650 000 kronor för idéer om hållbara städer 2014-05-15, kl 11:12

650 000 kronor för idéer om hållbara städer

I samband med Riksbyggens fullmäktige den 15 maj delas 650 000 kronor ut till stipendiater som på olika vis bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. I år delar man ut 650 000 kronor fördelat på fem stipendiater. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen. Fonden har sedan 1991 delat ut över 100 stipendier till ett värde av c:a 9 miljoner kronor.

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och grundas på gåvor från bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Stipendier delas ut inom områdena arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

– Vi vill stödja ny kunskap som kan bidra till att göra våra städer finare, bättre att bo i och mer miljövänliga. Dagens stipendiater och deras projekt bidrar alla till en ökad kunskap om hur vi kan utveckla den goda staden, säger Riksbyggens vd Leif Linde.

Stipendieutdelningen sker vid avslutningen av Riksbyggens fullmäktige och utdelare är Leif Linde samt forskarrepresentanter från fondens styrelse: Louise Nyström och Anders Ekholm.

Stipendiater 2014:

Urban struktur och sociologi.
Om arkitekter och stadsbyggare använde sig av sociologins kunskaper om sambandet mellan människa och fysisk miljö, skulle byggnader och städer bli bättre. Stipendiaten vill fylla en kunskapslucka genom att skriva en bok som visar på den byggda miljöns position inom sociologin.
Tekn. dr Marcus Adolphsson, KTH Samhällsplanering & Miljö, Stockholm
Stipendium: 150 000 kronor

Vildbin och staden.
Rätt utformade stadsrum gynnar vildbina så att deras möjligheter att pollinera växter ökar. Projektet ska studera hur stadsrummets utformning påverkar vildbins överlevnadschanser i 16 områden i Stockholm.
Fil Dr Meta Berghauser Pont, doktorsexamen i arkitektur/stadsbyggnad från Delft Universitet i Nederländerna, nu Arkitektskolan vid KTH i Stockholm
Stipendium 75 000 kronor

Senior City – när- och stadsmiljöns betydelse för ett bra liv på äldre dar.
Projektet vill bredda synen på äldres livssituation till att utöver bostaden även omfatta kvarteret, stadsdelen och staden i stort. Det ska även initiera ett forskningsprogram inom området äldres livs-/stadsmiljö och stadsplanering.
Professor Göran Cars och docent Tigran Haas, KTH Samhällsplanering & Miljö i Stockholm
Stipendium: 150 000 kronor

Hållbar mobilitet i den hållbara staden – vad kan svenska städer lära från kommuner i Danmark, Schweiz och Tyskland?
Trots höga mål för hållbart resande är det färre som cyklar, går eller åker kollektivt i svenska städer än i andra jämförbara städer i Europa. Studien ska undersöka hur genomförandet av målen för hållbart resande gått till i Odense, Basel och Göttingen.
Paul David Fenton, doktorand vid Institutionen för industriell miljöteknik och miljöledningsanalys vid Linköpings universitet
Stipendium: 150 000 kronor

Gröna stadsdelars identitet: Nyckelegenskaper och deras värden.
Vilka egenskaper förknippar de boende med identiteten i en “grön” stadsdel? Vad är viktigast och vad är de beredda att betala för att bo där? Detta är huvudfrågorna i ett arbete som ska ingå i stipendiatens lic.avhandling.
Marie Wahlström, doktorand vid KTH Samhällsplanering & Miljö, Stockholm
Stipendium: 125 000 kronor


Bilder