Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Teknisk förvaltning - enkelt med fastighetsförvaltning från Riksbyggen

Låt oss på Riksbyggen ta hand om hela den tekniska förvaltningen i fastigheten eller välja ut de tjänster som är mest aktuella för just er förening. Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom teknisk förvaltning.

Utifrån era behov och önskemål sätter vi ihop en kombination av följande delar till er förening:

 • Toggle

  Underhållsplan

  Stor erfarenhet, specialistkompetens och möjlighet att få konkurrenskraftiga priser hos entreprenörer. Tre utmärkta skäl till att låta Riksbyggen sköta fastighetsunderhållet åt er bostadsrättsförening. Dessutom kan planen för underhållet enkelt integreras med våra övriga tjänster som fastighetsservice och ombyggnad.

  Genom att ha en plan för underhållet får ni tidigt kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får föreningen en jämnare och mer rättvis boendekostnad över tiden.

  Riksbyggens erfarenhet visar att en ordentlig underhållsplan minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tiden.

  Här kan du läsa om vem som ansvarar för under hållet - bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen - om man har Riksbyggens version 2016:1 av 2014 normalstadgar.

  Bättre ekonomi med underhållsplan

  Riksbyggen har lång och gedigen erfarenhet av att både upprätta nya underhållsplaner och att följa befintliga. Fördelen med att använda Riksbyggen i stället för att göra arbetet själv är, bortsett från den stora tidsbesparingen för er i föreningens styrelse, att vi:

  • är en stor och återkommande beställare som kan förhandla fram konkurrenskraftiga priser med entreprenörer.
  • arbetar långsiktigt – både med våra bostadsrättföreningar och anlitade entreprenörer.
  • har bred kunskap och erfarenhet samt egen specialistkompetens inom fastighetsunderhåll.
  • kan integrera underhållsplanering med våra övriga tjänster: ekonomisk förvaltning, fastighetsservice och ombyggnad.

  Att göra en underhållsplan

  Innehållet i en underhållsplan varierar naturligtvis med ålder på fastigheten och vilken ambitionsnivå föreningen har för sin fastighet. Kort kan man säga att Riksbyggen besiktigar fastigheten och upprättar en underhållsplan på kort och en på lång sikt.

  Så här går det till att lägga upp en underhållsplan

  Vanligtvis påbörjas ett uppdrag med att göra en besiktning av fastigheten där Riksbyggen bedömer vilka underhållsåtgärder som är och kommer att bli nödvändiga för föreningen, kort sagt: vi upprättar en underhållsplan för både kort och lång sikt.

  När ni i bostadsrättsstyrelsen är överens om vilka underhållsarbeten som ska göras över tiden kan Riksbyggen bistå i arbetet med att upprätta ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, ritningar och arbetsbeskrivningar.

  I stort sett kan man bryta ner underhållsarbetet i tre faser:

  • upphandlingen
  • utförandet av underhållsarbetet
  • slutligen uppföljningen.

  Förenklad eller fullständig upphandling

  Den första fasen efter att underhållsplanen är klar är upphandlingen. Vid upphandling där entreprenadkostnaden understiger fyra basbelopp gör Riksbyggen en förenklad upphandling med offert från minst två entreprenörer. Överstiger entreprenadbeloppet fyra basbelopp gör vi en fullständig upphandling. Läs nedan vad som ingår i en fullständig upphandling.

  Riksbyggen åtar sig att:

  • översända upprättat förfrågningsunderlag till respektive anbudsgivare. Att ta fram arbetsbeskrivningar kan ibland kräva experthjälp av speciella konsulter. Dessa kostnader betalas av Riksbyggen och ingår i arvodet.
  • ta in anbud och hålla kontakt med anbudsgivarna.
  • delta vid öppnandet av anbud och upprätta protokoll.
  • analysera och värdera inlämnade anbud med hänsyn till kvalitet vad gäller tekniska och ekonomiska konsekvenser.
  • upprätta en anbudssammanställning så att de går att jämföra med varandra, så kallad nollställning av lämnade anbud.
  • förhandla med anbudsgivare efter överenskommelse med er i föreningsstyrelsen. Vi fastställer ett tidsschema och på vilket sätt arbetet ska utföras så att bostadsrättsinnehavarna blir störda så lite som möjligt.
  • utarbeta en beställning till den valda entreprenören.
  • efter träffad överenskommelse med vald entreprenör underrätta anbudsgivare som ej antagits.
  • hanterar eventuella garantifrågor.

