Vi stödjer forskning och utveckling

Riksbyggens Jubileumsfond Den goda staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

Nu är det dags att söka stipendiet

Vem kan söka?

Du kan söka ensam eller i grupp, enskilt eller via din institution. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen.
Möjlighet finns att söka stipendiet två på varandra följande år för att möjliggöra ett längre sammanhängande arbete till exempel för en licentiatavhandling. Ny ansökan med rekommendation från handledare skall då lämnas in för det andra året. Fonden ser gärna att den får ta del av resultatet av det arbete som blir möjligt genom ett stipendium.

Vad ska ansökan innehålla?

1. Ansökan sker på ett särskilt ansökningsformulär
2. Till ansökan bifogas en projektbeskrivning (högst 5 A4 sidor) som skall innehålla:

 • ämne (problemområde som skall behandlas, kunskapsläge och nyhetsvärde)
 • syfte (projektets mål och målgrupper)
 • arbetsmetod
 • tidsplanering
 • budget

hur resultatet kommer att presenteras externt (avhandling, rapport, bok, seminarier, etc.)
3. Till ansökan bifogas även en meritförteckning (CV) med tidigare erfarenheter, utbildning, referenser samt uppgift vid vilken institution forskningen bedrivs. Hela ansökan (ansökningsblankett och bilagor) inlämnas både med post i tre exemplar (ett original och två kopior), samt per e-post, senast den 31 januari 2017.Ansökan insändes till: Riksbyggens Jubileumsfond
Riksbyggen 106 18
Stockholm
samt till dengodastaden@riksbyggen.se

Vad prioriterar fonden?

Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre boendemiljöer och stadsmiljöer. Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang. Fonden ser att ansökan inkluderar insatser för en populärvetenskaplig spridning av projektresultatet i en vidare krets. Under 2017 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om kooperativa lösningar i den goda staden. Fonden prioriterar inte personlig utbildning, personliga resor och inköp av utrustning. Fonden stödjer inte projekt där andra finansiärer ligger närmare till hands.

Ansökningsprocessen 2017

Information om ansökningsprocessen för 2017 läggs ut i början av november 2016. 

För mer information om Riksbyggens Jubileumsfond, läs gärna vårt informationsblad eller kontakta oss via dengodastaden@riksbyggen.se.

Om Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna. Styrelsen har representanter både från Riksbyggen och forskningsvärlden och består för närvarande av följande personer:

 • Johan Lindholm, Ordförande i Riksbyggen (fondens ordförande)
 • Leif Linde, Riksbyggens vd
 • Anders Ax, Riksbyggens styrelse
 • Göran Cars, professor i Samhällsplanering och miljö
 • Kjell Carlsson, Personalrepresentant
 • Margaretha Carlsson, Riksbyggens styrelse
 • Louise Nyström, Arkitekt SAR/MSA, professor
 • Cattis Carlén, Riksbyggen (fondens sekreterare)  

 

Stipendiater 2016 

Stipendiater 2016:

1. Dansbana! - En spontanidrottsplats med fokus på unga tjejer – 90 000 kr

Många platser för spontanidrottande domineras av pojkar, exempelvis skejt- och parkourparker. Med Dansbana skapas ett komplement som gör det attraktivt för flickor att ta plats i det offentliga rummet.

Anna Fridolin är arkitekt och arbetar på Cedervall Arkitekter, Anna Pang är arkitekt och verksam i Pang Arkitekter, Teres Selberg är arkitekt och arbetar som universitetsadjunkt tekniska högskolan i Stockholm.

2. Datadrivet medborgardeltagande – 160 000 kr

I detta projekt ska utvecklas metoder och prototyper som integrerar crowdsourcing, datavisualisering och automatiserad datainsamling för att stödja skapandet av högupplösta programförslag och plankartor. Ambitionen är att ta fram ett underlagsmaterial som tydligt redovisar medborgarnas önskemål och synpunkter på ett planförslag.

Daniel Persson är arkitekt och driver egen verksamhet. Han är också verksam som lärare vid LTH och Lunds universitet.

3. Bostadens arkitektur – 50 000 kr

En bok ska skrivas om bostadens gestaltning. Funktionsmått och regler ska tas upp liksom ”omätbara” värden som ljus, material, utblickar och rumssamband. Utgångspunkten är Ola Nylanders två tidigare böcker, Bostadens rum 2007 och Bostadens omätbara värden 2011, som sedan länge varit slutsålda på förlaget.

Ola Nylander är konstnärlig professor, arkitekt och tekn.dr vid Chalmers institution för Arkitektur.

4. Den goda staden tur och retur – om hållbara boendemiljöer och stadsplanering anpassade till storstadspendlarnas behov och förväntningar – 160 000 kr

I detta projekt studeras boende på mindre orter som arbetspendlar till storstäder. Projektets syfte är att belysa hur boende- och stadsmiljöer kan utvecklas och göras mer hållbara för att bättre motsvara pendlarnas behov och förutsättningar.

Paul Agnidakis är filosofie doktor och universitetslektor/forskare vid institutionen för kulturantropologi vid Uppsala universitet.

5. In-Form: Innovativt jordbygge – 140 000 kr

Vidareutveckling av en metod som kallas stampad jord, vilket innebär att utveckla en förbättrad stampform (In-Form) och arbetsprocess samt verktyg. Stampade jordhus har funnits i årtusenden men är sällsynt i samtida byggnadsprojekt, trots att det vore ett strategiskt steg mot hållbar utveckling.

Shea Hay, David Martinez Escobar och Asgeir Sigurdjónsson är projektledare och arkitekter verksamma vid Chalmers institutioner för Byggnadsteknologi och Arkitektur samt i det egna företaget EarthLAB.

 

Fler samarbeten