2009-09-18, kl 10:15

Årets branschrapport om kommunala avgifter visar på fortsatt ökade kostnader och svagt kundinflytande

Precis som förra årets - och i stort sett samtliga år - visar årets rapport på att kostnaderna ökat betydligt mer än KPI (Konsumentprisindex). De senaste åren har Avgiftsgruppen som producerar rapporten och där Riksbyggen, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår, försökt få regeringen att bidra till en fungerande statlig övervakning och ett större kundinflytande i frågorna. Men detta lyser fortfarande med sin frånvaro och priserna fortsätter att stiga.

Årets rapport visar på en fortsatt hög prisutveckling för samtliga undersökta avgifter. Den sammantagna ökningen är hela 5,1 procent att jämföras KPI som under samma period legat på 0,2 procent. I år är det framförallt elnätsavgiften som sticker ut med en ökning på 7,2 procent. Sammantaget har totala elkostnaderna ökat med över 8 procent. Rapporten lyfter också särskilt fram siffrorna för de tio största städerna. Här kan man till exempel se att det fortfarande är Stockholm som har de högsta kostnaderna. En förklaring till det är att kostnadsutvecklingen på fjärrvärme i Stockholm varit hela 60 procent sedan 2000. Idag betalar en fastighetsägare i Stockholm 26 procent mer för sin fjärrvärme än en fastighetsägare med liknande fastighet i Göteborg.

Avgiftsgruppens målsättning med Nils Holgersson rapporten är att granska aktörer på marknader med bristande konkurrens i syfte att synliggöra en oskälig kostnadsutveckling. Idag finns ingen fungerande statlig prisövervakning. I avvaktan på detta kräver Avgiftsgruppen att kundinflytandet ökar.

Den fullständiga rapporten, samt en populärversion av densamma, kan laddas ner från www.nilsholgersson.nu. Rapporten produceras i samarbete med EKAN Gruppen i Jönköping som ansvarar för faktainsamling, kvalitetssäkring, rapportskrivning och analys. Uppgifter kommer från respektive kommuns tekniska kontor, energi- eller elföretag, Energimarknadsinspektionen och SCB.

Undersökningsmetoden går ut på att "förflytta" en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I rapporten redovisas bland annat de prisskillnader som finns i mellan olika kommuner i syfte att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

För mer information kontakta ordförande i Avgiftsgruppen: Ulrika Jardfelt, SABO, 08-406 55 21 eller respektive organisations informationsavdelning.