Ekosystemtjänster som mildrar oönskade effekter i vår miljö

Medeltemperaturen fortsätter att öka i Sverige och forskarna är tydliga med att vi kan förvänta oss ännu varmare klimat i framtiden. Som förening kan du förbereda dig på värmeböljor och höga temperaturer genom att skapa och bevara träd, buskar och grönytor.

Sedan 2013 har vi på Riksbyggen gjort en ekosystemtjänstanalys av all mark vi avser att ta i anspråk. Detta innebär att vi analyserar vilka tjänster som marken, vattnet och naturen bidrar med, och ser hur vi kan agera för att bevara eller till och med förbättra dessa när vårt område är färdigt.

Vad är en ekosystemtjänst och vad gör de?

Ekosystemtjänster är alla tjänster som naturens ekosystem ger och skapar för oss människor som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det kan handla om exempelvis vattenreglering eller upprätthållande av luftkvalitet.

Fyra kategorier av ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra olika kategorier: 

  • Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör ekosystemets funktion. En sådan ekosystemtjänst är till exempel habitat för arter.
  • Sociala eller kulturella ekosystemtjänster så som rekreation och estetiska värden. 
  • Försörjande ekosystemtjänster som ger oss människor materiella nyttor så som mat eller vatten. 
  • Reglerande ekosystemtjänster som visar naturens förmåga att reglera och mildra oönskade effekter i vår miljö. Värmeböljor och skyfall är exempel på oönskade effekter till följd av  klimatförändringar. Ett bra arbete med reglerande ekosystemtjänster mildra dessa oönskade effekter.

Träd har en kylande effekt

Träd, buskar och annan vegetation skapar skugga, absorberar värme och höjer luftfuktigheten vilket gör att innergården upplevs som svalare. Betong och asfalt däremot lagrar värme och tät bebyggelse stoppar svalkande vindar.

Gå in på Mitt Riksbyggen och hämta inspiration från våra Hållbarhetsidéer om hur ni kan jobba med ekosystemtjänster.