2013-03-12, kl 19:15

Riksbyggens svar på Anders Borgs debattartikel om ökat bostadsbyggande

Riksbyggen välkomnar regeringens engagemang och insikt i bostadsmarknadens centrala roll, inte bara för den enskilde individen utan också för Sveriges ekonomi och tillväxt. Det är hög tid att arbeta fram konkreta förslag och tillsammans med bostadsmarknadens parter ta initiativ till åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ett ökat byggande och ett effektivare regelsystem.

Vi delar regeringens syn att den huvudsakliga problematiken grundar sig i att det byggs för få bostäder i Sverige. Detta har varit fallet under en längre tid vilket lett till ett ackumulerat behov. Enligt Boverkets bedömning finns idag ett nyproduktionsbehov av ca 40 000 bostäder per år. Vi delar den bedömningen. Som producent av bostäder men också förvaltare ser Riksbyggen givetvis positivt på en förenklad planprocess. Vi är heller inte negativt inställda till en översyn av standardkraven men ser ett behov av att bostadsmarknadens parter inbjuds till en dialog om detta. Det förvaltningsperspektiv som bland annat Riksbyggen har, innebär också ett behov av långsiktig hållbarhet i tillkommande nyproduktion. Detta inte minst utifrån demografiska utmaningar och de tillgänglighetsbehov en åldrande befolkning innebär. Ytterligare ett perspektiv att lyfta fram där politiska initiativ är av stor vikt, är de upprustningsbehov som finns i bostäder byggda under rekordåren. En låg energianvändning i befintligt bestånd är en förutsättning för att uppnå klimatmålen för 2020 och 2050 som Riksdagen fattade beslut om 2009. Tydliga åtgärdsförslag om hur dessa mål ska uppnås bör också ingå i regeringens politik för bostadsmarknaden.

Vi noterar att Anders Borg återkommer till ett förslag om andrahandsuthyrning av bostadsrätter som Riksdagen förkastade så sent som i höstas. En av anledningarna till Riksdagens avslag är att förslaget skulle ha inneburit en inskränkning i bostadsrättföreningarnas självständiga äganderätt. Gemensamt ägande och ansvar utgör grundprincipen för bostadsrättsformen, och beslutsfattandet över den gemensamma egendomen styrs således genom en demokratisk process. Vi ser ingen motsättning mellan bostadsrättsföreningarnas självbestämmande och en ökad möjlighet till andrahandsuthyrning på bostadsrättmarknaden och anser därför att det finns mer konstruktiva lösningar. För närvarande pågår samtal mellan bostadsrättsorganisationerna och bostadsministern om hur reglerna för andrahandsuthyrning på bostadsrättmarknaden kan förbättras utan tvingande lagar som inskränker bostadsrättsföreningarnas självbestämmanderätt, något finansministern rimligen är medveten om. Det förs en konstruktiv dialog där Riksbyggen och övriga representanter för bostadsrätterna i högsta grad är aktiva för att skapa bättre och tydligare regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.

Bostadspolitiken bör utformas från ett helhetsperspektiv, med väl underbyggd fakta, i samarbete med bostadsmarknadens parter men också en bred politisk majoritet för en långsiktig och fungerande bostadsmarknad. Detta utgångsläge gäller såväl nyproduktion som andra frågor där bostadsmarknaden påverkar och påverkas.

Vårt förslag för att öka tillgången på bostäder är att regeringen fastställer ett konkret produktionsmål för nya bostäder i linje med den uträkning Boverket gjort. Utifrån detta kan sedan politiska åtgärder utvärderas och anpassas efter den faktiska effekt de får på bostadsproduktionen. Ett passivt förhållningssätt kan vi redan konstatera inte fungerar, nu krävs tydliga volymmål och en aktiv politik för att uppnå fastställd målbild och en sund bostadsmarknad.

Leif Linde, vd Riksbyggen

Mårten Lilja, kommunikationschef Riksbyggen