Sambo och hyresrätt

Till skillnad från en bostadsrätt har en hyresrätt inget ekonomiskt värde i sig, och blir därför inte en ekonomisk fråga vid en eventuell bodelning. Ett hyreskontrakt på dagens bostadsmarknad kan dock vara nog så eftertraktat och det är därför bra att veta vad som gäller om man separerar från sin sambo. Regler om detta finns i sambolagen och 12 kapitlet i jordabalken, den så kallade ”hyreslagen”.

Samboegendom och sambors gemensamma bostad

Som utgångspunkt anses det som har köpts för gemensamt bruk som samboegendom. Detta kan vara möbler och elektronik till hemmet, men även den gemensamma bostaden räknas som samboegendom om man skaffade hyresrätten för att bo i den tillsammans. Flyttar man ihop och blir sambor i en lägenhet som tillhör den ena sambon sedan tidigare, räknas den bostaden som regel inte till samboegendomen.

När sambor separerar

Vid en separation ska samboegendomen delas genom en bodelning. I detta fall behåller i regel den person som står på hyreskontraktet lägenheten. I vissa undantagsfall kan däremot hyreslägenheten övergå trots att lägenheten tillhörde den ena sambon redan innan samborelationen inleddes. Om de separerande har gemensamma barn kan lägenheten tillfalla den förälder som anses ha störst behov av lägenheten. Exempel på detta är om det finns ett gemensamt barn med i bilden där ena föräldern får ensam vårdnad. Det kan också vara fallet om barnet huvudsakligen ska bo hos denna förälder. Finns det inte några gemensamma barn med i bilden krävs det dock synnerliga skäl och lägenheten övergår då endast i undantagsfall. Ett synnerligt skäl kan vara om ena sambon vid separationen är gravid.

Har man inte gemensamma barn men har varit samboende under lång tid, kan sociala skäl möjligtvis innebära ett sådant synnerligt skäl för att få överta en hyresrätt. Regeln om synnerliga skäl ska tillämpas restriktivt. Har lägenheten anskaffats för gemensamt boende och båda står på hyreskontraktet gäller vid en separation att lägenheten tillfaller den som bäst behöver den. Förutom gemensamma barn kan en sambos ålder, närheten till arbetsplatsen, möjligheten att få en bostad på annat sätt samt handikapp och hälsa i övrigt vara faktorer som anses ha betydelse vid prövningen om vem som har störst behov av lägenheten.

Samboavtal

Sambor kan genom ett samboavtal avtala vad som ska ingå i en eventuell bodelning och inte. Även om man gör detta kan en sambo som inte står på hyreskontraktet fortfarande vid en separation överta en hyreslägenhet från den andra sambon om större behov finns av lägenheten och ett övertagande är skäligt. Denna lagregel är så kallat tvingande och går inte att avtala bort i samboavtalet.

Om ena sambon avlider

Enligt lag har efterlevande sambo rätt att överta hyreslägenheten om sambon som stod på kontraktet avlider. Detta gäller även om endast den avlidna sambon stod på hyreskontraktet. Den överlevande sambon har då rätt att ta över hyreskontraktet och bo kvar i lägenheten utan att behöva få ett godkännande av hyresvärden.