Riksbyggens uthyrningsregler

Följande gäller för Riksbyggen ägda lägenheter men rekommenderas att gälla även när Riksbyggen är eller skall bli delägare. Andra uthyrningsregler kan gälla där Riksbyggen endast förmedlar lägenheter på uppdrag av en annan fastighetsägare.

Så här ställer du dig i kö

Följande regler gäller för uthyrning

 1. Lediga lägenheter annonseras på Riksbyggens hemsida och förmedlas i huvudsak via Riksbyggens intressekö (se förtydligande nedan). I de fall avtal tecknas med extern förmedling, som kommunal bostadsförmedling, avtalas om den andel lägenheter som ska annonseras och förmedlas av den externa förmedlingen
 2. Grundprincipen för fördelning av lediga lägenheter är att den med längst kötid/ flest köpoäng erbjuds att teckna kontrakt, detta under förutsättning att den sökande uppfyller Riksbyggens kriterier för uthyrning. När kontrakt erhålls nollställs kötiden.
 3. Personal anställd av Riksbyggen som inte redan bor i en av Riksbyggens lägenheter kan av förvaltningsmässiga skäl ges företräde till en ledig lägenhet innan den publiceras. Eventuell uthyrning till anställd enligt ovan beslutas av VD.
 4. Företräde kan även ges till hyresgäster som bott länge hos Riksbyggen (i normalfallet minst 3 år) och skött sitt boende, personer boende i andra kommuner men som fått arbete i kommunen samt personal vid företagsetablering eller företagsutveckling i kommunen.
 5. Vid intresseanmälan i Riksbyggens köportal måste de uppgifter som anges som obligatoriska fyllas i för att anmälan ska vara giltig. Den sökande ansvarar för att lämnade personuppgifter uppdateras vid förändringar. Den som anmäler sitt intresse och därmed placerar sig i kö för att hyra, måste för att behålla sin plats i kön aktivt svara på lägenhetserbjudanden inom utsatt tid, annars förloras kötiden/köpoängen. Vid negativt svar på erbjudande vid tre tillfällen, placeras den sökande som passiv i sex månader. Efter sex månader erbjuds den sökande att få tillbaka sin plats i kön. Intresseanmälan gäller för ett år och måste därefter förnyas, annars gallras anmälan bort.
 6. När ett fastighetsköp blir offentligt läggs det upp information på hemsidan om när man kan anmäla sitt intresse. Vid nyproduktion skall objekten göras tillgängliga för intresseanmälning. Kötiden räknas från denna tidpunkt.
 7. För att bli godkänd som hyresgäst ska följande krav vara uppfyllda.
  a) Vara minst 18 år.
  b) Inte ha betalningsanmärkningar, skulder, utmätning eller skuldsanering på sin kreditupplysning. Betalningsanmärkningar avseende avbetalade skulder kan eventuellt godkännas beroende på de krav som finns för respektive fastighet.
  c) Den ekonomiska situationen ska vara sådan att sökande ska ha en inkomst som ger en skälig standard efter betalning av hyra. I normalfallet innebär det att sökandes samlade bruttoinkomst efter skatt bör överstiga 2,5 gånger årshyran, men detta inkomstkrav kan variera beroende på ort och specifika förutsättningar.Den tilltänkta hyresgästen ska ha inkomst från arbete, pension, A-kassa eller studiemedel. Andra typer av inkomster, exempelvis sjukersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, etableringsstöd, bostadstillägg, bankmedel, livränta eller liknande bedöms individuellt.
  d) Säkerhet i form av borgen kan komma att krävas.
  e) Sökanden ska vid förfrågan uppvisa referenser från senast egna boende.
 8. Om den sökande misskött sin relation med Riksbyggen kan denne nekas att skriva avtal. Som misskött relation räknas:
  a) allvarliga störningar mot andra hyresgäster
  b) vanvård av lägenhet
  c) hot eller våld mot Riksbyggens personal som lett till polisanmälan
  d) verkställd avhysning
  e) övergiven lägenhet
  f) osant intygande
 9. Vid lägenhetsuthyrning förutsätts att hyresgästen avser använda lägenheten för eget boende. Utgångspunkten är att en och samma hyresgäst endast kan ha avtal om en lägenhet i Riksbyggens fastighetsbestånd, om det inte finns särskilda skäl för annat.
 10. Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet (vuxna och barn under 18 år). Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
 11. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Fastighetsägaren. För tillstånd krävs beaktansvärda skäl, exempelvis tillfälligt arbete/studier på annan ort eller längre utlandsvistelse.
 12. Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden. Ansvar att teckna försäkring åligger hyresgästen.

Förtydligande

Bostadsökande kan anmäla sitt intresse för en hyreslägenhet hos Riksbyggen och hamnar då i Riksbyggens intressekö. Val av hyresgäst sker utifrån hur länge den sökande haft en aktiv intresseanmälan men Riksbyggen förbehåller sig rätten att välja hyresgäst med förtur.

Uthyrning sker i första hand till privatpersoner eller i förekommande fall till kommunen, om avtal träffas om det.

Undantag från dessa regler kan medges på grund av särskilda skäl, till exempel personer med sociala eller psykiska problem. Då krävs det att det skall finnas stöd och den uppbackning som krävs för att den sökande skall kunna fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst.