Allmänna användarvillkor Mitt Boende

Följande villkor gäller för användare av Mitt Boende.

1. Inledning

1.1.Avtalsparter: Dessa allmänna användarvillkor (härefter refererat till som "dessa Villkor") gäller mellan Riksbyggen ekonomisk förening med organisationsnummer 702001-7781 (härefter refererat till "vi", "vår", "oss", "Riksbyggen") och den fysiska personen som använder Applikationen Mitt Boende (härefter kallad "Applikationen"). Applikationen riktar sig till fysiska personer som är boende i någon bostadsrättsförening/hyresrätt som är ansluten till Applikationen (I detta avtal kallat "Användare"). Applikationen ägs av Riksbyggen. Användaren och Riksbyggen refereras gemensamt till som "Parterna" och var för sig som "Part".

1.2.   Åldersgräns: Användare måste vara minst 18 år för att ingå detta juridiskt bindande avtal med Riksbyggen. Användaren intygar att denne är minst 18 år gammal genom att använda Applikationen.

1.3.   Förmedlare: Riksbyggen är enbart förmedlare av Applikationen, som fungerar som en digital mötesplattform genom att Applikationen möjliggör kontakt mellan Användare och/eller fastighetsleverantörer, tjänsteleverantörer och bostadsrättsföreningar (härefter refererade till som "Partners"). Riksbyggen är inte en part i överenskommelser som ingås genom Applikationen.

1.4.   Administratör: Riksbyggen är Applikationens administratör och har möjligheter att justera inlägg vid behov efter egen bedömning samt ta bort publicerade inlägg som strider mot villkoren eller i övrigt inte är förenliga med Applikationens syfte och ändamål.

1.5.   Användarens data/personuppgifter: Riksbyggen hämtar information om Användarens data/personuppgifter från SPAR. Om användarens bostadsrättsförening/fastighetsägare valt att ansluta sig till appen kan informationen hämtas från dennes register, i samband med att Användaren godkänner dessa Villkor och loggar in i Applikationen genom sitt mobila BankID.

1.6.   Godkännande av villkoren: Genom att godkänna dessa Villkoren och använda Applikationen, accepterar du Villkoren i sin helhet och förbinder dig att följa dem. Användare som inte godkänner dessa Villkor, ska inte använda Applikationen.

2. Definitioner

2.1.   Användare: Fysiska personer i egenskap av boende i någon bostadsrättsförening/hyresrätt som är ansluten till Applikationen och använder Applikationen.

2.2.   Applikationen: Mitt Boende.

2.3.   Användargenererat innehåll: Innehåll som Användaren registrerar och/eller publicerar i Applikationen.

2.4.   Inläggsansvarig: Den Användare som publicerar inlägg i Applikationen.

2.5.   Inläggsinnehåll: Innehåll i inlägget som Inläggsansvarig publicerar i Applikationen. Exempelvis: texter och bilder.

2.6.   Tredjepartstjänst: De tjänster som en Tjänsteleverantör erbjuder till Användare genom Applikationen.

2.7.   Tjänsteleverantör: Näringsidkare/juridisk person som erbjuder Tredjepartstjänster till Användare genom Applikationen.

2.8.   Partner: Fastighetsleverantör, Tjänsteleverantör och/eller bostadsrättsförening som är ansluten till Applikationen.

3. Allmänna användarvillkor

3.1.   Instruktioner: Applikationen får inte användas i strid med dessa villkor eller för annat ändamål än vad Applikationen är avsedd för. Användaren är ensamt ansvarig för att följa gällande lagstiftning samt dessa villkor vid all användning av Applikationen.

3.2.   Användarkonto: Inloggning till Applikationen sker genom att Användaren loggar in via sitt mobila BankID. I samband med att Användaren loggar in i Applikationen för första gången, skapas ett användarkonto för Användaren som innehåller Användarens namn, personnummer, adress och lägenhetsinformation. Användaren får inte överlåta sitt användarkonto i Applikationen till någon annan person. Användaren ansvarar ensamt för all aktivitet som sker genom användarkontot och all sådan aktivitet betraktas som behörig aktivitet av Användaren.

3.3.   Inlägg: Användaren kan göra inlägg i Applikationen som blir synliga för andra boende i Användarens bostadsrättsförening/hyresrätt som använder Applikationen, och är i sådana fall kallad för Inläggsansvarig. Exempelvis är det möjligt att publicera inlägg om något som Användaren vill sälja, låna ut men även kanske informera om. Det är inte möjligt för andra Användare att svara på inlägget direkt i Applikationen, istället kan den Inläggsansvarige bli kontaktad via mail/sms/telefon för vidare dialog rörande inlägget genom att denne publicerar sina kontaktuppgifter i inlägget.

