Så här tolkar du en årsredovisning

Vad är och innehåller en årsredovisning? Och hur tolkar du den? Vi bryter ner årsredovisningen och visar vägen till hur du enklast tolkar en årsredovisning!

En årsredovisning berättar historien om en bostadsrättsförening med ord och siffror. Det är den rapport som styrelsen lämnar efter ett vid ett avslutat räkenskapsår, den behandlas sedan av medlemmarna vid föreningsstämman.

Fyra delar

En årsredovisning från Riksbyggen består av fyra delar, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och en notförteckning

1. Förvaltningsberättelsen

Genom att gå igenom förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat, balansräkning och notapparaten kan du som läsare skapa dig en bra bild över hur verksamheten går. Samt även vilka planerade händelser som finns under det kommande året.

Förvaltningsberättelsen innehåller en allmän beskrivning av Bostadsrättsföreningen och fastigheten. Den visar bland annat de händelser som är väsentliga under det föregående året, vilka de kommande underhållsåtgärderna är, vilka som sitter i styrelsen. Den beskriver även de underhållsåtgärder som gjorts under det gångna året. Den innehåller även de nyckeltal som är bra att känna till för att få en snabb överblick över föreningens ekonomi.

2. Resultaträkningen

Resultaträkningen visar en sammanställning över föreningens intäkter och kostnader under det gångna året.

• Intäkter, exempelvis årsavgifter och hyror samt andra typer av intäkter.
• Kostnader, exempelvis skötsel, underhåll, samt de löpande kostnader som el vatten och värme.

3. Balansräkningen

Balansräkningen visar de tillgångar och skulder som föreningen har per den sista dagen i det gällande räkenskapsåret. Den visar hur tillgångarna är finansierade, för en Brf utgör tillgångarna framförallt fastigheten samt de sparade pengarna. Skulderna utgörs primärt av lån och insatser från medlemmarna.

4. Notförteckningen

Noterna: Både resultat och balansräkningen har hänvisningar till noter, de är de förklarande posterna kring vad beloppen är uppbyggda av. Exempelvis finns det en not för föreningens årsavgifter och hyresintäkter, i resultaträkningen, hittar du ett totalbelopp och i noten specificeras det vad beloppet byggs upp utifrån.

Underhållsfonden i årsredovisningen

Detta visar hur mycket föreningen sätter av till framtida underhållsåtgärder, exempelvis fönsterbyten, underhåll på taket samt eventuella stambyten.
I årsredovisningen finns det även en resultatdisposition, denna visar hur mycket av medlen som används av underhållsfonden. Varje år får föreningen med ett balanserat resultat, detta tillsammans med årets resultat tar sedan hänsyn till årets avsättning till underhållsfonden samt hur mycket som nyttjats ur fonden. Detta ger sedan ett balanserat resultat att ta med till nästkommande år.

Avskrivningar

Årsredovisningen innehåller även avskrivningar som innebär en bokföringsmässig minskning av värdet på de byggnader och eventuella inventarier. Detta är inga pengar som lämnar föreningen, men de tas från resultatet för att visa den minskning som faktiskt sker.

Det här är de grundbultar som bygger upp en årsredovisning och ger dig som läsare en bild över den ekonomiska ställningen och som är planerat framöver.

Vill du fördjupa dina kunskaper?

Utbildning i hur du tolkar en årsredovisning finns i utbildningen BRF-ekonomi för dig som är RB-ledamot.