Regler kring sophantering

Vem ansvarar för vad när det gäller sophantering i föreningen?

Det finns inga regler i bostadsrättslagen angående soprum eller sophantering. Däremot kan man säga att det är fastighetsägaren (det vill säga föreningen) som enligt miljöbalkens regler generellt ansvarar för att det finns en fungerande avfallshantering i huset. Vidare är det kommunen som ansvarar för borttransporteringen av hushållsavfall. Varje kommun har sina egna föreskrifter och regler för hur hushållsavfallen ska hanteras så för ytterligare frågor om sophantering får kommunens miljökontor kontaktas.

Enligt Riksbyggens uppfattning åligger det föreningen att tillhandahålla tillräckliga avfallshanteringsmöjligheter. Om soprummen blir fulla får föreningen utöka antalet kärl, bygga ut miljöhuset eller vad som nu krävs för att hantera bostadsrätternas sopor och avfall. Det gäller även om föreningen har lokaler som är restauranger eller liknande och producerar mycket sopor.

Ingen skyldighet att erbjuda källsortering

Ovan skyldighet gäller hushållssopor (inklusive sopor från föreningens lokaler). Det finns ingen skyldighet för föreningarna att erbjuda utrymmen för utökad källsortering, till exempel för papper, plast och glas. Däremot är det förstås en uppskattad service om föreningen så vill – och enligt regler om återvinning ska sådan möjlighet finnas fastighetsnära.

Avgift för sophämtning

Föreningen har rätt att ta ut årsavgift för den löpande verksamheten, till vilken sophämtning räknas. Årsavgifterna ska täcka löpande utgifter som räntor, amorteringar, skatter, försäkringar, fastighetsförvaltning, el, vatten, uppvärmning, renhållning med mera samt avsättningar till fonder. 

Tips på hur ni får sopsortering att fungera

God ordning, service och tydlig information är A och O för att sopsorteringen ska fungera. Om ett soprum är lättillgängligt, rent, upplyst och välskött ökar benägenheten för folk att sortera rätt. Vad som kan hjälpa är god information och tips till de boende om hur avfall och grovsopor ska hanteras på bästa sätt, ibland kan det ju vara fråga om ren okunskap. 

Om någon slänger fel

Har föreningen problem med att folk slänger sopor på fel plats kan man göra löpande kontroller, för att se till att kärlen och avfallet sköts enligt kommunens anvisningar. Det är ju fastighetsägarens, här styrelsens, ansvar att se till att sophanteringen fungerar och sköts på ett bra sätt i huset. Styrelsen får däremot inte gå igenom soporna för att hitta bevis vem som slängt dem fel, och ställa berörda personer till svars. Vet man vilka det gäller kan man naturligtvis prata med personerna ifråga och påtala olägenheten. 

Det är dock inte möjligt att fakturera en boende för att denne slänger avfall på fel sätt eller på fel plats, den typen av kostnader blir det föreningen som får betala. Städning och bortforsling av grovsopor får anses ingå i åtgärder för att bibehålla god ordning och en sund boendemiljö och utgöra en del av underhållet av föreningens hus och mark, vilket enligt bostadsrättslagen ankommer på föreningen.

Om soprum eller liknande ingår i någon form av samfällighet kan man behöva kontrollera anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen innan man gör några förändringar.