Överlåtelse av bostadsrätt

Ska du sälja din bostad? Överlåtelse kan vara försäljning, byte eller gåva av en bostadsrätt. Det betyder att äganderätten övergår till en annan person. Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Vid överlåtelse av en nyproducerad lägenhet kan överlåtelsen tidigast ske dagen efter den första köparens tillträdesdag. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in.

Äga en bostadsrätt

Vad man ska tänka på vid köp av en bostadsrätt skiljer sig åt beroende på om bostaden är nyproducerad eller om det bott någon där tidigare. Många som har köpt en bostadsrätt tror sig äga sin bostad men det är inte helt formellt rätt. Det är faktiskt bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du som är bostadsrättshavare har alltså nyttjanderätten till bostaden och får nyttja den hur länge du vill. När du vill flytta överlåts bostadsrätten till en köpare. Du säljer då inte själva lägenheten, utan endast nyttjanderätten till lägenheten. Bostadsrätten kan också övergå till annan person på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva eller byte.

Hur fungerar det när du ska sälja din bostadsrätt?

När man köper en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal tas fram och undertecknas av båda parter. Avtalet ska innehålla uppgifter om vilken bostadsrätt det gäller och pris, annars är avtalet ogiltigt. Säljaren och köparen kommer överens om priset. Som på de flesta andra marknader avgörs priset av tillgång och efterfrågan.

Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in. Styrelsen måste ha skäl för att neka medlemskap, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos köparen eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, såsom seniorboende. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av köpare som nekats medlemskap.

Vi erbjuder dig, som bostadsrättsinnehavare i en Riksbyggen förvaltad bostadsrättsförening, att att kostnadsfritt använda vår medlemsportal för att skicka in ditt avtal till oss.
Medlemsportalen hittar du under Min bostad - Överlåt din bostadsrätt på Mitt Riksbyggen.

Blanketter finns hos kundtjänst

Blanketter kundtjänst

Checklista vid köp av bostadsrätt:

Lånelöfte
Om du inte köper bostadsrätten för egna pengar bör du kontrollera med din bank hur mycket du kan få låna innan du börjar lägga bud på en bostad. Hur mycket man får låna beror bland annat på tidigare lån, inkomst och ekonomisk historik.

Pant
Ibland används bostaden som säkerhet eller pant för något annat. Kontrollera med föreningen att den tidigare bostadsrättshavaren inte pantsatt lägenheten eftersom detta fortsätter att gälla även om lägenheten överlåtits. Du kan alltså bli av med en bostad du köpt om någon tidigare pantsatt den.

Ta del av föreningens årsredovisning
Som bostadsköpare har du rätt att ta del av föreningens årsredovisning. Med hjälp av denna kan du ta reda på hur föreningens ekonomi ser ut, vilket kan användas som beslutsunderlag inför köpet.

Medlemskap i bostadsrättsförening
Styrelsen avgör frågan om medlemskap och kan neka medlemskap om köparen till exempel inte bedöms kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen.

Överlåtelseavgift

När du överlåter eller förvärvar en lägenhet brukar en administrativ avgift tas ut med stöd av föreningens stadgar. Överlåtelseavgiften är en administrationsavgift som bostadsrättsföreningen får ta ut för administrativt arbete vid överlåtelse av bostadsrätten. Överlåtelseavgiften debiteras överlåtaren eller förvärvaren beroende på vad som framgår av föreningens stadgar. Det finns vissa föreningar som inte tar ut någon överlåtelseavgift. 

Läs mer om avgifter för din bostadsrätt

Gåva

Överlåts lägenheten genom gåva ska gåvobrev upprättas och mejlas till boa@riksbyggen.se eller skickas till:
Riksbyggen Servicententer
Box 540
721 09 Västerås

Överlåtaren kan skriva ett eget gåvobrev eller använda en färdig mall.

Om gåvomottagaren inte redan är medlem i bostadsrättsföreningen ansöker personen om medlemskap och styrelsen beslutar om eventuellt godkännande. Gåvogivaren avgör hur stor andel som ges i gåva. Avser gåvan en viss andel av bostadsrätten behöver andelen anges. Om bara en andel av bostadsrätten skänks till dig kan medlemskap normalt nekas redan på grund av att du bara äger en del av bostadsrätten. Detta gäller inte om gåvan sker till make, sambo eller registrerad partner.

Om gåvogivaren ger 100 procent men önskar bo kvar behöver föreningens styrelse informeras då det blir fråga om en andrahandsuthyrning, vilken kräver styrelsens eller hyresnämndens tillstånd.

Ett gåvobrev ska innehålla:

  • Givare och mottagare
  • Lägenhetsnummer
  • Hur stor del som ges
  • Gåvans pris
  • Tillträdesdag
  • Avtalsdatum (datum vid påskrift)
  • Underteckning av alla parter
  • Givarens nya adress, för kontrolluppgift

Ladda ner blankett:

Blankett för gåvobrev (PDF)

Sidan 3 gäller bara om du flyttar till eller inom Riksbyggen.

Arv

När en bostadsrättshavare har avlidit kan det bli aktuellt med en övergång av bostadsrätten genom arv eller arvskifte. Överlåtelseavgift debiteras vid arv och bodelning. 

När en person har avlidit gör man alltid en bouppteckning. Bouppteckningen talar om alla den avlidnes tillgångar och skulder, denna registreras hos Skatteverket. Vid ett arvskifte delas den avlidnes egendom upp mellan både arvingar och testamentstagare. Finns det bara en arvinge/testamentstagare gäller registrerad bouppteckning som underlag för ägarbytet.

Om arvtagaren inte är medlem i bostadsrättsföreningen måste en ansökan om medlemskap göras.

Bodelning

Du kan även överta en bostadsrätt genom bodelning. Till exempel efter skilsmässa ska makarnas gemensamma egendom delas mellan dem. Detta sker genom en bodelning. Överlåtelseavgift debiteras vid bodelning.