Bidra till de globala målen

Miljö och hållbarhetsfrågor kan ofta kännas stora och komplexa, och många känner att den globala miljöfrågan kan vara svår att påverka på individnivå. På vår miljöskola får du tips på hållbarhetsidéer som är enkla att tillämpa i vardagen. Det handlar om små enkla saker som att välja en köttfri dag i veckan, sänka temperaturen i din bostad eller duscha 5 minuter kortare än du brukar.

FN-dagen den 24 oktober

Den 24 oktober firas FN-dagen till minne av att FN-stadgan trädde i kraft och att FN bildades samma år (1945). FN:s huvudsakliga mål är att främja internationellt samarbete och att säkerställa hållbar utveckling, mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet för alla människor i världen.

Agenda 2030

År 2015 hände något fantastiskt, FN:s 193 medlemsländer enades och antog 17 Globala mål för hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda 2030. I och med detta har världen ledare förbundit sig att uppnå fyra fantastiska saker till 2030:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor
  • att främja fred och rättvisa
  • att lösa klimatkrisen

För att uppnå detta krävs att alla länder arbetar med målen och att alla människor känner till målen och vad de innebär. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vill du veta mer? Få reda på mer om de globala målen här,

Agenda 2030 är en förändring mot ett hållbart samhälle. För att nå dit och uppfylla de 17 Globala målen har Sverige tagit fram ”Handlingsplan Agenda 2030”. I handlingsplanen för 2018-2020  beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder som ska ge resultat och effekter, planen fokuserar på det nationella genomförandet av Agenda 2030 men omfattar även det globala genomförandet.

Hur kan du bidra till de Globala målen?

Riksbyggen vill förenkla hållbarhetsarbetet för våra kunder och har därför tagit fram material som heter ”enkla hållbarhetsidéer”. Här finns många smarta idéer som vänder sig till bostadsrättsföreningar så att de kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Idéerna handlar om allt från energiåtgärder som att installera solceller till att göra en energiplan till mindre omfattande åtgärder som att dela på saker, skaffa lådcykel eller att anlägga odlingslotter.

I Miljöskolan som vänder sig till dig som är boende finns tips som beskriver hur var och en i sin vardag kan bidra till ett mer hållbar samhälle. Miljöskolan är tillgänglig för alla på Riksbyggens hemsida.