  Utföra underhåll och sköta administration

  När upphandlingen är genomförd inträder nästa fas: att administrera underhållsåtgärden och att utföra den. Det arbetet varierar naturligtvis med åtgärdens storlek men kan om det är ett större arbete innehålla följande:

  • utarbeta ekonomiska ramar för projektet.
  • ansöka om lån och bidrag, där så är möjligt.
  • söka och handlägga ansökan om bygglov. Och bevaka att bygglov erhålls.
  • upprätta en igångsättningskalkyl med beräknad slutlig produktionskostnad för avstämning mot respektive pantvärden.
  • med igångsättningskalkylen som underlag upprätta preliminära årsavgifts- och hyreskalkyler.
  • svara för att arbetsmiljölagens krav på arbetarskydd tillgodoses vid arbetets utförande.
  • handlägga lånebeslut och utbetalning av lån.
  • svara för anmälan till myndigheter av igångsättning, nödvändiga besiktningar med mera.

  Sammanfattningsvis kan man se det som att Riksbyggen är bostadsrättsföreningens ombud under projektets gång med allt vad det innebär: övervakning och regelbunden tillsyn och kontroll av entreprenörens arbete. Vi finns naturligtvis också tillhands med expertiskunskap i entreprenadjuridiska frågor om det krävs. Bara denna del, att vara föreningens ombud under projektets gång, är mycket mer tidskrävande än de flesta föreställer sig. Vid till exempel fönsterbyte säkerställer Riksbyggen de dagliga kontakter och diskussioner med entreprenören och bostadsrättsinnehavare som ska synkronisera sina tidsscheman och komma överens om alltifrån nyckelöverlämning till städningen efteråt.

  En besiktningsman kontrollerar arbetet

  När underhållsarbetet väl är utfört kontrollerar Riksbyggen att det har skett enligt den arbetsbeskrivning som gjordes. Vi beställer även en opartisk besiktningsman som gör slut- och garantibesiktningen.

  Riksbyggen har varit en medarrangör till BostadsrättsMässan i över tio år, har du idéer på vad du skulle vilja se eller höra på mässan så är du välkommen att e-posta oss!

 • Toggle

  Bostadsrättsjuridik Rådgivning

  I en bostadsrättsförening uppstår en del juridiska frågeställningar. Då kan det vara bra att ha någon att vända sig till med sina frågor. För bostadsrättsföreningar som köper förvaltningstjänster av Riksbyggen finns möjligheten att få löpande rådgivning som stöd för de juridiska spörsmål som uppstår.

  När ska man kalla till extrastämma, vem ansvarar för en vattenskada i en lägenhet, vad gör man med en störande granne och får man neka en person medlemskap i föreningen? Det är några av de juridiska frågor som Riksbyggen kan bistå er föreningen med. Vid större ärenden som till exempel en juridisk tvist rekommenderar vi gärna en jurist som föreningen kan anlita.

  Nedan följer ett axplock av återkommande frågor och ärenden som Riksbyggen kan assistera er med.

  Praktiska råd om föreningsjuridik

  Riksbyggen kan hjälpa er bostadsrättsförening med en mängd olika föreningsrättsliga frågor, till exempel hur ansvarsfördelningen ser ut mellan styrelse och stämma. Hur en beslutsprocess går till för att vara juridiskt hållbar. Hur kallelse och protokoll ska se ut, när de ska skickas ut och till vem. Hur man kallar till en extrastämma, när man kan göra det och när man måste göra det. Vad det innebär för en bostadsrättsförening att ha en extern eller en intern revisor. Vilka handlingar hon eller han har rätt att ta del av. Vi svarar även på frågor kring vilka handlingar en styrelse har skyldighet att lämna ut till en föreningsmedlem, vilket är förhållandevis få, styrelseprotokoll är tvärtemot vad många tror inte offentliga handlingar.

  Vem ansvarar för en skada?

  En mycket vanlig fråga från bostadsrättsföreningar är vem som ansvarar för reparation, underhåll och skador av olika slag i fastigheten och i enskilda lägenheter. Ibland är det uppenbart men ofta kan det vara svåra bedömningsfrågor och då kan Riksbyggen hjälpa till och ge praktiska råd. Vem ansvarar till exempel för en vattenskada i en lägenhet? Då gäller det först att ta reda på vad skadan beror på, sedan att lösa det juridiska och det praktiska samt i förlängningen: vems försäkring som gäller.

