2013-10-02, kl 13:59

Riksbyggens delårsresultat

Riksbyggen redovisar en positiv utveckling för perioden 1/1-31/8 2013 med ett resultat på 111 Mkr före skatt (103). Intäkterna ökade under perioden med 17 %. Den 31 augusti var Riksbyggens egna kapital 4 525 Mkr (4 397) och soliditeten 38 procent (37).

Affärsområdet Bostad redovisar en tydligt förbättrad resultatutveckling jämfört med motsvarande period under föregående år. En stark befolkningsökning i tillväxtområden i kombination med låga räntor ger en stabil utveckling av affären i samtliga regioner. Vi har under rapportperioden påbörjat drygt 700 lägenheter vilket är nästan dubbelt så många som motsvarande period föregående år. 
Vår bedömning är att vi kommer att behålla, eller öka, vår marknadsandel 2013 och att vi kommer att få en fortsatt positiv resultateffekt av detta även under 2014.

Det underliggande resultatet i affärsområdet Fastighetsförvaltning har en positiv resultatutveckling jämfört med föregående år. Återbäringen till Riksbyggens andelsägande kunder förväntas uppgå till 8 mkr 2013. 

Det bedömda marknadsvärdet för koncernens förvaltningsfastigheter bedöms överstiga det bokförda värdet med drygt 1 mdr.

Avslutningsvis kan konstateras att Riksbyggen står väl rustat med en god finansiell ställning och en bra portföljstrategi. Det ger goda förutsättningar för vår strategi att utveckla hållbara boendemiljöer både som projektutvecklare och som utförare av långsiktiga förvaltningsuppdrag.

Stockholm 2013-10-02

Leif Linde, vd


Hela delårsresultatet finns att läsa på Riksbyggens webbplats. 

http://www.riksbyggen.se/Documents/Ekonomiska%20rapporter/Riksbyggen_delarsrapport_20130831.pdf


För mer information kontakta:

vd Leif Linde, tfn 08-698 41 01
ekonomichef Karin Jacobsson, tfn 08-698 41 22