Prisdialogen ger bättre förutsägbarhet och rimliga prisändringar 2018-04-05, kl 10:00

Prisdialogen ger bättre förutsägbarhet och rimliga prisändringar

Hela 80 procent av Prisdialogens kunder tycker att de fått tydlig information i god tid inför prisändringar. De anser också att prisändringarna varit rimliga och enligt förväntningarna i större utsträckning än övriga kunder, enligt en utvärdering av analysföretaget Kontigo. Under 2018 testas en ny dialog för att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna – Klimatdialogen.

– Det är mycket glädjande att Prisdialogens arbete skapar konkret nytta för kunderna och en positiv inverkan på fjärrvärmemarknaden, säger Leif Linde, ny ordförande i Prisdialogen.

Prisdialogen arbetar för att stärka kundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Mot bakgrund av den ambitionen har modellen utformats för att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Syftet med utvärderingen är att följa upp hur väl Prisdialogen uppfyller sina mål, att se förändringar över tid och att bidra till utvecklingen av Prisdialogen. Årets utvärdering visar glädjande att den totala nöjdheten med fjärrvärmeleverantören är högre bland kunderna som deltagit i Prisdialogen jämfört med övriga kundkategorier. De som deltagit i Prisdialogen är också i större utsträckning än övriga kunder, mer nöjda med sin leverantör idag jämfört med för ett år sedan.

Pilotstudie av ”klimatdialog”
Undersökningen visar att kunderna i större utsträckning önskar möjligheten att påverka i klimat- och miljöfrågor. Prisdialogen kommer under 2018 att genomföra en pilot-studie av något vi kallar Klimatdialogen, som innebär en utökad kunddialog även i dessa frågor.

– Vår förhoppning är att under nästa år kunna erbjuda alla Prisdialogens medlemmar att även genomföra en Klimatdialog, samt att detta ska bidra ytterligare till ökad kundnöjdhet, säger Leif Linde.

Om Prisdialogen
Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverasntörernas prissättning. Det är ett partsgemensamtinitiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen omfattar 2017 2,1 miljoner hushåll, som är kunder till 37 fjärrvärmeföretag (72 procent av de totala leveranserna). Bakom Prisdialogen står SABORiksbyggen och Energiföretagen Sverige.

För mer information:

Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli:
Tel: 072-915 5475, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Bilder