GRI-index

I GRI-index här nedanför hittar du Riksbyggens väsentliga hållbarhetsaspekter. Det är de indikatorer vi valt att redovisa, aspekternas påverkan i värdekedjan och hur de styrs.

Upplysningar

UpplysningarBeskrivningLäshänvisningKommentar/avsteg
Organisationsprofil      
GRI 102-1 Organisationens namn Förvaltningsberättelsen
s. 58
 
GRI 102-2 De viktigaste
varumärkena, produkterna
och tjänsterna
En hållbar berättelse
s.8-13, 15, 22-25,
26-28, 30-35, 38-43
 
GRI 102-3 Lokalisering av
organisationens
huvudkontor
En hållbar berättelse
baksidan
 
GRI 102-4 Antal länder som
organisationen har
verksamhet i
  Verksamheten
är avgränsad
till Sverige 
GRI 102-5 Ägarstruktur och
företagsform
En hållbar berättelse
s.2-3
 
GRI 102-6 Marknader som
organisationen är
verksam på
En hållbar berättelse
s.2
 
GRI 102-7 Den redovisade
organsationens storlek
En hållbar berättelse
s.2
 
GRI 102-8 Total personalstyrka,
uppdelad på
anställningsform,
anställningsvillkor
och kön
Social påverkan
Samtliga
anställda
omfattas av
kollektivavtal
GRI 102-9 Organisationens
leverantörskedja
Social påverkan  
GRI 102-10 Väsentliga
förändringar under
redovisningsperioden
beträffande storlek,
struktur, ägande eller
leverantörskedja
  Inga större
förändringar
har skett under
året
GRI 102-11 Beskrivning av om och
hur organisationen
följer
Försiktighetsprincipen
Hållbarhetsberättelse  
GRI 102-12 Externt utvecklade
ekonomiska,
miljömässiga och
sociala deklarationer,
principer eller andra
initiativ som
organisationen anslutit
sig till eller stödjer
En hållbar berättelse
s. 44
Nils-Holgersson
rapporten,
Prisdialogen,
Fossilfritt
Sverige,
Prisdialogen,
Klimatdialogen
GRI 102-13 Medlemskap i
organisationer 
En hållbar berättelse
s.45
We Effect
Svenska
FN-förbundet 
Fonus
Läxhjälpen
Teskedsorden
ABF
Cooperative
Europe
Housing
Europe
International
Cooperative
Alliance (ICA)
NBO
Strategi och analys      
GRI 102-14 Uttalande från vd En hållbar berättelse
s.4-5
 
Etik och integritet      
GRI 102-16 Redogörelse för
grundläggande
värderingar, principer,
standarder och etiska
riktlinjer samt hur väl
dessa förts in i
organisationen
En hållbar berättelse
s.2-3 baksidan
riksbyggen.se
 
Bolagsstyrning      
GRI 102-18 Redogörelse för
organisationens
bolagsstyrning
En hållbar berättelse
s.52-53
Rapport föreningskod
 
Intressentdialog      
GRI 102-40 Intressentgrupper  En hållbar berättelse
s. 50
Hållbarhetsberättelse
 
GRI 102-41 Andel av
personalstyrkan som
omfattas av
kollektivavtal
Social påverkan Samtliga
anställda
omfattas av
kollektivavtal
GRI 102-42 Identifiering och urval
av intressenter
En hållbar berättelse
s.50
Hållbarhetsberättelse
 
GRI 102-43 Metoder för samarbete
med intressenter
En hållbar berättelse
s.3, 50
Hållbarhetsberättelse
 
GRI 102-44 Viktiga frågor/områden
som framkommit i
dialog med
intressenter
En hållbar berättelse
s.3, 50
Hållbarhetsberättelse
 
Väsentliga aspekter och avgränsningar    
GRI 102-45  Organisationsstruktur,
enheter,
affärsområden,
dotterbolag och joint
ventures
En hållbar berättelse
s.2-3
 
GRI 102-46 Process för
väsentlighetsanalys

Hållbarhetsberättelse
 
GRI 102-47 Identifierade
väsentliga aspekter
En hållbar berättelse
s.51
Hållbarhetsberättelse
 
GRI 102-48 Effekten av
korrigeringar av
information som
lämnats i tidigare
redovisningar, och
skälen för sådana
förändringar
  Inga
förändringar
att rapportera
GRI 102-49 Väsentliga
förändringar som
gjorts sedan
föregående
redovisningsperiod
vad gäller avgränsning
och omfattning
  Inga ändringar
att rapportera 
GRI 102-50 Redovisningsperiod En hållbar berättelse
framsidan
 
GRI 102-51 Datum för publicering
av den senaste
redovisningen
  maj-18
GRI 102-52 Redovisningscykel   En gång
per år
GRI 102-53 Therese Berg, hållbarhetschef
therese.berg@riksbyggen.se
En hållbar berättelse 
s.54
GRI-index
 
