2012-10-24, kl 16:30

Riksbyggens delårsresultat

Riksbyggen redovisar för perioden 1/1-31/8 2012 ett resultat på 103 Mkr före skatt (180). 


Den 31 augusti var Riksbyggens likvida medel 7 253 Mkr (7 418), det egna kapitalet 4 397 Mkr
(4 324) och soliditeten 37 procent (36).

Affärsområde Bostad påbörjade under perioden totalt 364 (361) lägenheter i nyproduktion. Antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 21 (9) stycken. Det ekonomiska läget och en restriktivare kreditmarknad har bidragit till en ökad osäkerhet bland presumtiva bostadsköpare. Detta ger till följd att försäljningsprocesserna är längre. I framför allt Stockholmregionen och då i de mer centrala delarna är efterfrågan alltjämt stor. Detta gäller även A-lägen i Göteborgsregionen. I Malmö, där det samlade utbudet av nyproducerade lägenheter är stort, är marknaden något mer försiktig.

Riksbyggens har en stark mark- och projektportfölj för framtida bostadsproduktion och kommande projekt som Qvarnen Tre Kronor i Nacka kommun och Beckomberga sjukhus i Stockholm tilldrar sig stort intresse.

Affärsområde Fastighetsförvaltning förvaltar 160 000 lägenheter samt drygt fem miljoner kvm lokalyta åt olika kunder. Konkurrensen inom fastighetsförvaltning har tilltagit. Som kundägt företag och med en verksamhet över hela landet har Riksbyggen dock en stark marknadsposition.  

Koncernens förvaltningsfastigheter har ett bokfört värde på 1 126 Mkr (1 222).

Antalet anställda uppgår till cirka 2 300 personer.

Hela delårsresultatet finns att läsa på Riksbyggens webbplats.

För mer information kontakta vd Sten-Åke Karlsson, tfn 08-698 42 15, eller ekonomichef Karin Jacobsson, tfn 08-698 41 22.