Nyttjande av mark

Vad får man göra och inte göra på sin uteplats och föreningens mark?

All mark ägs av föreningen. Däremot gäller olika regler beroende på hur man har reglerat nyttjandet av marken. I stora drag finns tre typer av mark:

1. Föreningens gemensamma mark. Hur marken ska användas – planteringar, lekytor, grillplatser etc. – bestäms i normalfallet av stämman. Mindre ändringar kan styrelsen själv besluta om.

2. Föreningens mark som används med exklusiv nyttjanderätt av enskild bostadsrättshavare. Det kan till exempel röra sig om en tomt som hör till ett radhus.

3. Mark som är upplåten med bostadsrätt och enbart får användas av den enskilde bostadsrättshavaren. Även här handlar det ofta om tomter tillhörande radhus eller småhus. 

Vad man får göra och inte göra styrs av vilken typ av mark det är enligt ovan.

Föreningens mark som används med stöd av nyttjanderätt

Föreningen kan till exempel bestämma om färg på staket, maxhöjd på häckar, tillåtna planteringar och att gräsmattan måste vara välvårdad. Ordningsreglerna måste anses som rimliga. Exempelvis är det rimligt att kräva att gräsmattan är välvårdad, men det kan vara svårt att förbjuda studsmattor, eftersom de är så pass vanliga nu för tiden. Fortfarande gäller dock förstås att bostadsrättshavarna ska visa hänsyn till sina grannar och se till att iaktta allt som fordras för att bevara ”sundhet, ordning och gott skick” inom och utanför huset. 

Om någon bostadsrättshavare inte sköter sig bör föreningen tala med personen. Om bostadsrättshavaren inte rättar sig efter det bör föreningen skicka en formell rättelseanmaning. Föreningen kan kräva att buskar klipps och träd beskärs. Dock, om det blir en väsentlig förändring av föreningens hus och mark kan stämmobeslut krävas.

Mark som är upplåten med bostadsrätt

Möjligheten att upplåta mark med bostadsrätt kom 1991. När marken är upplåten med bostadsrätt räknas den juridiskt som en del av lägenheten. För ändringar i lägenheten gäller regler i bostadsrättslagen och stadgarna. Styrelsen har begränsade möjligheter att styra över hur bostadsrättshavaren ordnar uteplatsen med planteringar, möbler och liknande.

Även om marken är upplåten med bostadsrätt kan det komma att krävas stämmobeslut om bostadsrättshavaren vill anlägga uterum, altaner eller andra större åtgärder som leder till väsentlig förändring av föreningens hus och mark. Vidare kan bygglov krävas. Beviljat bygglov medför inte per automatik att åtgärden måste godkännas av föreningen, stämmobeslut kan ändå krävas och i vissa fall även hyresnämndens beslut, se nedan.

Om andra bostadsrättshavare påverkas av byggnationer genom exempelvis ökad insyn/minskat ljusinsläpp eller liknande kan det röra sig om ”ändring av lägenhet”. I sådant fall krävs samtycke från samtliga berörda, alternativt 2/3-delars majoritet av de röstande på stämma samt hyresnämndens godkännande. Vid ett altanbygge kan bestämmelsen bli aktuell.

Bostadsrättslagens regler om sundhet, ordning och gott skick är tillämpliga när det gäller marken. Det innebär att bostadsrättshavaren är skyldig att hålla uteplatsen i god ordning. Brott mot bestämmelserna om sundhet, ordning och gott skick kan leda till förverkande av bostadsrätten om inte bostadsrättshavaren vidtar rättelse efter anmaning. Det ska mycket till för att grund för förverkande ska föreligga.

Sammanfattande kommentarer

Föreningens gemensamma mark kan ni bestämma över tillsammans, genom stämmobeslut. Det kan vara bra med antagna ordningsregler så att alla vet vad som gäller. Ingen enskild bostadsrättshavare har rätt att ställa upp studsmattor, plantera eller ta föreningens gemensamma mark i anspråk på annat sätt.

Används marken med stöd av nyttjanderätt är det fortfarande föreningen, genom styrelse eller stämma, som beslutar om vad som gäller angående markens användning. Bostadsrättshavaren är skyldig att rätta sig efter föreningens regler angående färg på staket, tillåtna planteringar, höjd på häckar och liknande.

Om marken är upplåten med bostadsrätt är den juridiskt en del av lägenheten och bostadsrättshavaren har i dessa fall större frihet att besluta över hur marken ska användas. Fortfarande måste dock bostadsrättshavaren se till att uteplatsen är välvårdad. Om uteplatsen missköts kan föreningen – efter att ha talat med bostadsrättshavaren ifråga – skicka en formell rättelseanmaning.

Glöm inte regler om bygglov och andra eventuella tillstånd.