  Ombyggnader och ändringar i lägenheter

  Ett annat vanligt ärende handlar om ändringar i lägenheterna. Vad får man göra i sin lägenhet på egen hand och vilka ändringar kräver styrelsens tillstånd? Vad gäller om föreningen vill göra en ändring i en lägenhet, till exempel kakla ett tidigare okaklat badrum i samband med stambyte. Ett annat, inte helt ovanligt ärende, är det om balkonger. Riksbyggen bistår med rådgivning så att beslutsgången går rätt till i den juridiska djungel som ofta omger balkongernas tillkomst.

  Hur hanterar man störande grannar?

  Ett mindre angenämt ärende är det om störande grannar i huset. Styrelsen har en skyldighet att se till att bostadsrättsföreningens medlemmar inte blir störda, men var går gränsen? Och hur ska man agera som styrelse om det framkommer klagomål på någon i huset. I dessa ärenden ger Riksbyggen råd om hur föreningen ska hantera situationen på ett praktiskt sätt utifrån vad lagen säger. Det handlar också om hur man ska dokumentera de påstådda störningarna.

  Föreningen som hyresvärd

  Vissa regler gäller om föreningen hyr ut bostäder eller lokaler, det vill säga när föreningen är hyresvärd. Andra regler gäller för ändring av avgifter och underhållsansvar för de bostäder och lokaler som hyrs ut än för de som är upplåtna med bostadsrätt. Riksbyggen kan reda ut vad som gäller och även bistå nära hyran uteblir eller vid ärenden om andrahandsupplåtelse, det som i dagligt tal kallas andrahandsuthyrning, både giltig och sådan som sker utan tillstånd.

  Hantering av medlemsansökningar

  En central och viktig fråga i styrelsearbetet är den om prövning av medlemsskapsansökningar i samband med överlåtelse av en lägenhet. I de flesta fall är det inga problem men vad händer när det är det? Vad är acceptabla skäl för att neka en ny medlem, vilket i sin tur innebär att köpet blir ogiltigt. Riksbyggen assisterar med praktiska råd och stöd i beslutsprocessen.

  Vardagsjuridiska frågor

  Det finns även andra juridiska spörsmål, stora som små, som regelbundet dyker upp inom en bostadsrättsförening: hur gör man med skräp som gamla madrasser och cyklar som står i gångar på vindar och i källarförråd? Får man ta ut en straffavgift från den som missar föreningens obligatoriska städdag? (svar: nej). Vad gäller juridiskt med ansvarsfrågor kring lekplatser, studsmattor och pooler?

  Det är inte alltid självklart vad som gäller enligt lagen då kan det vara bra att ha någon att ringa och stämma av rättsläget med.

  Kurser i bostadsrätts- och hyresjuridik

  Riksbyggen anordnar kurser inom bostadsrätts- och hyresjuridik för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar som är kunder. Det kan röra sig om hel-, halvdag eller kvällskurser. Vi kan anordna skräddarsydda utbildningar där man kombinerar det juridiska innehållet med andra ämnen om så önskas.

  Kontakta gärna Riksbyggen så sätter vi ihop en utbildning efter er styrelses behov och önskemål.

  Varmt välkommen till BostadsrättsMässan där Riksbyggen deltar.

 • Toggle

  Myndighetsbesiktning

  Ett återkommande moment i varje fastighets liv är lagstadgade besiktningar av olika slag. Det kan gälla hissar, ventilation, brandlarm, elinstallationer och garageportar. Tar ni hjälp av tjänsten Myndighetsbesiktningar och Riksbyggen vet vi när besiktningarna ska göras. Vi ser till att de blir utförda, alternativt utför dem själva, och informerar myndigheterna. Det leder till en trygg och fungerande boendemiljö i er förening.

  På Riksbyggen finns väl uppbyggda system för att hantera myndighetsbesiktningar, det vill säga lagstadgade besiktningar. Vi har noggrann bevakning på tidsintervallen för de olika besiktningarna och vi säkerställer att besiktningar blir protokollförda så att din förening alltid har en tydlig överblick över vad som har gjorts och vad som står på tur härnäst. Därför väljer många föreningar att köpa denna tjänst av oss, för att säkerställa att besiktningarna verkligen blir gjorda och på utsatt tid.

