Bättre affärsmöjligheter för kooperativa företag 2015-10-21, kl 16:55

Bättre affärsmöjligheter för kooperativa företag

Konkurrens på lika villkor. Regeringen har fattat beslut om en genomgripande lagändring som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att utvecklas och växa. En konkurrensneutral lagstiftning, beskattning och finansiering stärker de kooperativa företagen i Sverige. 

– Kooperationen är en viktig del av den svenska marknadsekonomin och kommer med den nya lagen om ekonomisk förening att få mera likartade förutsättningar som privata bolag att bedriva affärsverksamheten. Det gäller både traditionell kooperation, som lantbruks- och konsumentkooperationen, och nya mindre aktörer som ofta finns i välfärdssektorn, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige och finns i de flesta branscher. Enbart de 18 största företagen omsätter över 250 miljarder kronor och har 60 000 anställda. 

Förslagen innebär förbättringar och förenklingar som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att växa och anställa. Lagen förenklas och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. 

Lagändringen berör alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. Flera av förslagen omfattar även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt kreditmarknadsföreningar.

När den nya lagen klubbas igenom kommer kapitalförsörjningen underlättas genom att insatser från andra än aktiva medlemmar tillåts. Det ska också bli enklare att ändra stadgarna i ekonomiska föreningar genom att det nuvarande så kallade ”tvåstämmokravet” tas bort. Reglerna om föreningarnas organisation och beslutsfattande blir också mer flexibla. Dessutom förstärks kapitalskyddet genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft redan den 1 juli 2016. Det här är den största reformen på föreningsrättens område sedan 1987 då lagen om ekonomiska föreningar infördes.

Läs Regeringens proposition: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/10/prop.-2015164/


Kontaktperson
Leif Linde, vd Riksbyggen, tel 08-698 41 01

Bilder