2009-10-14, kl 15:00

Riksbyggens delårsresultat

Riksbyggen redovisar för perioden 1/1-31/8 2009 ett resultat på 235 Mkr före skatt (287).

Den 31 augusti var Riksbyggens likvida medel 6 989 Mkr (7 291), det egna kapitalet 4 013 Mkr (4 025) och soliditeten 36 procent (34).

Affärsområde Bostad påbörjade under perioden totalt 158 (272) lägenheter i nyproduktion. Antalet osålda lägenheter och småhus i färdigställda projekt var den 31 augusti 66 stycken (10).

Affärsområde Fastighetsförvaltning förvaltar 174 597 lägenheter samt cirka 1 161 600 kvm lokalyta åt olika kunder.

Koncernens förvaltningsfastigheter har ett bokfört värde på 1 219 Mkr (1 215).

Antalet anställda uppgår till cirka 2 600 personer.

För mer information kontakta ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62