3.4.   Inläggsansvarig: Inläggsansvarig är fullt och ensamt ansvarig för det Inläggsinnehåll som denne väljer att publicera i Applikationen samt för allt övrigt innehåll som Inläggsansvarig registrerar i Applikationen. Inläggsansvarig ansvarar för att se till att innehållet som denne registrerar i Applikationen inte utgör intrång i tredje mans rättigheter eller strider mot gällande lagstiftning och att Inläggsansvarig har rätt att registrera innehållet i Applikationen samt dela innehållet med Riksbyggen. Inläggsansvarig ansvarar för att ta bort sina publicerade inlägg som inte längre är aktuella. Inlägg är publicerade och synliga i Applikationen i högst sextio (60) dagar, därefter blir inläggen automatiskt raderade.

3.5.   Otillåtet innehåll: Användaren får inte registrera, sprida, tillföra eller på annat sätt tillgängliggöra brottsligt innehåll i Applikationen. Användaren får inte heller publicera känsliga personuppgifter i Applikationen. Känsliga personuppgifter är exempelvis uppgifter som kan avslöja information om en fysisk persons hälsa, religiösa övertygelse, politiska åsikter, sexuella läggning eller andra känsliga personuppgifter.

3.6.   Anmälan av innehåll: Användaren har möjlighet att anmäla innehåll i Applikationen som strider mot villkoren genom Applikationen.

3.7.   Konsekvens av att bryta villkoren: Användare som bryter mot dessa villkor kan bli avstängd från att använda Applikationen. Användare som begår brott via Applikationen kan bli polisanmäld.

3.8.   Radering av användarkonto eller Användargenererat innehåll: Användaren kan när som helst radera sitt användarkonto eller av Användaren registrerat Användargenererat innehåll. När en Användare raderar sitt konto eller av Användaren registrerat Användargenererat innehåll, kommer det att bli raderat från Applikationen. Det raderade innehållet kan dock förbli lagrat i Applikationens backup-system i upp till trettio (30) dagar efter Användarens radering av innehållet via Applikationen.

4. Betalning

4.1.   Preliminärt pris: Samtliga priser som anges i Applikationen utgör ett prisförslag/preliminärt pris. Priserna anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt.

4.2.   Slutligt pris: Det slutliga priset för Tredjepartstjänster framgår i samband med betalning eller på fakturan.

4.3.   Betalning: Faktura och information finns i Applikationen, Användaren väljer att ladda ner fakturan för Tredjepartstjänsten via Applikationen och betalar fakturan till Partnern. Vid betalning via faktura gäller Partnerns köpevillkor och övriga leverantörsvillkor. Påminnelse och eventuell kompletterande faktura för RUT/ROT-avdrag sker utanför Applikationen.

Underleverantörer

5.1.   Riksbyggen anlitar underleverantörer för att kunna tillhandahålla Applikationen, fullgöra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser samt för att utveckla Applikationen, exempelvis serverleverantör, hostingleverantör, applikationsutvecklare, affärssystem, tredjepartsapplikationer för analys av statistik, betalningslösning m.m. I vissa fall kan Riksbyggen dela personuppgifter med anlitade underleverantörer, om det är nödvändigt för att Riksbyggen ska kunna tillhandahålla Applikationen, fullgöra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser eller för att utveckla Applikationen. I sådana fall ingår Riksbyggen ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan underleverantör i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning 2016/679, the General Data Protection Regulation (härefter kallad "GDPR"). Genom att acceptera dessa villkor, godkänner Användaren att Riksbyggen anlitar underleverantörer. Mer information om hur Riksbyggen behandlar personuppgifter finns att läsa i integritetspolicyn via följande länk.

6. Immaterialla rättigheter

6.1.   Användargenererat innehåll: Riksbyggen gör inget anspråk på äganderätten till innehåll och material som Användaren registrerar i Applikationen.

6.2.   Rättigheter: Riksbyggen överlåter/överför inga av sina immateriella rättigheter till någon annan med anledning av dessa villkor. Riksbyggen äger samtliga immateriella rättigheter hänförlig till Applikationen och Riksbyggen AB, såsom logotypen, domänen till Applikationen, Applikationens källkod m.m.

