Hållbarhetsberättelse 2017

På dessa sidor finner ni det som tillsammans med den tryckta rapporten En hållbar berättelse utgör Riksbyggens åttonde hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) internationella riktlinjer och omfattar verksamhetsåret 2017.

Vi har gått från att 2016 redovisa enligt GRI G4 till att i år redovisa enligt GRI Standard Core. När det gäller data och nyckeltal har avgränsningen varit vår interna verksamhet där inget annat anges.

Hållbarhetsredovisningen är också upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Hållbarhetsrapporten är översiktligt granskad av Riksbyggens revisorer och deras utlåtande finns att läsa här.

Planeten ska med

Riksbyggens plan för hållbar utveckling heter Planeten ska med. Där beskriver vi vår målbild för hur Riksbyggen ser ut i ett hållbart samhälle. Vår företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. Våra övergripande mål är nöjda kunder samt hållbar och lönsam tillväxt. Våra kärnvärden är långsiktighet, trygghet, samverkan och nytänkande. För att nå våra strategiska mål avger vi fyra löften:

  1. Vi ska leda företaget i en hållbar riktning
  2. Vi ska göra rätt
  3. Vi ska utveckla kunderbjudandet och affärserbjudandet
  4. Vi ska inspirera omvärlden

Varje löfte ger upphov till en rad aktivitetsmål som ska vara uppnådda till 2019. Målen följs upp en gång per år av företagsledningen i samband med utvärdering av de GRI-nyckeltal som redovisas i hållbarhetsredovisningen. Aktiviteterna följs upp med hjälp av en värdekedja där löften, aktivitetsmål och effekter kartläggs. Detta sker tre gånger per år i ledningsgruppen för hållbarhet.

Riksbyggens väsentliga hållbarhetsaspekter

Under hösten 2016 genomförde vi en workshop där vi gick igenom och uppdaterade vår väsentlighetsanalys. Syftet var att se över de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Riksbyggen.

Prioriteringen gjordes utifrån viktiga underlag som exempelvis Riksbyggens strategiska plan (där vi bland annat fastslår att hållbarhet och långsiktighet ska genomsyra alla arbetsprocesser och att kundens bästa alltid ska stå i fokus), intressentdialoger, Planeten ska med 2.1 – Riksbyggens plan för hållbar utveckling – samt omvärldsbevakning där FN:s globala mål för hållbar utveckling utgjorde ett viktigt dokument.

Nedan redovisas de väsentliga hållbarhetsaspekter för Riksbyggen. För varje aspekt har sedan resultatindikatorer fastställts enligt GRI, se GRI-index.

Trots att vi inte har gjorde någon ny väsentlighetsanalys för 2017 har vi ändå valt att plocka med en ny aspekt nämligen materialanvändning då stora mängder material används vid ny- och ombyggnationer av fastigheter/bostäder. Material som används i våra projekt ger upphov till stor miljöpåverkan både vid produktion och distribution. Efter att ha bearbetat de fakta som är kopplat till materialanvändning ser vi att det inte går att rapportera på denna aspekt i år då vi bedömer att beräkningarna vi gjorde blev en allt för grov uppskattning av ingående material. När vi i framtiden använder Miljöbyggnad 3.0 kommer vi att få bättre möjligheter att rapportera på materialmängder.

Ekonomiskt resultat är en väsentlig hållbarhetsaspekt för Riksbyggen då ett långsiktigt positivt resultat är en förutsättning för hela vår verksamhet och något som våra ägare och kunder starkt efterfrågar. Vårt arbete med detta kan kopplas ihop med FN:s mål om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Bygg- och fastighetssektorn står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Energifrågorna har hög prioritet hos Riksbyggen, och hos våra kunder och i vår strategiska plan slår vi fast att Riksbyggen ska utveckla boenden som tillgodoser människors behov samtidigt som planetens gränser respekteras. Det gör energianvändningen till en av våra väsentliga aspekter.

I år har det inte varit möjligt för oss att rapportera våra kunders energianvändning då ett byte av IT-system har försvårat arbetet med att migrera statistik kopplat energianvändningen. En annan väsentlig aspekt är utsläpp till luft. Under de senaste åren har vi exempelvis drivit ett uppmärksammat arbete med fokus att minska klimatpåverkan från betong. Dessa aspekter kan också kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål som handlar om hållbar energi, om att bekämpa klimatförändringen och målet om hållbara städer och samhällen.

Riksbyggen har möjligheter att utöva inflytande när det gäller att minska miljöpåverkan vid bostadsbyggande och leverans av förvaltningstjänster. Därför är det naturligt för oss att arbeta med ekosystemtjänster och olika miljömärkningar för både byggnader och tjänster, vi arbetar bland annat arbetar med ekosystemtjänstanalyser inför alla markförvärv, Miljöbyggnad vid nyproduktion samt Svanenmärkt lokalvård.

Vårt arbete med detta har koppling till ett flertal av de globala hållbarhetsmålen, bland annat målet om rent vatten och sanitet, hållbara städer och samhällen, bekämpa klimatförändringen och ekosystem och biologisk mångfald. För oss är det viktigt att veta att de byggnader och tjänster som vi tillhandahåller och levererar är miljö- och kvalitetssäkrade, därför är detta en av våra väsentliga aspekter. Aspekten kan bland annat kopplas till FN:s mål om hälsa och välbefinnande, hållbara städer och samhället samt målet om att bekämpa klimatförändringen.

