Från markidé till inflyttning

Hur går det egentligen till innan ett Bonumhus byggs? Det är mycket som ska stämma innan man sätter spaden i jorden och en husknopp kan ta form. Vi förklarar den långa vägen från markidé till inflyttning.

Planeringen

När det planeras för ett nytt Bonumhus har undersökningar och samtal gjorts tillsammans med bland annat seniorer och kommuner, om var i landet det efterfrågas seniorbostäder. Det är viktigt att plasten där huset planeras känns bra, men också att det finns potential att göra den ännu bättre. Tex hur det på bästa sätt kan bli ett trivsamt bostadsområde, centrala platser med närhet till service och kommunikationer - allt för att det ska blu ett så bekvämt seniorboende som möjligt. 

Andra saker som beaktas vid valet av tomt är bland annat att området känns tryggt och att tillgängligheten är bra. Från det estetiska, med arkitektens utformning av huset och gården, till bra belysning i kvarteret. Andra aspekter är att huset ska förhålla sig till omgivande bebyggelse, hur orienteringen av tomten och huset ser ut - till exempel vad gäller väderstreck och solljusflöde så att man får ett bra ljus och ett behagligt inomhusklimat. 

Sedan planeras så att huset får bra balkonger och uteplatser, samt närhet till parkeringsplatser. Alla dessa bedömningar gör Bonum tillsammans med arkitekten. 

Bygglov och detaljplanen

Innan man kan bygga ett hus på tomten måste det tas fram en detaljplan. Det innebär att markens användningsområde ska prövas och bestämmas av kommunen. Förslaget till detaljplan tas fram av kommunen i samarbete med Bonum. Detaljplanläggning är en demokratisk process dör berörda myndigheter; som sakägare, grannar, fastighetsägare med flera, informeras och får ge sina synpunkter. Detta för att den nya bebyggelsen ska bli så bra och väl genomarbetad som möjligt. En detaljplaneprocess tar normalt ca 2-4 år, men kan även ta längre tid om många frågor eller synpunkter finns som måste beredas och utredas i planprocessen. Det är mer vanligt än ovanligt att beslut överklagas i planprocessen. Detta kan leda till förseningar, ändringar eller till och med att detaljplanen stoppas. Det är bland annat därför som det kan bli förseningar med byggstart och inflyttning i Bonumhusen. Alla detaljplaneprojekt är unika på grund av olika förutsättningar. Det är därför svårt att förutse hur lång tid en planprocess kommer att ta. 

I detaljplanen ingår bland annat material som överensstämmer med husens utformning, alltifrån balkongernas design till att gestaltningen passar in med övrig bebyggelse. När detaljplanen vunnit laga kraft, har tomten fått det användningsområde som behövs för att ett Bonumhus ska kunna uppföras på tomten. För att bygga huset krävs bygglov. De handlingar som då fordras är detaljerade ritningar, beskrivningar som visar hela huset, marken runt huset,  detaljplanering av lägenheterna med mera. 

Bekvämt och trevligt

För att husen, marken och lägenheterna ska följa Bonums högt ställda krav finns en unik specifikation som kallas Bonumbostaden. Där har vi samlat myndigheters krav, men även ställt egna krav, samlat erfarenhet och synpunkter från våra kunder för att Bonumhuset ska blu ett så bra boende som möjligt - ljus, bekvämt och trevligt - och att det ska fungera oavsett ålder och vid eventuellt ändrade behov eller om man skulle få funktionshinder när man blir äldre. 

Här kan du läsa mer om Bonum, vad en Bonumvärd är och våra aktuella Bonumprojekt.