Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Energiförvaltning – effektivt med fastighetsförvaltning från Riksbyggen

Vi hjälper din förening med allt från en energiplan till energioptimering. En genomtänkt energiförvaltning är bra både för miljön och ekonomin.

Bra för framtiden, ekonomin och din förening

En av de saker som står högt upp på Riksbyggens agenda är att jobba långsiktigt för en hållbar utveckling. Det genomsyrar allt vi gör, både för våra kunder och för oss själva. Hållbarhet är naturligtvis bra för miljön, men det finns även stora ekonomiska värden i att jobba hållbart. Genom att planera, optimera eller sänka energianvändningen kan din förening spara stora summor. Och med energiförvaltning från oss på Riksbyggen får du överblick över hela din energisituation och koll på behoven av såväl kortsiktiga åtgärder som framtida investeringar.

Du kan även anlita oss för individuell mätning av el och vatten, ta hand om er driftövervakning samt göra installationsservice och daglig skötsel och underhåll. Kort sagt; Gör din fastighet lite mer hållbar med hjälp av oss, idag och i morgon.

Vi erbjuder också hjälp med energideklaration. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration.

Riksbyggen har varit en medarrangör till BostadsrättsMässan i över tio år, har du idéer på vad du skulle vilja se eller höra på mässan så är du välkommen att e-posta oss!

Utifrån era behov och önskemål sätter vi ihop en kombination av följande delar till er förening:

 • Toggle

  Energioptimering

  Har föreningen köpt ett nytt system för uppvärmning, eller kanske delar till det befintliga systemet? Ja då kan det vara läge att använda Riksbyggens tjänst Energioptimering. På så sätt kan ni vara säkra på att systemen samverkar och används på det mest effektiva sättet, och att föreningen inte eldar för kråkorna.

  Energioptimering handlar om att säkerställa att husets anläggningar har rätt inställningar och samverkar med varandra. Det finns mycket pengar att spara bara genom att använda befintliga installationer på optimalt vis. En enkel sak som att förändra innetemperaturen i lägenheterna med en grad påverkar energiförbrukningen med fem procent. Och lägg då till att energikostnaden är den största enskilda rörliga kostnaden för alla fastighetsägare.

  Rätt inställningar spar pengar

  Många gånger kommer delarna till ett system, till exempel för husets uppvärmning, från flera oberoende leverantörer. Med Riksbyggens tjänst Energioptimering kontrollerar vi att alla ingående delar i fastighetens olika system samverkar med varandra fullt ut för högsta möjliga effektivitet och minsta möjliga spill och energiläckage.

  Spara pengar med rätt inställningar

  Energioptimering säkerställer att husets installationer har rätt inställningar för er fastighets behov och energianvändning. Systemen trimmas och man undviker att elda för kråkorna. Föreningens pengar sparas och miljön skonas.

  Riksbyggens tips är att alltid låta göra en energioptimering när någon apparatur i huset är ny eller har bytts ut. Eller om förutsättningarna för husets energiflöden har förändrats på något annat sätt.

  Energioptimering är för många föreningar en fortsättning på en utförd Energibesiktning av fastighetens installationer. I en energibesiktning kartläggs och analyseras energikostnaderna i fastigheten.

  Vi erbjuder också hjälp med energideklaration. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration.

  Varmt välkommen till BostadsrättsMässan där Riksbyggen deltar. 

 • Toggle

  Driftövervakning

  Med Riksbyggens tjänst Driftövervakning får ni kontinuerlig tillsyn och kontroll av husets alla installationer. Vi säkerställer att driften i fastighetens installationer ligger på optimal nivå med hänsyn taget till just er fastighets specifika egenskaper.

  En fastighet har en mängd olika tekniska installationer som var för sig har behov av anpassad drift. När allt fungerar som det ska har bostadsrättsföreningen optimal funktionalitet i alla tekniska installationer. Det innebär att värmesystemet genererar rätt inomhustemperatur, att ventilationen tillför tillräckligt mycket frisk och ren luft till lägenheterna och att varmvattnet i kranarna håller rätt temperatur.

  Riksbyggen kontrollerar driften

  Låter ni Riksbyggen ta hand om driftövervakningen är ert hus i trygga händer. Vi lägger upp övervakningen tillsammans med er och anpassar den helt efter era behov. Förutom kontinuerlig tillsyn och kontroll av alla installationer ser vi också till att energiuttaget sker i enlighet med plan och att det finns en balans mellan alla aspekter: miljö-, ekonomi- och inte minst ur boendeperspektiv för att sätta den optimala nivån.

