Värna om den biologiska mångfalden

När vi på Riksbyggen bygger nya bostäder ser vi alltid till att i bostadsprojekten minimera vår påverkan på miljön genom att vi analyserar det tjänster som marken, vattnet och naturen bidrar med på platsen där vi bygger, för att säkra att marken bidrar med lika mycket eller mer när projektet är färdigt.

Drastisk minskning av växt och djurpopulation

Naturens gåva till planeten är den mångfald av arter som finns här och den nytta som de ger oss. Vi har bin som pollinerar våra skördar, växter som binder koldioxid och naturtillgångar som skogar, sjöar och vattendrag som vi nyttjar på olika sätt.

Denna artrikedom är idag hotad på grund av vår mänskliga aktivitet och vi står inför den största utrotningen av arter seden dinosaurierna utrotades för ca 60 miljoner år sedan. Den snabba minskningen av växt- och djurpopulationer är direkt kopplade till orsaker från vår mänskliga verksamhet som till exempel klimatförändringar, avskogning, ohållbart jordbruk, föroreningar mm.

4 av 9 planetära gränser överskrids

Det finns nio prioriterade miljöförändringar, eller planetära gränser som de också kallas, som drivs på av oss människor. Fyra av dessa gränser överskrids idag och här finner vi förlust av biologisk mångfald som en av de gränser som vi har passerat.

(De fyra gränser som överskrids är: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. Läs mer om detta här!).

Att överskrida någon av dessa nio gränser innebär stora risker för dagens och framtida samhällen då vi riskerar stora förändringar i till exempel temperaturökningar som hotar jordbruksproduktion och vår hälsa. En annan effekt kan vara att det leder till en fortsatt förlust av biologisk mångfald som fortsätter att urholka tillhandahållandet av ekosystemtjänster som vi är beroende av.

Ekosystemtjänter

Sedan 2013 arbetar Riksbyggen med att analysera ekosystemtjänster på marken där vi planerar att bygga bostäder. Det innebär att vi analyserar de tjänster som marken, vattnet och naturen bidrar med på platsen för att säkra att marken bidrar med lika mycket eller mer när projektet är färdigt. Det kan bland annat handla om att skapa grönytor, växtlighet, gröna tak, sätta upp fågelholkar och insektshotell samt skapa rekreationsytor.

Genom Riksbyggen enkla hållbarhetsidéer stödjer vi bostadsrättsföreningarnas arbete med att bli mer hållbara. Bland annat genom idéer som kan öka den biologiska mångfalden som till exempel sätta upp fågelholkar och insektshotell till att, sätta ut bikupor och anlägga gröna tak och odlingslotter.