Hur mycket är det okej att låta i en lägenhet?

Vi får många frågor till oss på Riksbyggen om hur mycket det är okej att låta i en lägenhet. En mamma med små barn hörde av sig och undrade om det var okej att klaga på barnens spring och lek – som sker dagtid eller tidig kväll – medan man själv har på teven högt sent på kvällarna.

Svaret är att det finns inga specifika regler om hur mycket eller hur sent man får låta/störa i en bostadsrättsförening. Däremot finns det allmänna regleringar angående störande ljud och liknande olägenheter. I bostadsrättslagen sägs att en bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. 

Bullermätning kan genomföras

Enligt miljöbalken ska bostäder brukas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Vidare har Folkhälsomyndigheten givit ut allmänna råd med riktlinjer och rekommendationer för bullergränser inomhus. Vad gäller just ljudstörningar kan bullermätningar genomföras för att kontrollera och bevisa störningarnas omfattning. Vid bullermätning kan ledning rörande vad som är acceptabla ljudnivåer inomhus tas från Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer. 

Musik, barnlek, fest eller kyrkklockor?

En bostadsrättshavare ska visa hänsyn till sina grannar, inte stöka ner, vara alltför högljudd eller liknande. Samtidigt får man acceptera ett visst mått av störningar när man bor i ett flerfamiljshus – att till exempel fester förekommer i viss utsträckning får grannar tåla. Samma sak gäller för musikspelande, ljud från lekande barn och djur, renoveringar etcetera. De olika lägenhetsinnehavarnas intressen ställs alltså mot varandra.

När man tittar på vad som kan anses som störande utgår man från vad människor i allmänhet tycker är störande. Bedömningen görs utifrån störningarnas omfattning, när på dygnet de inträffar och hur hög ljudnivå de uppgår till. Lekande barn dagtid måste exempelvis tillåtas, även om de stör sömnen för en granne som arbetar natt. Vidare anses ringande kyrkklockor acceptabelt dagtid – även om ringningen överstiger Folkhälsomyndighetens bullernormer – medan samma klockringning nattetid inte godtas. Ljud dagtid får givetvis förekomma i större omfattning än ljud under sena kvällar och nätter. Lekande och gråtande barn kan vara mycket störande men är inte grund för uppsägning.

 

Äldre hus har större acceptans för ljudstörningar

Bedömningen är en objektiv bedömning och hänsyn tas därför inte till om en person av någon anledning är känsligare än folk i allmänhet. Med andra ord tar man inte hänsyn till någon som är extra känslig för ljud, dofter eller liknande. Man tittar även på vad det är för typ av lägenhet: ett gammalt hus är mer lyhört och då får man ha större acceptans för ljudstörningar än i ett nybyggt hus.

Föreningen kan anta egna ordningsregler

Ordningsreglerna bör snarare ses som specifikation än som komplement till lag och stadgar – ordningsreglerna kan inte gå utöver vad lag och stadgar säger.  Det kan dock vara praktiskt med ordningsregler eftersom de tydliggör vad som gäller på ett lättillgängligt vis. Reglerna kan till exempel innehålla bestämmelser om under vilka tider på dygnet det inte får förekomma höga ljud. Ordningsregler ska följas av medlemmarna förutsatt att de är rimliga och antagits i demokratisk ordning. Ordningsreglerna bör förankras hos medlemmarna och antas på föreningsstämma. Observera dock att även om sådana regler finns så går det inte att förbjuda fester efter ett visst klockslag. En sådan regel anses helt enkelt inte rimlig. Även om man har ordningsregler som säger att det ska vara tyst klockan 22 kan en bostadsrättshavare bryta mot reglerna vid enstaka tillfällen utan att det får några konsekvenser. 
Oavsett ordningsregler eller inte gäller att den boende ska iaktta sundhet, ordning och gott skick, samtidigt som alla måste stå ut med störningar då och då. 

Vad händer om du bryter mot reglerna?

Den som bryter mot bestämmelserna i bostadsrättslagen, stadgarna eller ordningsföreskrifterna kan förverka sin bostadsrätt, det vill säga bli uppsagd.  Nyttjanderätten är dock inte förverkad om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är ringa. I praktiken måste det vara frågan om ganska omfattande störningar för att det ensamt ska kunna ligga till grund för förverkande av bostadsrätten.