  För varje fastighet Riksbyggen bevakar upprättas en energiprofil över dygnet som bygger på en uppmätt normalförbrukning över dygnet. Eventuella avvikelser från energiprofilen genererar först ett larm som analyseras för att se vad avvikelsen beror på. Därefter görs en bedömning och vid behov så åtgärdas den direkt genom Riksbyggens driftjour. På så sätt minskas risken för driftavbrott och akuta kostsamma reparationer.

  Manuellt eller genom fjärrteknik

  Tillsynen kan antingen utföras av ronderande personal som på plats gör nödvändiga korrigeringar eller genom avancerad fjärrteknik med uppkoppling mot Riksbyggens driftcentral. I tjänsten ingår alltid att besök i fastigheten med jämna intervall men inte lika ofta vid fjärrstyrningsalternativet. En stor fördel med fjärrstyrning är att det är kostnadsbesparande eftersom vi inte behöver skicka ut medarbetare vid varje behov av justering.

  Löpande driftrapporter ger kontroll över förbrukning

  Genom att låta oss sköta er driftövervakningen får ni löpande driftrapporter med verklig och klimatkorrigerad förbrukning av el, värme och vatten. Ni får även jämförelser med tidigare perioder för att kunna följa utvecklingen över tid. Driftrapporterna är utöver den rena informationen ett mycket bra verktyg att ha till hands inför upphandling av el och värme.

  I en del föreningar har man gått ett steg längre och infört individuella mätningar i varje lägenhet. Då kan den exakta förbrukningen av el och vatten mätas och synliggöras i varje lägenhet.

  Varmt välkommen till BostadsrättsMässan i Malmö där Riksbyggen deltar.

 • Toggle

  Energiplan med energibesiktning

  En energibesiktning eller energiplan som det också kallas, innebär att Riksbyggen gör en omfattande analys och kartläggning av energianvändningen i er förening. Energianvändningen är faktiskt den enskilt största rörliga kostnaden i alla fastigheter och därför bör kontroll och analys göras regelbundet. Med lägre energianvändning spar ni dessutom pengar samtidigt som ni skonar miljön. En energibesiktning bör göras i alla typer av byggnader oavsett om det är ett gammalt eller nytt hus, lokal eller lägenhet, villa eller flerbostadshus.

  Minska er energianvändning med Energibesiktning

  En energibesiktning utförs av energiexperter hos Riksbyggen som gör en genomgång av er fastighet, det innebär att vi undersöker den primära värmekällan i huset, vilket skick den är i och att den drivs så effektivt som möjligt. Vi kontrollerar styr och reglersystem, vi kontrollerar även fläktsystem och temperatur i gemensamma utrymmen. I lägenheterna inspekteras element, termostatventiler, att fönster är täta och att det inte förekommer energiläckage. Varmvatten, som är en stor energianvändare, undersöks. Utöver det besiktigas tak och vindar, isolering, dörrar och fönster, allt för att förhindra energiläckage. Samtidigt bedömer vi husets allmänkondition i fråga om konstruktion, ventilation och isolering.

  Genomgången av er fastighet mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag som visar vad er förening kan göra för att sänka er energiförbrukning, både på kort och lång sikt. För varje föreslagen åtgärd specificerar Riksbyggen hur stor besparingen i kWh blir, vad genomförandet kostar samt hur stor besparingen i kronor blir över tiden. Åtgärdsförslag kan röra sig om allt från enklare ändringar av befintlig utrustning till mer omfattande ombyggnationer. Målet med åtgärderna är i samtliga fall lägre förbrukning och bättre ekonomi med en bevarad eller till och med bättre inomhuskomfort.

  Genomgång av fastigheten

  1. Vi börjar med att undersöka uppvärmningssystemet i huset. Vilket skick det är i och att det drivs så effektivt som möjligt, det vill säga att styrkan är acceptabel. Här kontrolleras även de styr och reglersystem som finns för fastigheten. Det har skett en oerhörd utveckling på den sidan varför det kan löna sig att göra en energibesiktning och att vara uppdaterad inom området.

  3. Vi tittar på fläktsystemet för fastigheten. Till och frånluften. Hur bra och effektivt fungerar den? Finns det återvinningsvinster att göra?

  4. I trapphuset och andra gemensamhets utrymmen kontrolleras att temperaturen ligger på en bra nivå.

  5. Inne i några utvalda lägenheter kontrollerar vi skick och ålder på radiatorer (element)
 och termostater. Vi ser också till att det finns termostatsventiler på alla radiatorer. Vi undersöker skick och ålder på fönstren.

