2008-10-08, kl 17:13

Riksbyggens delårsresultat


Riksbyggen redovisar för perioden 1/1-31/8 2008 ett resultat på 287 Mkr före skatt (364).

Den 31 augusti var Riksbyggens likvida medel 7 089 Mkr (8 299), det egna kapitalet 4 025 Mkr (4 539) och soliditeten 34 procent (37).

Affärsområde Bygg påbörjade under perioden totalt 396 (489) lägenheter i nyproduktion. Antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 11 stycken (3).

Affärsområde Förvaltning förvaltar 172 000 lägenheter samt cirka 600 000 kvm lokalyta åt olika kunder.

Koncernens förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde på 1 041 Mkr (992).

Antalet anställda uppgår till cirka 2 600 personer.

För mer information kontakta ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62