Får jag glasa in balkongen själv?

Har din bostadsrätt en balkong? Många boende vill glasa in sin balkong för att förlänga utomhussäsongen. En inglasning kan även fungera som skydd mot väder, vind, ljudstörningar och mer. Detta gäller för inglasning av balkong i bostadsrättsföreningar.

Är ni flera bostadsrättshavare som vill glasa in sina balkonger kan det löna sig att gå samman. I annat fall får du ordna med det själv. Det är dock en hel del att tänka på.

Stämmobeslut

En inglasning ses oftast som en så stor fråga att den kräver stämmobeslut. Det är en så kallad väsentlig ändring av föreningens hus och mark. En del föreningar har fattat ett generellt stämmobeslut om att inglasningar är tillåtna under vissa premisser. Har man ett sådant stämmogodkännande i botten räcker det med styrelsens, och berörda grannars, godkännande. Finns inget sådant generellt godkännande behöver frågan tas på stämma. Vill inte styrelsen ta upp frågan om inglasningar kan du alltid lägga en motion till stämman.

Du får däremot inte påbörja inglasning utan tillstånd. Föreningsrättsligt krävs alltså godkännande från alla som berörs av inglasningen – det är inte bara du själv, även dina grannar runtom kan påverkas. De kan få försämrad utsikt, minskat ljusinsläpp, ökad insyn eller dylikt och måste då samtycka till det hela. Detta gäller även om det finns ett generellt stämmogodkännande i grunden.

Bygglov

Därutöver krävs bygglov. Observera att det föreningsrättsliga är frikopplat från frågan om bygglov. Det föreningsrättsliga regelverket och det byggrättsliga är två olika saker. Att glasa in balkonger är en ändring av lägenheten som kräver stämmobeslut med enkel majoritet om alla berörda samtycker, annars 2/3-delars majoritet av de röstande samt hyresnämndens godkännande. Detta oaktat bygglov. Bygglov är alltså en förutsättning för att du ska få glasa in balkongen, men själva bygglovet i sig räcker inte, om du inte också har stämmans godkännande.

Fackmannamässig installation

En inglasning ska naturligtvis ske fackmannamässigt. Se till att du anlitar ett kompetent och seriöst företag. Inglasningar måste kunna stå emot vind och tidens tand, det kan orsaka livsfara om inglasningen sitter dåligt. Inglasningen blir bostadsrättshavarens underhållsansvar, eftersom det är du själv som tillför inglasningen.

Ekonomi

Även inglasningar som görs i föreningens regi är bostadsrättshavarens underhållsansvar, enligt Riksbyggens normalstadgar. Bekostar du inglasningen själv ska det inte medföra någon högre månadsavgift. Görs inglasningen i föreningens regi kan man istället välja att finansiera det genom justerade andelstal, eventuellt i kombination med viss kontantinsats.

Det går inte att få ROT-avdrag för inglasningar eftersom det inte är arbete som utförs i lägenheten, enligt Skatteverket. Det kan vara bra om föreningen tecknar ett avtal med de som gör inglasningar, så att det inte uppstår några oklarheter kring underhållsansvar, att föreningen kan behöva åtkomst vid underhåll av fasad eller balkonger, vad som händer vid en överlåtelse osv.

Lycka till med din nya balkong!