Ekosystemtjänster som mildrar oönskade effekter i vår miljö

Medeltemperaturen fortsätter att öka i Sverige och forskarna är tydliga men att vi kan förvänta oss ännu varmare klimat i framtiden. Som förening kan du förbereda dig på värmeböljor och höga temperaturer genom att skapa och bevara träd, buskar och grönytor.

Sedan 2013 har vi på Riksbyggen gjort ekosystemtjänstanalys av mark vi avser att ta i anspråk. Detta innebär att vi analyserar vilka tjänster som marken, vattnet och naturen bidrar med, och ser hur vi kan agera för att minst bidra på samma sätt när vårt område är färdigt, men gärna hitta en nivå där vi når ett bättre resultat.

Vad är en ekosystemtjänst och vad gör dem?

Ekosystemtjänster är alla tjänster som naturens ekosystem ger och skapar för oss människor som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det kan handla om exempelvis vattenreglering eller upprätthållande av luftkvalitet.

Ekosystemtjänster delas in i fyra olika kategorier:

  • Det finns stödjande ekosystemtjänster som möjliggör ekosystemets funktion. En sådan ekosystemtjänst är till exempel Habitat för arter.
  • Det finns även sociala eller kulturella ekosystemtjänster så som Rekreation och estetiska värden. 
  • De försörjande ekosystemtjänsterna ger oss människor materiella nyttor så som mat eller vatten. 
  • Den fjärde kategorin av ekosystemtjänster är de reglerande ekosystemtjänsterna. De reglerande ekosystemtjänsterna visar naturens förmåga att reglera och mildra oönskade effekter i vår miljö. Värmeböljor och skyfall är exempel på oönskade effekterna som är en följd av våra klimatförändringar. Som tur är kan ett bra arbete med reglerande ekosystemtjänster mildra dessa oönskade effekter.

Visste du exempelvis att träd har en kylande effekt? 

Träd, buskar och annan vegetation skapar skugga, absorberar värme och höjer luftfuktigheten vilket gör att innergården upplevs som svalare. Betong och asfalt däremot lagrar värme och tät bebyggelse stoppar svalkande vindar.

Gå in på Mitt Riksbyggen och hämta inspiration från våra Hållbarhetsidéer om hur ni kan jobba med ekosystemtjänster.

Läs mer om hur vi arbetar med ekosystemtjänster här.