Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Bredband, telefoni, fiber med mera

Styrelse- eller stämmobeslut?

Vad gäller kollektivanslutning till nya tjänster saknas lagregler och praxis om hur sådana beslut ska fattas. Enligt Riksbyggens normalstadgar (från 2014) krävs emellertid stämmobeslut vad gäller nyanslutning till bredband/telefoni/TV etcetera. I tidigare normalstadgar är frågan inte reglerad, men vi menar att stämmobeslut krävs även med gamla stadgar, eftersom det inte handlar om en löpande förvaltningsåtgärd. Beslutet fattas, sannolikt, med enkel majoritet.

Ändring av lägenhet

Ovan förutsätter att inga tekniska installationer behöver göras i de enskilda lägenheterna. Krävs mer än obetydliga tekniska installationer i de enskilda lägenheterna, till exempel montering av utrustningsskåp, kan det ses som en ändring av lägenheterna. Ändring av lägenhet kräver formellt samtycke av samtliga som berörs, det vill säga alla bostadsrättshavare i detta fall. Alternativt kan beslut fattas på föreningsstämma med 2/3-dels majoritet hos de röstande samt hyresnämndens godkännande.

Av ny rättspraxis följer emellertid att, för det fall att en del av en lägenhet bara byts ut (det kanske redan finns någon form av uttag för tv etcetera), och den fysiska förändringen av lägenheten är liten eller försumbar kan det räcka med att stämman fattar beslutet med enkel majoritet. Hyresnämndens godkännande behövs då inte. Rättsläget är dock oklart vad gäller hur stor ändring det ska vara fråga om för att det ska ses som en ändring av lägenheten.

Föreningen kan i osäkra fall alltid ansöka om godkännande av stämmobeslutet hos hyresnämnden. Anser hyresnämnden att det är fråga om en ändring av lägenheterna så kommer nämnden att pröva ärendet i sak, det vill säga ta ställning till om stämmobeslutet ska godkännas eller inte. Anser hyresnämnden däremot att det inte är fråga om en ändring av lägenheten kommer ansökan avvisas, vilket innebär att ärendet inte prövas i sak. Om ansökan avvisas kan man dra slutsatsen att föreningen själv får besluta om installationerna i lägenheterna.

Debitering

Vill föreningen debitera alla lägenheter samma summa för tjänsterna krävs att föreningen har Riksbyggens normalstadgar eller andra stadgar med bestämmelser om särskild debitering. Saknas sådan bestämmelse måste kostnaden bakas in i årsavgiften, vilken normalt fördelas på insats eller andelstal. Sistnämnda fall innebär i praktiken att de med stora lägenheter får betala mer än de med mindre lägenheter.

Sammanfattning

Beslut om nyteckning av gruppavtal för bredband med mera fattas på föreningsstämma med enkel majoritet av de röstande. Stämmobeslut är krav enligt Riksbyggens normalstadgar. Krävs mer än obetydliga installationer i de enskilda lägenheterna kan det ses som ändring av lägenhet. Då krävs samtycke från samtliga berörda bostadsrättsinnehavare, alternativt 2/3-dels majoritet samt hyresnämndens godkännande. Debitering av tjänsterna kan ske genom bestämmelsen om särskild debitering i Riksbyggens normalstadgar. Alternativt kan kostnaden bakas in i årsavgiften, fördelat på insats eller andelstal.