  6. Varmvattnet är en stor energiförbrukare i ett hus. Vi ser till att varmvattnet håller tillräckligt hög temperatur för att döda alla bakterier men inte för hög temperatur eftersom det kan orsaka brännskador och dessutom förbrukar mer energi. Vi kontrollerar samtidigt att man inte måste spola onödigt länge för att få vattnet varmt. 

  Gör regelbundna energibesiktningar och spara mer 

  En energibesiktning bör göras med jämna mellanrum. Husets installationer åldras, prestanda och nyttjande förändras och ny energibesparande teknik blir hela tiden tillgänglig på marknaden. Utvecklingen går fort och energianvändningen granskas i hela världen – både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Bättre energianvändning innebär alltid att man sparar pengar på lång sikt.

  Lagen om energibesiktning och energideklaration 

  Det många inte vet är att det ställs krav av EU på medlemsländerna. Minskad och effektivare energianvändning och miljövänligare energiproduktion. Ett av kraven för att nå målen är att alla fastigheter inom EU nu måste energibesiktas och i och med det få en energideklaration utförd.

  Syftet med en energideklaration är att underlätta en effektiv energianvändning och en mild inomhusmiljö. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration. Det innebär byggnader med hyresrätter, bostadsrätter och/eller lokaler som hyrs ut. Nytt från 2014 är att även en energiklassning ska ingå. Det gör det möjligt att lättare jämföra hus med varandra och få en uppfattning om sina grannars energianvändning.

  En energideklaration är giltig i 10 år, men du kan göra den nya innan den tiden har gått ut.

  Undantag från kravet på energideklaration

  - Kulturminne, byggnadsminne eller fastighet som ej får ändras enligt Plan och Bygglagen

  - Religiösa byggnader

  - Industri och verkstadsbyggnader

  - Fritidshus med högst två bostäder

  - Tillfälliga byggnader, avsedda att användas max 2 år.

  - Ekonomibyggnader för jord och skogsbruk eller liknande

  - Fris Fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter

  - Militärbyggnad av hemlig natur

  - Specialbyggnad med en total yta på mindre än 1000 kvadratmeter. (Exempelvis sjukhus, förskolor, skolor, sportanläggningar)

  - Tillfälligt uthyrd byggnad som ej används som bostad där ytan är så liten i förhållande till övrig byggnad att energiförbrukningen är oväsentlig

  -Andrahandsuthyrning på grund av utlandsvistelse eller sjukdom eller studier, provsambo, närståendeupplåtelse eller koncernintern överlåten byggnad

 • Toggle

  Individuell mätning

  Med Individuell mätning av el, värme och vatten kan en förening avläsa energiförbrukningen i varje lägenhet för sig och fördela kostnaderna därefter. Det bidrar till en ökad medvetenhet om vars och ens förbrukning, vilket sänker den totala användningen. Med Riksbyggens tjänst Individuell mätning kan den totala energiförbrukningen minska med upp till en femtedel i en fastighet.

  Det främsta syftet med individuell mätning är att minska energianvändningen totalt sett, vilket minskar belastningen på miljön i motsvarande mån. Men alla tjänar på individuell mätning.

  Lägre energiförbrukning med individuell mätning

  Alla tjänar på att ha individuell mätning i en fastighet. Besparingspotentialen för ett genomsnittligt hushåll är flera tusen kronor per år. En förening som har individuell mätning installerad är mer attraktiv för nya köpare, vilket höjer värdet på fastigheten och därmed på bostadsrätterna. Dessutom minskar den totala energiförbrukningen i hela fastigheten med upp till 20 procent. Även samhället tjänar på en individuell mätning, i och med att den totala energiförbrukningen går ner är miljöeffekten direkt, och mätbar.

  Hur fungerar den individuella mätningen?

  Individuell mätning innebär att en särskild utrustning installeras i alla lägenheter och i undercentraler. Mätdata registreras kontinuerligt och debitering av förbrukningen i varje lägenhet sker på månadsavin. Utrustningen som köps av föreningen är en engångskostnad och den kontinuerliga hanteringen medför en årlig administrativ kostnad. En investering som betalar av sig på kort tid.

  Så här arbetar Riksbyggen i er förening;

  • Riksbyggen tar fram ett förslag på lösning som är anpassad efter just er förening.
  • Er styrelse får ett komplett underlag och kan fatta beslut om installation.
  • Riksbyggen projektleder installation och slutbesiktning av utrustningen.
  • Individuell mätning sätts i drift.
  • Det samlas in förbrukningsdata från respektive lägenhet i föreningen, det vill säga: kall- och varmvatten, el och värme beroende på vilken utrustning som installerats.
  • Mätvärdena kontrolleras och kvalitetssäkras innan fakturering sker på månadsavin för respektive lägenhet.

