Riksbyggen delar ut 600 000 kronor för idéer om Den Goda Staden 2015-05-07, kl 16:20

Riksbyggen delar ut 600 000 kronor för idéer om Den Goda Staden

Riksbyggens jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

- Var och hur vi bor påverkar vår vardag mer än något annat. Vi vill därför stötta projekt där människors önskemål och behov samverkar med natur och miljö. Just dessa stipendiater bidrar till att utveckla den goda staden, säger Riksbyggens vd Leif Linde.

Sedan fonden bildades 1990 har 135 stipendier delats ut till ett värde av cirka 10 miljoner kronor.

Stipendieutdelningen sker vid avslutningen av Riksbyggens fullmäktige. Utdelare är Den Goda Stadens styrelseordförande Johan Lindholm samt forskarrepresentanterna professor Göran Cars och professor Louise Nyström.

Stipendiater 2015:

1. "Ekologiska byggnadsmaterial" - Stipendiat Susanna Horn-Jardemark tilldelas 20 000 kr

Projektet syftar till att studera och utveckla energieffektiva och miljövänliga byggmaterial och visa hur dessa kan bidra till att den svenska byggindustrin gör framsteg i riktning mot en hållbar utveckling. Susanna Horn-Jardemark är arkitekt vid Chalmers Tekniska högskola. Projektet drivs i samarbete med institutionen mikroteknologi.

2. "Transportdeklaration för byggnader och stadsmiljöer – Benchmarking av multimodala transporter i städer " - Stipendiaten Todor Stojanovski tilldelas 180 000 kronor

Energideklaration för byggnader är vanlig och för många byggnader obligatorisk. Men sällan förekommer det uppgifter för bostäder på marknaden om vilken sorts energisnåla transporter som finns tillgängliga (gångavstånd till butik, tåg och buss, turtäthet, etc). Projektet ska utarbeta metoder för att transportdeklarera bostäder och stadsmiljöer och därmed minska behovet av bilkörning.

Todor Stojanovski är arkitekt, Tekn. lic vid KTH, avdelningen för urbana och regionala studier, där han bedriver sin forskarutbildning.

3. "Multifunktionalitet i det urbana landskapet – stadsodlingens möjligheter i Stockholm" – Stipendiaten Christina Schaffer tilldelas 100 000 kronor.

Syftet med detta projekt är att kartlägga etablerade och nya former av stadsodling och att utröna vilka ekologiska, klimatrelaterade, sociala, hälsomässiga och ekonomiska värden dessa genererar, samt att undersöka vilka typer av odling som skulle kunna vara möjliga i ett hållbarhets- och framtidsperspektiv. Stipendiaten har en Mastersexamen i Naturresurshållning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utgöra grund för planerat licentiatarbete.

4. "Den lekande staden – en jämförande studie av lekplatsers lekvärde" – Stipendiaterna Amanda Larsson och Marit Widman tilldelas 150 000 kronor

Lekmiljön påverkar barns utveckling och studieresultat. I den här studien ska lekvärdet i olika miljöer – lekplatser såväl som naturmiljö – jämföras och värdesättas. Arbetet ska resultera i vetenskapliga artiklar och redovisas i mer lättillgänglig form. Amanda Larsson är verksam vid Magiska trädgården i Nacka. Marit Widman är doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet, avdelningen för ekonomi, i Uppsala.

5. "Bo Rätt i BostadsRätt" - Stipendiaterna Katarina Lindgren, Anders Blomqvist, Karin Dufva och Christer Lindgren tilldelas 150 000 kronor

Det förslagna projektet syftar till att utveckla effektiva arbetsformer för styrelser i bostadsrättsföreningar inom tre områden, a) teknik avseende kvalitet, underhåll och drift, b) sociala aspekter avseende samspel och engagemang gentemot boende, samt ekonomi avseende processer, kontroll och uppföljning.

Stipendiaterna är samtliga verksamma inom Eken och Arken HB. Stipendiaterna besitter akademisk kunskap inom ämnena arkitektur, juridik och ekonomi.

För mer information; kontakta gärna Cattis Carlén, tel 072-224 65 15, cattis.carlen@riksbyggen.se

Bilder