  Riksbyggen - för kontinuitet och kontroll

  I en föreningsstyrelse är det vanligt att medlemmar byts ut med jämna mellanrum och då kan det vara en utmaning att hålla reda på vad som har gjorts och när. Riksbyggen tryggar kontinuiteten i myndighetsbesiktningarnas genomförande så att ni kan vara säkra på att bostadsrättsföreningen uppfyller myndighetskraven.

  När ni anlitar Riksbyggen för att ta hand om föreningens myndighetsbesiktningar upprättas ett register över alla besiktningspliktiga installationer som finns i er fastighet. Där står vilket besiktningsintervall som gäller och när senaste besiktningen är utförd. I registret finns också uppgifter om ni har avtal med ett specifikt företag för utförande av besiktningen. Självklart är det ni som bestämmer vem som ska utföra en viss besiktning, om det inte är styrt i lagen. Har ni inga synpunkter har Riksbyggen väl etablerade kontakter med besiktningsföretag. Vissa besiktningar kan vi också utföra med egen personal.

  Myndigheterna hålls informerade

  När kontrollen utförts säkerställer vi att nödvändig dokumentation skickas till bevakande myndighet. När dokumenten kommer tillbaka med en verifikation på att besiktningen är gjord och godkänd skickas besiktningsprotokollen till er förening för behandling på styrelse- eller förvaltningsmöte. Dessutom arkiverar Riksbyggen alltid en kopia så att ni när ni vill kan få en uppdaterad rapport över läget på besiktningsfronten i fastigheten.

  Genom Riksbyggens tjänst Myndighetsbesiktningar kan ni tryggt lämna över samtliga besiktningspliktiga installationer till oss.

  Vilka besiktningar finns det myndighetskrav inom?

  De här områdena måste besiktigas av behörig person:

  • Hissar och elmanövrerade portar
  • Obligatorisk ventilationskontroll
  • Tryckkärl
  • Sprinkleranläggning
  • Anläggningar för kyla
  • Lyftbord
  • Elsäkerhetsarbete
  • Energideklaration
  • Brandlarm
  • Lekplatsbesiktning

  De här områdena måste också besiktigas men det kan ske med egen personal:

  • Lekplatskontroll
  • Brandskyddsarbete
  • Utrymningsskyltning och nödljus
 • Toggle

  Försäkringsadministration

  Genom att anlita Riksbyggen för att sköta bostadsrättsföreningens försäkringar säkerställs ni rätt försäkringsskydd till rimligt pris. Vi kan också bistå med vid upphandling av nya försäkringar, göra skadebesiktningar och hjälpa till med förebyggande arbete.

  I en vanlig fastighet är det viktigt att ha rätt försäkringsskydd och att se till att det är giltigt och helst så billigt som möjligt. Tjänsten Försäkringsadministration handlar om att ta hand om hela försäkringsbiten för fastigheten. Fördelarna med att anlita Riksbyggen för att ta hand om era försäkringsärenden är flera.

  Rätt försäkring till rätt pris

  Riksbyggen säkerställer att er fastighet har rätt försäkringsskydd, det vill säga att ni varken är under- eller överförsäkrade. Vi kan även bistå vid upphandling av ny försäkring, till exempel skriva underlag och ta in och jämföra offerter från olika försäkringsbolag. Ibland görs gemensamma upphandlingar för flera fastigheter eller för ett geografiskt område och då kan Riksbyggen i kraft av storlek förhandla fram bättre priser både vad gäller försäkringspremier och självriskbelopp.

  Förebyggande arbete mot skador

  I Riksbyggens tjänst ingår också förebyggande åtgärder: inspektion av det så kallade skalskyddet som dörrar, lås, och porttelefoner, våtrumsbesiktningar ända in till tätskiktsnivå och regelbundna fuktmätningar. Det för att se till att motverka kostsamma skador.

  Smidig hantering vid skador

  Riksbyggen kan hjälpa till med skadeanmälan och skadebesiktningar. Vi ser till att hanteringen vid en eventuell skada blir så enkel, smidig och kostnadsbesparande som möjligt för föreningen. Vi hjälper till med alla praktiska och juridiska turer, sköter kontakten med försäkringsbolaget och informerar styrelsen löpande. Riksbyggen har upparbetade kontakter och bra relationer med försäkringsbolagen vilket ofta gör processen smidig.

  Riksbyggen har varit en medarrangör till BostadsrättsMässan i över tio år, har du idéer på vad du skulle vilja se eller höra på mässan så är du välkommen att e-posta oss!

