Regler kring avfallshantering

Vem ansvarar för vad när det gäller avfallshantering i föreningen? Ett antal nya regler börjar gälla vid årsskiftet 2023/2024 som gäller för insamling av matavfall och förpackningar. Här nedan förklaras vad de nya reglerna innebär och vad ni som fastighetsägare/bostadsrättsförening bör veta.

Nya regler kring avfallshantering

1. Separat insamling av matavfall
Kravet omfattar alla hushåll och senast 1 januari 2024 ska separat insamling av matavfall finnas på plats. Flertalet kommuner har redan infört detta, dock har några kommuner ansökt om dispens vilket innebär att insamlingen av matavfall skjuts upp i något år. Kontrollera vad som gäller i din kommun.

Vad innebär detta för bostadsrättsföreningen?

 • Stäm av med kommunen kring vad som gäller separat insamling av matavfall, många har utförlig information på kommunens hemsida.
 • Behövs kärl för insamling av matavfall? Se över avfallsutrymmet och planera för hur insamling av matavfall bäst kan ske (finns det plats för kärl för matavfall eller behövs andra åtgärder vidtas).
 • Är det inte möjligt att införa separat insamling av matavfall i föreningens avfallsutrymmen kan dispens för detta sökas hos kommunen.
 • Glöm inte att informera medlemmarna om att matavfalls samlas in separat och från vilket datum det gäller.

2. Insamling av förpackningsavfall
Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förpackningsförordning som innebär att förpackningar ska samlas in fastighetsnära. Genom förordningen ges kommunerna ansvar att samla in förpackningar från hushållen som i dag sköts av producenterna av förpackningar. Kommunen tar även ansvaret för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024 och ska vara klar senast 1 januari 2027. Det innebär kommunerna har tre år på sig att införa fastighetsnära insamling av förpackningar hos hushållen.

Kravet om fastighetsnära insamling av förpackningar gäller för förpackningar av papper och kartong, plast, metall och färgat och ofärgat glas. Förpackningar av övrigt material (trä, keramik m.m.) sorteras på kommunens återvinningscentraler.
Kommunen tillhandahåller kärl till soprummet för såväl matavfall som de olika förpackningsavfallen.
Övriga kostnader i samband med förändringen står fastighetsägaren för.

Vad innebär detta för bostadsrättsföreningen?

 • Alla hushåll omfattas av kravet på separat insamling av förpackningar, vilket innebär att föreningen behöver hantera detta.
 • Om föreningen redan har ordnat med fastighetsnära insamling av förpackningar innebär det att kommunen tar över ansvaret för detta från och med 1 januari 2024. Kontakta kommunen för dialog om framtida insamling.
 • Tidigare har bostadsrättsföreningen kunnat anlita vilken avfallsentreprenör som helst för att hämta insamlat förpackningsavfall. Från och med 1 januari 2024 är det endast kommunens upphandlade avfallsentreprenör som får hämta det insamlade förpackningsavfallet.

Checklista för styrelsen - förpackningsavfall:

 • Stäm av vilken avfallsentreprenör kommunen har upphandlat/godkänt för insamling av förpackningsavfall. Information om detta finns på kommunens hemsida. Kontrollera om denna är samma entreprenör som idag hämtar föreningens förpackningsavfall. Om det inte är samma entreprenör, bör avtalet sägas upp och nytt avtal tecknas med kommunens godkända avfallsentreprenör. Befintligt avtal kan behöva omförhandlas även med godkänd entreprenör.
 • Om det är så att kommunen avser att upprätta ett så kallat auktorisationssystem eller göra upphandling som tjänstekoncession* kan föreningen/fastighetsägaren troligtvis fortsätta använda samma entreprenör under förutsättning att de är godkända.
 • Om föreningen inte har insamling av förpackningar eller inte har det för alla avfallsslag, undersök om det finns plats för dem i avfallsrummet (fem fraktioner). Detta behöver finnas på plats då kommunen väljer att införa fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Om det finns svårigheter att ordna med fastighetsnära insamling för avfallsslagen, kontakta kommunen för att diskutera hur detta kan lösas.
 • Glöm inte att informera medlemmarna om att förpackningsavfall samlas in separat och från vilket datum det gäller.

* med tjänstekoncession avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet eller en enhet och en koncessionshavare

Klicka här för att läsa mer om de nya avfallsreglerna
https://www.sverigesorterar.se/flerbostadshus/foeraendringar-kring-matavfall-och-foerpackningsavfall/

Generella tips och instruktioner för avfallshantering

Avgift för avfallshämtning

Föreningen har rätt att ta ut årsavgift för den löpande verksamheten, till vilken sophämtning räknas. Årsavgifterna ska täcka löpande utgifter som räntor, amorteringar, skatter, försäkringar, fastighetsförvaltning, el, vatten, uppvärmning, renhållning med mera samt avsättningar till fonder. 

Tips på hur ni får källsortering att fungera

God ordning, service och tydlig information är A och O för att källsorteringen ska fungera. Om ett soprum är lättillgängligt, rent, upplyst och välskött ökar benägenheten för folk att sortera rätt. Vad som kan hjälpa är god information och tips till de boende om hur avfall och grovsopor ska hanteras på bästa sätt, ibland kan det ju vara fråga om ren okunskap. 

Om någon slänger fel

Har föreningen problem med att folk sorterar avfall på fel plats kan man göra löpande kontroller, för att se till att kärlen och avfallet sköts enligt kommunens anvisningar. Det är ju fastighetsägarens, här styrelsens, ansvar att se till att avfallshanteringen fungerar och sköts på ett bra sätt i huset. Styrelsen får däremot inte gå igenom avfallet för att hitta bevis vem som sorterat fel, och ställa berörda personer till svars. Vet man vilka det gäller kan man naturligtvis prata med personerna ifråga och påtala olägenheten. 

Det är dock inte möjligt att fakturera en boende för att denne sorterar avfall på fel sätt eller på fel plats, den typen av kostnader blir det föreningen som får betala. Städning och bortforsling av grovsopor får anses ingå i åtgärder för att bibehålla god ordning och en sund boendemiljö och utgöra en del av underhållet av föreningens hus och mark, vilket enligt bostadsrättslagen ankommer på föreningen.

Om soprum eller liknande ingår i någon form av samfällighet kan man behöva kontrollera anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen innan man gör några förändringar.