7. Statistik och data

7.1.   Riksbyggen har rätt att, utan begränsning i tiden, använda, lagra samt dela avidentifierad statistik och data som kan hämtas från Applikationen avseende bland annat Användares användning av Applikationen.

8. Underhåll och support

8.1.   Automatiska uppdateringar: Applikationen uppdateras löpande och genom att godkänna dessa villkor, godkänner Användaren automatiska uppdateringar av Applikationen som Användaren har laddat ner till sin enhet. De vid var tid gällande allmänna användarvillkoren gäller även för uppdateringar av Applikationen.

8.2.   Underhåll: Riksbyggen har rätt att stänga av tillgången till Applikationen om det är påkallat av tekniska, säkerhets- eller driftmässiga skäl och Användaren har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av sådant uppehåll.

8.3.   Support: Riksbyggen lämnar inga som helst garantier om att Applikationen kommer att vara fri från störningar eller andra tekniska komplikationer. Om Användaren upptäcker fel eller brist i Applikationen, kan Användaren meddela detta till Riksbyggen support, via kontaktformuläret på riksbyggen.se. Riksbyggen ska därefter avhjälpa felet eller bristen i den mån det är möjligt. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och efter bästa förmåga.

9. Behandling av personuppgifter

9.1.  Dataskyddsförordningen: Riksbyggen behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.

9.2.   Integritetspolicy: Riksbyggen agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig i samband med registrering av Användarens användarkonto i Applikationen. Mer information om hur Riksbyggen behandlar personuppgifter finns att läsa i integritetspolicyn via följande länk.

10. Externa länkar

10.1.   Det kan förekomma länkar till externa webbplatser i Applikationen ("externa länkar"). Riksbyggen ansvarar inte för innehållet i externa länkar. Användaren har ett eget ansvar och ansvarar ensamt för förlitan på informationen som finns publicerad i Applikationen samt i externa länkar. Riksbyggen ansvarar inte för material, innehåll, reklam, information, produkter, tjänster eller annat som finns tillgängligt via externa länkar och ansvarar inte heller för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av innehåll, tjänster eller produkter som är tillgängliga via sådana externa länkar.

11. Friskrivningar

11.1.   Friskrivning: Riksbyggen friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för:

  • sådant som förmedlas och erbjuds genom inläggen samt från eventuella affärer/överenskommelser/avtal som ingås mellan Användare.
  • publicerat Inläggsinnehåll och övriga uppgifter som registrerats i Applikationen av Användare. Riksbyggen kan inte hållas ansvarig för Användargenererat innehåll eller för inläggens lagenlighet, innehåll, riktighet, tillförlitlighet eller liknande.
  • sådant som förmedlas, erbjuds och avtalas mellan Användaren och Partners avseende Tredjepartstjänster, exempelvis men inte uteslutande avseende: bokningar, överenskommelser, avtal, avtalsvillkor, betalningar, pris, beställningar, arbetsresultat och liknande.

11.2.   Inga garantier: Riksbyggen lämnar inga som helst garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Användaren använder Applikationen på egen risk och av fri vilja.

11.3.   Befrielsegrund: Riksbyggen är befriad från sina avtalsenliga åtaganden och blir inte skadeståndsskyldig, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför Riksbyggen kontroll på grund av force majeure-situationer, exempelvis men inte enbart på grund av: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, mobilisering samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

12. Ändringar

12.1.   Villkorsändringar: Riksbyggen har rätt att när som helst ändra och uppdatera dessa Villkor. För att Användaren ska kunna använda Applikationen, måste Användaren godkänna de uppdaterade Villkoren. Om Användaren inte godkänner Villkoren, ska Användaren inte använda Applikationen och omedelbart begära att radera sitt användarkonto.

12.2.   Applikationens utseende och funktioner: Riksbyggen har rätt att när som helst ändra Applikationens utseende, layout, funktioner m.m., utan att meddela Användaren om det.

13. Övriga bestämmelser

13.1   Ogiltig bestämmelse: Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle anses vara ogiltig, ska det inte innebära att hela avtalet blir ogiltigt, utan enbart den ogiltiga bestämmelsen ifråga och i sådana fall ska en ny bestämmelse formuleras, i ljuset av syftet med det ogiltiga villkoret.

14. Tillämplig lag och tvist

14.1.   Lagval: Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med gällande svensk lag och rätt.

14.2.   Tvistlösning: Tvist som uppstår mellan Riksbyggen och Användaren ska prövas av allmän domstol i Sverige, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Uppdaterat 2023-05-04