75 år som samhällsutvecklare

Sedan starten 1940 har vi agerat samhällsutvecklare och arbetat utifrån vetskapen om att det inte bara är hus att bo i vi uppför, utan att det främst gäller att bygga ett samhälle.

Våra förutsättningar att bygga samhällen är goda. Anledningarna till det är flera:

 • Vi kan agera långsiktigt.
 • Vi utvecklar bostäder och tar hand om förvaltningen.
 • Våra boende är våra ägare.

Riksbyggen är med och påverkar

Idag råder stor bostadsbrist i Sverige och det är ett samhällsproblem som rör oss alla; unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, äldre behöver bostäder anpassade efter sina behov och miljonprogrammets bostäder är ofta i stort behov av upprustning.

Från samhällsutveckling till förvaltning – Vi tar hållbarhet på allvar

Vi på Riksbyggen drivs av att utveckla ett mer hållbart samhälle. Det kan handla om att utveckla allt från mobilitetstjänster och innovativ parkering till mätsystem för ekosystemtjänster som bidrar till större hållbarhet.

Att bygga hållbart är också bra ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. En god planering och kvalitet på material leder till lägre underhållskostnader. Att planera energieffektivt och tänka på miljön minskar driftskostnaderna och är ekologiskt hållbart. Mobilitetslösningar minskar behovet av dyra parkeringsplatser och en trivsam miljö ger en god social hållbarhet.

Vi hjälper alla våra kunder att långsiktigt förbättra och sänka energianvändningen. Det gör vi genom såväl ny teknik, ombyggnad samt genom att hjälpa de boende att göra smarta val. Men vi inspirerar även till ett bättre hållbarhetsarbete. Det kan vara allt från att erbjuda medlemmar fördelaktiga avtal inom el- och avfallshantering till att skapa bilpooler, laddstationer eller fraktcyklar.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

Så bygger vi

Bostäder för unika platser och människor

Husen kan se väldigt olika ut beroende på plats och vem som ska bo där. Det handlar om att säkerställa estetik, tillgänglighet, trygghet i husen och områdena, trädgårdsmiljön, energieffektivitet med mera. Gemensamt för en Riksbyggenbostad är att de ska uppfylla vissa grundläggande egenskaper, till exempel:

 • Gemensamhetslokal
 • Trygghet
 • Gröntrivselfaktor
 • Långsiktig förvaltning
 • Tillgänglighet 

RiksbyggenModellen ger hållbara och trivsamma miljöer

Att utveckla hållbara boendemiljöer handlar om att tänka utanför hemmets fyra väggar. Det gäller att se helheten och försöka förstå hur livet och samhället kommer att utvecklas i framtiden. Riksbyggen har därför utvecklat en modell för bostadsutveckling, RiksbyggenModellen. Det är ett förhållningssätt till att utveckla långsiktigt hållbara miljöer och attraktiva områden där människor trivs.

RiksbyggenModellen är uppbyggd kring sex principer:

 1. Utgå från människors livsmönster
 2. Planera för service och funktioner
 3. Tänk på miljöfrågorna från början
 4. Ta vara på platsen alla möjligheter
 5. Organisera privata och offentliga rum
 6. Koppla samman området med omvärlden

Med RiksbyggenModellen som grund för alla våra nya bostadsprojekt, vet vi att vi tar hand om de allra mest centrala erfarenheterna vi har för att utveckla hållbara stadsdelar även i framtiden.

Riksbyggenbostad - en miljöcertifierad byggnad

En Riksbyggenbostad ska certifieras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad som tittar på områdena energi, innemiljö och material. Granskning och certifiering utförs av Sweden Green Building Council. Riksbyggens målsättning är att vår nyproduktion av bostadsrätter i flerbostadshus ska uppfylla näst högsta certifieringsnivån – Silver. Det är ett kvitto på förhöjda kvaliteter i byggnaden.

Några exempel på krav som ställs i Miljöbyggnad för att uppnå certifieringsnivå Silver:

 • Fuktsäkerhet - höga krav på våtrum och VVS-installationer
 • Dokumentation av material och utfasning av farliga ämnen
 • Låg klimatbelastning och energianvändning
 • Dagsljus och inneklimat - fönster har stor betydelse
 • Inget störande buller i bostaden

Vi söker ny mark att bygga på

Om man ska bygga långsiktigt hållbara boenden och skapa livskvalitet, gäller det att göra rätt från början. För oss på Riksbyggen är det därför avgörande att lyssna på vad människor har för behov, drömmar och visioner. Men det är minst lika viktigt att arbeta nära och ha en bra dialog med Sveriges kommuner. Kontakta gärna närmaste regionchef för mer information.

 

1. Stockholm, Uppland, Norr
Mejla Carl-Henrik Appel
070-5390027

 

2. Region Väst
Mejla Michael Ekberg 
070-5777065