   

 • Toggle

  Statuskontroll av lägenheter

  Vattenskador och elfel genererar varje år stora kostnader för landets bostadsrättsföreningar. Många av dessa skulle kunna undvikas genom att arbeta förebyggande. Därför erbjuder Riksbyggen tjänsten Statuskontroll av lägenheter där en utbildad kontrollant systematiskt går igenom alla installationer i lägenheterna i er bostadsrättsförening.

  Minskade utgifter för skador och lägre självrisk om man arbetar skadeförebyggande är ett par bra orsaker till att anlita Riksbyggen och tjänsten Statuskontroll av lägenheter.

  Kontroll av installationer i lägenheter

  Det har blivit allt mer populärt att renovera hemma. Det kan handla om att kakla om badrummet, att installera disk- eller tvättmaskin, lägga klinkergolv eller dra nya elkablar. Om arbetet inte blir korrekt utfört kan det i värsta fall leda till vattenskador, bränder och elolyckor. Försäkringsbolagen får in hundratals anmälningar om vattenskador varje dag. Kostnaderna för dem motsvarar alla brand-, storm- och inbrottsskador tillsammans.

  Vad säger lagen?

  Bostadsrättsföreningen har enligt bostadsrättslagen möjlighet att reparera skador som innehavaren av bostadsrätten ansvarar för, på lägenhetsinnehavarens bekostnad. Den rätten begränsas dock till fall där någons annans säkerhet äventyras eller när det finns risk för omfattande skador på föreningens eller någon annans egendom. I regel är det dock i både bostadsrättsägarens och föreningens intresse att alla installationer följer gällande branschbestämmelser. Därför är en statuskontroll av lägenheter något som gagnar alla parter.

  Hur går kontrollen till?

  Riksbyggens statuskontroll innebär att man gör en kontroll i samtliga lägenheter i bostadsrättföreningen med fokus på fukt, el och vvs. I praktiken innebär det att en utbildad kontrollant systematiskt går igenom alla installationer i lägenheterna, till exempel:

  • installation och anslutningar av diskmaskin
  • förekomst av skvallermatta
  • fläkt
  • anslutningar av vatten i köket
  • installation och anslutningar av tvättmaskin
  • radiatorer
  • fuktindikering på toalett och badrum
  • kontroll av uttag: att de som måste vara jordade verkligen är det.

  En del föreningar väljer att göra tillägg till de ovanstående, obligatoriska momenten. Det kan då handla om att statuskontrollanten tittar exempelvis på balkongräcken och brandvarnare.

  Statuskontrollen görs i följande steg:

  1. Samtal med bostadsrättsstyrelsen om kontrollens omfattning
  2. Bokning av tid för kontroll med alla boende
  3. Genomförande av kontroll i alla lägenheter
  4. Redovisning av kontrollen för styrelsen
  5. Styrelsen tar beslut och ansvarar för genomförande av akuta åtgärder som Riksbyggen kan utföra utifrån separat överenskommelse
  6. Genomförande av efterkontroller.

  Varför göra en statuskontroll?

  Att arbeta skadeförebyggande har många fördelar. Den uppenbara är att man därigenom kan minska kostnaderna som uppstår i samband med incidenter av olika slag och även undvika olägenheter för föreningen och de boende som uppstår vid till exempel en vattenskada. Man kan också ofta med framgång förhandla med försäkringsbolaget att slippa den förhöjda självrisken genom att arbeta skadeförebyggande.

  Att regelbundet göra en statuskontroll av lägenheter är något som är till gagn för alla inblandade parter.

  Kontakta oss på Riksbyggen så berättar vi mer om vad tjänsten skulle innebära i praktiken för er förening.

 • Toggle

  Digital ritningshantering

  Konstruktions-, värme-, el- eller ventilationsritningar - med Riksbyggens tjänst Digital ritningshantering får ni alla ritningar i ett modernt format. Det underlättar när ni ska projektera inför en ombyggnad eller ge information till en mäklare.

  Att ha kontroll på sina ritningar sparar både tid och pengar oavsett om man behöver dem till ombyggnation eller vid underhållsplanering. Riksbyggen kan erbjuda flera alternativ inom digital hantering av ritningar.

