Får man röka i sin lägenhet?

Som boende kan man störas av att andra röker, men det kan vara svårt för föreningen att ingripa. Här reder vi ut vad som gäller när det kommer till rökning i bostadsrättsföreningar.

Vad gäller för rökning i bostadsrättsföreningar?

Vad gäller bostadsrätter kan man normalt sett inte förbjuda rökning i lägenheterna eller på de boendes uteplatser eller balkonger såvida inte samtliga medlemmar går med på det. Ett sådant förbud innebär en inskränkning för de boende och ses som ett hinder vid en eventuell överlåtelse av bostadsrätten, därav kravet på samtycke från samtliga. Även om en förening beslutar om att ändra stadgarna till att förbjuda rökning är det inte säkert att ett brott mot stadgarna på den punkten kan leda till förverkande av bostadsrätten, eftersom rökningen samtidigt måste uppnå en viss nivå av störning.

Men under 2021 avgjordes ett mål i Norrköpings tingsrätt där en rökande bostadsrättshavare förpliktades att flytta från sin lägenhet på grund av kraftig och konstant röklukt från bostaden. Tingsrätten bedömde att störningen påverkat övriga boende på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Man ansåg heller inte att störningen hade varit ringa eller något man som boende i ett flerfamiljshus ska kunna räkna med.

Rättsfallet avgjordes i tingsrätten som är en underinstans. Det är därför inte säkert att utfallet i domen skulle bli detsamma om fallet skulle prövas igen i en annan tingsrätt eller i en högre instans som hovrätten eller Högsta domstolen.

Ett förbud mot rökning i en bostadsrättsförenings allmänna utrymmen, såsom tvättstuga och trapphus, är däremot allmänt accepterat och kan beslutas av styrelsen eller med enkel majoritet på stämma.

Bostaden måste hållas i gott skick

I vissa extremfall är det inte själva rökningen utan att lägenheten är inpyrd som är problemet. I dessa fall kan lägenheten knappast anses vara i gott skick, något som bostadsrättshavaren har en skyldighet att upprätthålla. Om en sådan situation skulle uppstå kan föreningen tvinga bostadsrättshavaren att fullgöra sin underhållsskyldighet, det vill säga sanera lägenheten.

Om en bostadsrätt är i så dåligt skick att den kan anses vanvårdad kan det till och med utgöra uppsägning på grund av förverkande om inte bostadsrättshavaren åtgärdar lägenheten efter uppmaning.

Stadning lagenhet.jpg

Fastighetsägarens ansvar vid röklukt

Om du som boende känner röklukt inomhus från en rökande granne trots stängda fönster och dörrar kan det även röra sig om brister i ventilationen. Där har fastighetsägaren ett ansvar. Andra boende ska, i princip, inte drabbas av röken. Bostadsrättsföreningen har i egenskap av fastighetsägare en utredningsskyldighet och Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan förelägga föreningen att utreda frågan. Först när man har resultatet av en sådan utredning kan man ta ställning till om några konkreta åtgärder måste vidtas. Föreningen kan till exempel bli tvungen att täta dörrar och fönster, se över ventilationen eller vidta andra åtgärder.

Vad gäller för rökning i allergihus?

I allergihus är totalt rökförbud tillåtet, det vill säga i lägenheterna, på balkonger och på uteplatser. Därför är det också mycket mer sannolikt att man ser allvarligt på om någon bryter mot ett rökförbud i en sådan fastighet. Allergihus finns i skrivande stund däremot enbart som hyresrätter. Även bostadsrättsfastigheter borde dock i teorin kunna godtas som allergihus.