  Riksbyggen stödjer EU:s miljömål

  Bygg- och fastighetssektorn står för drygt 40 procent av energianvändningen i Sverige och Riksbyggen jobbar aktivt med att bidra till EU:s miljömål att sänka energianvändningen med 20 procent till år 2020.

  Riksbyggens mål är att skapa förutsättningar för företagets kunder att kunna bidra till att miljömålen nås. Vår erfarenhet visar att de flesta vill medverka till att minska den totala energiförbrukningen i samhället. Och det bidrar individuell mätning till. Genom att den egna förbrukningen syns svart på vitt så ökar incitamentet för att sänka den egna förbrukningen.

  Varmt välkommen till BostadsrättsMässan i Malmö där Riksbyggen deltar. 

 • Toggle

  Installationsservice

  En anläggning i en fastighet når sin fulla funktion och prestanda först när den sköts i enlighet med tillverkarens instruktioner. För att göra det krävs både kompetens och kontinuitet. Riksbyggens tjänst Installationsservice säkerställer att husets alla installationer sköts till punkt och pricka.

  Rätt och säkert underhåll

  Med tjänsten Installationsservice tar Riksbyggen ansvaret för att husets utrustning och all apparatur sköts enligt tillverkarnas instruktioner. Som styrelse kan ni vara säkra på att installationerna tas om hand på korrekt sätt av personer med rätt kompetens. Riksbyggen svarar för den dagliga skötseln, gör avläsningar och funktionsprovningar och utför nödvändig teknisk service. Vi svarar också för det förebyggande underhållet, alltid enligt tillverkarens föreskrifter.

  Installationer som behöver service

  Anläggningar som har rörliga delar behöver kontinuerlig skötsel, till exempel:

  • Ventilationsaggregat och takfläktar
  • Värmepanna
  • Elsystemet: elcentral, kopplingslådor och säkringsskåp
  • Brandlarm och nödljus
  • Låssystem
  • Portanläggningar, även till garage
  • Sopsug

  Förlängd livslängd med rätt skötsel

  Med korrekt skötsel får bostadsrättsföreningen en smidig och säker drift av installationerna med färre driftstopp. Det gör att ni i högre utsträckning kan lita på att ventilation, hissar, lås och el och annat fungerar som det ska. Dessutom förlängs livslängden på investeringarna, reparationerna blir färre och nyinvesteringar kan skjutas på framtiden. Föreningen bidrar också till en bättre miljö genom att väl underhållen utrustning förbrukar mindre energi för att göra det den ska.

  Och sist men inte minst så förenklar rätt utfört underhåll och dokumentation dialogen med tillverkaren om tillverkningsproblem eller garantiärenden skulle bli aktuella.

  Varmt välkommen till Bostadsrättsmässan i Malmö där Riksbyggen deltar. 

 • Toggle

  Energideklaration

  En energideklaration beskriver hur mycket energi en byggnad använder. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö.

  Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration. Det innebär byggnader med hyresrätter, bostadsrätter och/eller lokaler som hyrs ut. Nytt från 2014 är att även en energiklassning ska ingå. Det gör det möjligt att lättare jämföra hus med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning. En energideklaration är giltig i 10 år, men du kan göra den nya innan den tiden har gått ut.

  Många bostadsrättsföreningar lämnade in sina energideklarationer under 2007 och 2008. Det innebär att det snart är dags att göra en ny.

  Vad innehåller en energideklaration?

  Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean, kallad Atemp
  • värmesystem
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • energiprestanda
  • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
  • om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
  • vilken energiexpert som utfört deklarationen
  • sammanfattningen av energideklarationen

  Nytt från 2014 är att energideklarationens sammanfattning visar byggnadens energiklass i en skala från A till G. 

  Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

  Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration.Energideklarationen är giltig i 10 år och behöver därefter göras på nytt. På Riksbyggen har vi certifierade energiexperter som hjälper er att ta fram en energideklaration. Du får då stöd i hela arbetet:

  • Planering av genomförandet
  • Inventering av teknisk utrustning och byggnad/-er
  • Sammanställning av relevant information
  • Åtgärdsförslag för minskad energianvändning
  • Energiklassning
  • Presentation av deklarationen
  • Inskickad energideklaration