Mer hållbara och hälsosamma förskolegårdar med ekosystemtjänster 2017-05-30, kl 10:00

Mer hållbara och hälsosamma förskolegårdar med ekosystemtjänster

Riksbyggen deltar i ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet. Forskningsprojektet sker i samverkan med Jönköping University och Region Jönköpings län.

– Det här är ett mycket spännande projekt där Riksbyggen kan dela med sig av sina kunskaper om ekosystemtjänster och bidra till en bättre miljö på ett antal förskolegårdar runt om i Jönköpings län. Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare och det är roligt att vår kompetens inom hållbarhetsområdet kan appliceras på fler ställen än i rena boendemiljöer, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel på vad ekosystemtjänsterna ger är rent vatten, ser till att våra blommor pollineras, tillhandahålla virke och ger oss människor naturupplevelser. Idag är många av dessa funktioner satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till dessa vid samhällsplanering.

Forskningsfrågorna i projektet är:

  • Vilka ekosystemtjänster utvecklas, prioriteras och upprätthålls av deltagarna under och efter förbättringsarbetet och hur går det till?
  • Hur utvecklas de deltagande barnens, förskolepersonalens och närboendes arbete med förskolornas utomhusmiljöer under perioden?
  • Vilka typer av sociala och logistiska hinder uppträder under förbättringsarbetet?

Genom flera delstudier kommer projektet att följa både resultaten och den sociala processen. Analyser kommer att genomföras med Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster, som används i samtliga nyproduktionsprojekt inom Riksbyggen i dagsläget. 15 ekosystemtjänster kommer att bedömas vid varje förskola, före och efter förbättringsarbetet. Bedömningen av ekosystemtjänsterna kommer att kunna användas av förskolorna i arbetet för att tillsammans med barnen förstärka och utveckla ekosystemtjänster i närmiljön.

– Vi använder oss av erfarenheterna av detta i vidareutveckling av våra arbetssätt kring ekosystemtjänster. Genom att få testa vårt verktyg mot en annan målgrupp har det bland annat gett viktig input till den åtgärdslista som är en viktig del i vårt verktyg. Att delta i projektet är en winwin-situation, säger Karolina Brick.

Efter förbättringsarbetet upprepas analyserna under 2019. Så här långt visar analyserna att det finns gott om vissa ekosystemtjänster medan vissa saknas.

– Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika förskolor. Vissa har stor tillgång till flera ekosystemtjänster medan andra har väldigt dålig tillgång på sina gårdar i dagsläget. Gemensamt är att det finns saker att jobba med på samtliga gårdar för att öka värdena och att behoven på vissa gårdar i dagsläget stora, framförallt vad gäller exempelvis mikroklimat.

Läs mer om forskningsprojektet i sin helhet

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, 070-291 54 47.

Bilder