  Riksbyggen digitaliserar era ritningar

  Att ha ritningarna i digitalt format underlättar det kontinuerliga arbetet med att underhålla ritningarna för fastigheten. Pappersritningar är en ögonblicksbild av hur verkligheten såg ut när ritningen skrevs ut. De är svåra att göra förändringar i med mindre än att rita om alltihop. Riksbyggen digitaliserar alla era ritningar: konstruktions-, mark-, värme-, vatten-, el- och ventilationsritningar. Ni får aktuella ritningar i rätt filformat för effektiv hantering av till exempel en projektering inför en ombyggnation. Digitala ritningar säkerställer effektiv hantering och korrekta beslut.

  Korrekta ritningar spar tid och pengar

  Att ha koll på sina ritningar sparar både tid och pengar oavsett om ni behöver dem i samband med ombyggnation, hantering av myndighetsbesiktningar, vid underhållsplanering eller som information till mäklare som ska sälja en lägenhet i er förening. Har ni dessutom föreningens ritningar i ett aktuellt ritbart format, så kallat vektorformat, så minimeras risken för felaktiga beslut baserade på inaktuella ritningar.

  Större flexibilitet med modern teknik

  Med Riksbyggens tjänst Digital ritningshantering kan ni få föreningens ritningar utskrivna eller i filformat. Ni kan få dem bearbetade på en mängd olika sätt, förädlade till en modern cadmodell, uppdaterade utifrån förändringar i verkligheten eller visualiserade i 3D-format för presentation av exteriör- och interiörbilder från olika vinklar. Vi kan erbjuda ett antal tjänster för förbättring, konvertering eller komplettering av era ritningar. Kort sagt, att ha sina ritningar digitaliserade innebär en betydligt större flexibilitet och fler användningsområden för ritningarna. Det största arbetet, att rita dem från grunden, är trots allt redan gjort.

  Om föreningen helt saknar ritningar kan Riksbyggen självfallet hjälpa er med att göra en uppmätning av fastigheten och rita nya ritningar, som då digitaliseras direkt.

  Kontakta Riksbyggen för ett samtal kring hur era ritningsbehov ser ut idag och i framtiden.

  varmt välkommen till BostadsrättsMässan i Malmö där Riksbyggen deltar.

 • Toggle

  Laddsystem för elbil

  Med en laddstation från Riksbyggen säkerställer ni att er bostadsrättsförening har vad som krävs för att vara attraktiv för medvetna bilister. Att skaffa laddstationer kan verka komplicerat vid första anblicken, men tillsammans med Riksbyggen blir processen både enkel och tydlig.

  Ge din förening ny energi med en laddstation från Riksbyggen

  Intresset för elbilar har aldrig varit större i Sverige. En naturlig följd av den ökade elbilsförsäljningen är en större efterfrågan på laddningsmöjligheter i landets bostadsrättsföreningar.

  Även om möjligheterna att ladda sin elbil hemma i sin bostadsrättsförening har ökat de senaste åren, så är det fortfarande ingen självklarhet. Många föreningar saknar tillgängliga laddningsmöjligheter och efterfrågan kommer att öka på några års sikt. En laddstation från Riksbyggen skapar:

  • Värde till fastigheten
  • Ökad attraktionskraft
  • Ett självklart och framtidssäkert bränsle till de boende

  En kartläggning är en bra start

  En laddstation från Rikbyggen är en långsiktig investering. Därför är det är klokt att göra en kartläggning för att se hur ni ska kunna möta framtidens krav och efterfrågan av elbilsladdning. Kartläggningen eller inventeringen är även en bra grund för en offertförfrågan den dag ni fattar beslut om att skaffa eller utöka ert laddsystem. En enkätundersökning bland de boende i bostadsrättsföreningen ger er en bra överblick. Ett mailutskick eller ”lapp i brevlådan” fungerar bra.

  Förslag på frågebatteri:

  • Har du elbil idag?
  • Överväger du att köpa en elbil inom de kommande två åren?
  • Skulle du kunna tänka dig att ingå i en elbilspool?
  • Skulle du kunna tänka dig en avgiftshöjning för att få tillgång till laddstation?

  När ni kartlägger behovet bör ni även se över förutsättningarna en installation av laddsystem. Här är några punkter som är värda att se över:

  • Finns de tekniska förutsättningarna i föreningens elnät?
  • Vilken typ av laddsystem är mest optimalt för föreningens ekonomi, användarvänlighet och tillgänglighet?
  • Var är det optimala läget för att skapa tillgänglighet?
  • Behövs det ändras på parkeringsrutiner, gatustädning och plogning?

  När du gått igenom dessa punkter och gjort enkäten har du ett bra beslutsunderlag för styrelsen samt och offertunderlag att gå vidare med till leverantör.