Trygga anställningsvillkor, hälsa och säkerhet i arbetet, mångfald och jämställdhet är alla viktiga hörnstenar både för våra medarbetare och i Riksbyggens syn på medarbetarskap. Det återspeglas också i de krav vi ställer på våra leverantörer. Dessa har därför bedömts som väsentliga hållbarhetsaspekter. Vårt arbete med detta kan kopplas ihop med följande av FN:s globala hållbarhetsmål: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, jämställdhet samt målet om minskad ojämlikhet.

Enligt årsredovisningslagens krav på hållbarhetsredovisning ska vi även redovisa vårt arbete med mänskliga rättigheter. Riksbyggen har bedömt att de största riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter i vår verksamhet återfinns i leverantörsleden och där berör vi riskerna samt hur vi arbetar för att motverka att mänskliga rättigheter kränks.

Intressentdialog

Våra intressenter och deras prioriterade frågor

I tabellen nedan har vi valt ut våra viktigaste intressenter, vilka frågor de har prioriterat för vår verksamhet och hur vi på Riksbyggen arbetar - dels med dialogen och dels för att möta upp det våra intressenter tycker är viktigt.

Intressenter Viktigaste frågorna Dialog och aktiviteter
Ägare Värdeskapande för olika ägargrupper, bl.a. ekonomisk
nytta och ett strategiskt hållbarhetsarbete.
Samhällsutvecklare. Jobbskapande. Kunskapsstöd.
Opinionsbildning kring bostadspolitik och bostadsrätten.
Fullmäktige. Styrelsemöten. Ordföranden vid konferenser.
Centrala samrådsgruppen. Andelsutdelning och återbäring.
Utbildning av förtroendevalda. Riksbyggenledamot.
Driver opinionsbildning och forskning genom exempelvis
engagemang i Nils Holgersson-studien, Prisdialogen och
Sustainable innovation.
 Bostadskunder Producera och erbjuda bostäder. Bra kundbemötande,
det ska vara enkelt, trevligt och personligt. Bostaden
som statussymbol. Att skapa bostäder för alla.
Bostadspolitisk plattform. Trygghet.
Marknadsundersökningar. Varumärkesanalys.
Kundaktiviteter och information. Konceptutveckling.
Riksbyggen Förtur. 
Förvaltningskunder Bra kundbemötande, det ska vara enkelt, trevligt och
personligt. Hög tillgänglighet. Tjänsten ska
passa kundens behov. Trygghet.
Kundmöten. Kundundersökningar. Varumärkesanalys.
Riksbyggen dag och natt. 
Kommuner, myndigheter
och politiker
Bostadsbyggande. Upprustning, ombyggnad
och förnyelse av bostäder. Samhällsutvecklare
med bra värderingar. Stärker kommunens
anseende. Vi ska vara pålitliga, långsiktiga och
kompetenta. Ett strategiskt hållbarhetsarbete.
Erbjuda boende för särskilda grupper. 
Remissvar. Varumärkesanalys. Vår hållbarhetsplan
Planeten ska med. Utveckling av olika boendekoncept.
Delta i forskningsprojekt om exempelvis
innovativ parkering, klimatanpassning
och social hållbarhet. 
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare. Tydliga chefer.
Ökad mångfald. Samhällsutvecklare.
Aktivt medarbetarskap.
Medarbetarundersökningar. Varumärkesanalys. Employer
branding-aktiviteter. Kompetensutvecklingsinsatser.
Aktiviteter enligt mångfalds- och jämställdhetsplan.
Medarbetarsamtal. Arbetsplatsträffar.
Leverantörer och
entreprenörer
Tydliga krav. Hög affärsetik. Konsekventa
bedömningar av leverantörer.
Uppförandekod för leverantörer och underleverantörer.
Leverantörsgodkännanden. Leverantörsuppföljning.
Upphandlingsprocessen.

Hållbarhetsstyrning och ständiga förbättringar

Riksbyggens hållbarhetsarbete drivs av företagsledningen via linjeorganisationen och processorganisationen. Riksbyggens chef för Hållbar Utveckling sitter med i företagsledningen och ansvarar för enheten Hållbar Utveckling. På enheten för Hållbar Utveckling arbetar en energistrateg, en miljöchef, en hållbarhetschef och fyra hållbarhetsspecialister. På enheten finns även chefen för Riksbyggens ledningssystem, processpecialister samt projektledare för utvecklingsprojekt. Enhetens uppdrag är bland annat att arbeta med övergripande strategier, inspirera och stödja verksamheten i frågor kopplade till hållbar utveckling samt stödja processorganisationen i arbetet med att förvalta, förbättra och utveckla Riksbyggens arbetssätt.

Med Riksbyggens ledningssystem, Så här arbetar vi, är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Här finns våra gemensamma arbetssätt beskrivna med bland annat policyer, processer, rutiner och checklistor. Syftet är att styra och stödja medarbetarna mot hållbara och enhetliga arbetssätt i den dagliga verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att följa upp och förbättra våra arbetssätt i såväl löpande uppföljningar som i revisioner och verktyg för förbättringsförslag.

Förbättringar som genomförs får med hjälp av ledningssystemet genomslag i hela verksamheten. Styrningen minskar också risken för att krav på hållbarhetsområdet inte följs, till exempel legala krav. Riskperspektivet tillämpas inom en rad olika områden, från strategisk planering till leverantörsbedömningar och kartläggning av risker och möjligheter vid planering av nya bostadsprojekt. Riksbyggens styrelse är engagerad i och följer kontinuerligt upp hållbarhetsarbetet. Styrelsen är också ytterst ansvarig för års- och hållbarhetsredovisningen, där hållbarhetsarbetet åskådliggörs enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI).