Vad får man göra och inte göra på sin balkong eller uteplats?

Tillhör du en av dem som har en balkong eller en uteplats att vara på är du lyckligt lottad. Men även om du har en egen liten täppa får du inte göra vad som helst på den. Både föreningens ordningsregler, dina grannar och allmänna lagar och regler påverkar vad som är tillåtet och inte.

Föreningens ordningsregler gäller

Generellt sett kan man säga att de ordningsregler som föreningen ställt upp är det som gäller för vad medlemmarna får lov och inte lov att göra på och med sin balkong eller uteplats, så länge reglerna är rimliga och ”i överensstämmelse med ortens sed”. Man kan inte förbjuda saker som är allmänt förekommande — föreningen kan exempelvis inte förbjuda studsmattor på den egna tomten. Om du vill göra större förändringar på din balkong eller uteplats kan det däremot behövas samtycke från grannarna, tillstånd från styrelsen, eller rentav myndighetsbeslut såsom bygglov för att genomföra detta.

Pynta, renovera eller glasa in sin balkong eller uteplats

En bostadsrättshavare får naturligtvis pynta och dekorera sin balkong. Däremot får man inte göra åverkan på fasaden, eller i balkongkonstruktionen. Det betyder att man får lov att lägga ut mattor och sätta upp insynsskydd, men inte borra fast markiser (utan att fråga föreningen). Blomlådor ska sättas upp på insidan av balkongen så att de inte riskerar att falla ner och skada förbipasserande. Föreningen har i egenskap av fastighetsägare ett övergripande ansvar för fastigheten och har därför rätt att säga nej till åtgärder som påverkar fasaden, eller som riskerar att skada egendom eller person. Rör det sig om större ombyggnationer, såsom exempelvis balkonginglasningar, räcker det inte med tillstånd från föreningens styrelse utan då krävs stämmobeslut och grannars – eller i vissa fall hyresnämndens – godkännande.

När det gäller uteplatser beror det delvis på om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte. Är marken upplåten räknas den juridiskt som en del av lägenheten. Då har bostadsrättshavaren större frihet att bestämma över markens utseende, planteringar och ombyggnationer, än när det är mark som används med nyttjanderätt. Är det mark som används med nyttjanderätt kan föreningen ställa upp ordningsregler om hur marken får användas, exempelvis färg på staket, tillåtna växter och materialval på ombyggnationer. I båda fallen krävs dock stämmobeslut om man vill bygga om på något större sätt, eller måla om eller liknande, så att det blir fråga om väsentliga förändringar av föreningens hus och mark. På samma sätt som när det gäller inglasningar av balkonger kan även berörda grannars samtycke krävas, eller hyresnämndens godkännande.

Får man röka och grilla på sin balkong eller uteplats?

Föreningen kan i dagsläget inte förbjuda rökning på den egna balkongen eller uteplatsen. Däremot är det förstås uppskattat om du som röker är tillmötesgående mot grannar som störs. Du får heller inte slänga fimpar eller annat från din balkong.

Vad gäller grillning på balkongen så har vissa kommuner helt förbjudit detta av miljöskäl. Men så länge det inte finns ett sådant förbud är det föreningen själv som bestämmer om det ska vara tillåtet att grilla eller inte och kan då utforma egna ordningsregler för vad som gäller för de boende. För att ordningsreglerna ska vara väl förankrade i föreningen rekommenderar vi att de tas på stämma. En förening kan till exempel förbjuda grillning med kol- eller gasolgrill på balkonger, takterrasser och uteplatser med hänvisning till brandfara och störande os, men tillåta grillning med elgrill.

Att använda en kol- eller gasolgrill på eller direkt under en inglasad balkong kan vara förenat med livsfara. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Vissa föreningar iordningställer då i stället en gemensam grillplats på gården eller i närheten för användande av kolgrill.