Gott resultat för Riksbyggen kommer medlemmarna till del 2014-10-01, kl 13:00

Gott resultat för Riksbyggen kommer medlemmarna till del

Riksbyggen redovisar en positiv utveckling med ökad omsättning och förbättrat rörelse­resultat för årets första åtta månader. Bakgrunden är en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet och nya förvaltningskunder – något som Riksbyggen menar hänger ihop med företagets hållbarhetsarbete. Nettoomsättningen landade på 3,5 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade till 88 miljoner kronor. Riksbyggens andelsägande kunder kommer även 2014 erhålla återbäring för förvaltningstjänster i nivå med föregående år. Även andelsutdelning till samtliga ägare bedöms kunna föreslås fullmäktige 2015 i nivå med föregående år.

– Det är väldigt glädjande att Riksbyggens långsiktighet – med målet att finnas med under boendets hela livscykel, från stadsplanering, projektering och byggande till förvaltning – gör oss till ett attraktivt företag, säger Riksbyggens vd Leif Linde. Det ger oss förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom nyproduktion och en stabil förvaltning. Försäljningstakten har varit hög och vi räknar med en fortsatt hög efterfrågan på bostäder under resten av året. Inom affärs­område fastighetsförvaltning är resultatet stabilt och i linje med 2013. Vi har fortsatt fokus på att effektivisera verksamheten och att växa med lönsamhet.

– När omvärlden ställer krav på förändringar av boendet, bland annat tillgänglighets­anpassning, minskad energianvändning och andra miljöförbättrande åtgärder, finns vi där med stor kunskap och erfarenhet av ombyggnad. Det är roligt att se hur även denna verksamhet visar på god lönsamhet och förväntas öka ytterligare under nästa år, säger Leif Linde.

Hållbarhetsperspektivet är en nyckelfråga för allt Riksbyggens arbete. Redan i produktions­stadiet planeras för förvaltningen, som ska vara såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt hållbar.

– Vi fortsätter nu vårt arbete med ökat kundfokus och att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten. Med stabila marknadsförutsättningar och vår goda finansiella ställning ser vi fortsatt goda möjligheter, avslutar Leif Linde.

Fakta, resultat 1 januari – 31 augusti

  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet ökade till 88 mkr (50)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent (1,6)
  • Periodens resultat före skatt ökade till 164 mkr (131)
  • Positivt kassaflöde om 517 mkr (-210)

Denna delårsrapport är upprättad enligt det nya redovisningsregelverket (K3). Hela rapporten bifogas som PDF.

För mer information, kontakta:
Karin Jacobsson, ekonomichef Riksbyggen, tel. 08-698 41 22
Leif Linde, vd Riksbyggen, tel. 08-698 41 01

Bilder