Nyttjande av föreningens gemensamma mark

All mark ägs av föreningen, men kan nyttjas på olika sätt. Här går vi igenom nyttjanderätten för de tre huvudsakliga marktyperna i en förening och vad det innebär för dig som boende.

Föreningens gemensamma mark

Föreningens gemensamma mark kan ni bestämma över tillsammans, genom stämmobeslut. Det kan vara bra med antagna ordningsregler så att alla vet vad som gäller. Ingen enskild bostadsrättshavare har rätt att ställa upp studsmattor, plantera eller ta föreningens gemensamma mark i anspråk på annat sätt.

Mark som används med exklusiv nyttjanderätt

Ibland har bostadsrättshavare rätt att exklusivt nyttja vissa delar av föreningens mark. Här kan det till exempel röra sig om en tomt som hör till ett radhus. Används marken med stöd av nyttjanderätt är det fortfarande föreningen, genom styrelse eller stämma, som beslutar om vad som gäller angående markens användning. Bostadsrättshavaren är därmed skyldig att rätta sig efter föreningens ordningsregler angående färg på staket, tillåtna planteringar, höjd på häckar och liknande.

Ordningsreglerna måste samtidigt ses som rimliga utifrån ortens sed och vara beslutade i demokratisk ordning. För att de ska vara beslutade demokratiskt brukar vi säga att de ska vara antagna på stämma för att förankras inom föreningen.

Exempelvis är det rimligt att kräva att gräsmattan är välvårdad, men det kan vara svårt att förbjuda studsmattor, eftersom de är så pass vanliga nu för tiden. Fortfarande gäller förstås att bostadsrättshavarna ska visa hänsyn till sina grannar och se till att iaktta allt som fordras för att bevara ”sundhet, ordning och gott skick” inom och utanför huset.

Om en bostadsrättshavare inte sköter sig bör föreningen tala med personen. Om bostadsrättshavaren inte rättar sig efter det bör föreningen skicka en formell rättelseanmaning.

Mark som är upplåten med bostadsrätt 

Även här handlar det ofta om tomter tillhörande radhus eller småhus. Om marken är upplåten med bostadsrätt är den juridiskt en del av lägenheten och bostadsrättshavaren har i dessa fall större frihet att besluta över hur marken ska användas. Bostadsrättshavaren måste dock fortfarande se till att uteplatsen är välvårdad. Om uteplatsen missköts kan föreningen – efter att ha talat med bostadsrättshavaren i fråga – skicka en formell rättelseanmaning.

Bygglov och andra typer av tillstånd

Oavsett vilken typ av mark det gäller är det viktigt att inte glömma bort att ta hänsyn till regler om bygglov och andra eventuella tillstånd som krävs.