GRI 102-54 Tabell som visar var
information
för samtliga
delar av GRI:s
standardupplysningar
går att hitta
En hållbar berättelse
s.54-57
GRI-index
 
GRI 102-55 GRI-index En hållbar berättelse
s.54-57
GRI-index
 
GRI 102-56 Policy för externt
bestyrkande
Hållbarhetsberättelse  

Ekonomi

GRI-standard och
upplysning
Uppkomst av påverkan
i värdekedjan/MAD
Läshänvisning Kommentar
GRI 103-1, 2, 3,
Avgränsning,
styrning
och uppföljning
  En hållbar berättelse
s. 51
Ekonomisk påverkan
 
GRI 201
Ekonomiskt resultat
     
GRI 201-1
Skapat och leverarat
direkt ekonomiskt värde
Omfattar Riksbyggen, MAD
Hållbarhetsberättelse
En hållbar berättelse
s.2
Ekonomisk påverkan
 
GRI 203
Indirekt ekonomisk
påverkan
     
GRI 203-2
Indirekt ekonomiskt
värdeskapande
Omfattar samhället, MAD
Hållbarhetsberättelse
En hållbar berättelse
s. 16-18, 22-25, 30-35
Ekonomisk påverkan
 
GRI 205
Antikorruption 
     
GRI 205-2
Affärsetik
Omfattar Riksbyggen
och samhället,
MAD - Riksbyggens
etiska policy
(riksbyggen.se)
Ekonomisk påverkan  

Miljöpåverkan, energi och utsläpp

GRI-standard
och upplysning
Uppkomst av påverkan
i värdekedjan/MAD
Läshänvisning Kommentar
GRI 103-1, 2, 3
Avgränsning,
styrning och
uppföljning
  En hållbar berättelse
s. 51
Miljöpåverkan
 
GRI 301
Material
     
GRI 301-1
Materialanvändning
Omfattar Riksbyggen, MAD -
Hållbarhetsberättelse
Miljöpåverkan Information saknas
för att kunna redovisa
materialanvändning
kopplat till nyproduktion
av bostäder.
Redovisar klimatpåverkan från
materialanvändning
för nyproduktion
GRI 302
Energi
     
GRI 302-1
Energiförbrukning
inom organisationen
Omfattar Riksbyggen, MAD -
Hållbarhetsberättelse
Miljöpåverkan Information saknas
för redovisning 
fördelning förnybara
och icke förnybara
energikällor
GRI 302-2
Energiförbrukning
utanför organisationen
Omfattar kunder, MAD -
denna indikator omfattar
Riksbyggens kunders
energiförbrukning
Hållbarhetsberättelse
  Information saknas
för att kunna redovisa
detta pga.
byte av IT-system
GRI 304
Biologisk mångfald
     
GRI 304-2
Påverkan på biologisk
mångfald och
skyddade områden
Omfattar Riksbyggen
och samhället,MAD-
Hållbarhetsberättelse
Miljöpåverkan  
GRI 305
Utsläpp till
luft och vatten
     
GRI 305-1
Direkta utsläpp av
växthusgas, Scope 1
Omfattar Riksbyggen, MAD -
Hållbarhetsberättelse
Miljöpåverkan  
GRI 305-2
Indirekta utsläpp av
växthusgas, Scope 2
  Miljöpåverkan  
GRI 305-3
Övriga indirekta utsläpp av
växthusgas, Scope 3
  Miljöpåverkan Här redovisas all
indirekt påverkan,
påverkan från
material kopplat till
nyproduktion
redovisas separat
GRI 305-5
Initiativ för att
minska  utsläppen
av växthusgaser,
och uppnådd
minskning
  En hållbar berättelse
s. 7, 18-19, 21, 44, 49
Miljöpåverkan
 
GRI 306
Avfall
     
306-2
Total avfallsvikt och
hanteringsmetod
Omfattar Riksbyggen, MAD -
Hållbarhetsberättelse
Omfattar vikt för byggavfall
från nyproduktion.  
Miljöpåverkan  
GRI 308
Utvärdering av
leverantörer
avseende miljö
     
GRI 308-1
Andel nya
leverantörer som
granskats avseende
miljö
Omfattar leverantörer
Hållbara inköp 
Social påverkan  
G4
Bygg- och
fastighetssupplement
     
CRE8
Märkning av
produkter och
tjänster
Omfattar Riksbyggen
och kunder, MAD -
Hållbarhetsberättelse
En hållbar berättelse
s. 8-13, 36-37, 38-43, 45
Social påverkan
 

Social påverkan

GRI-standard
och upplysning
Uppkomst av påverkan
i värdekedjan/MAD
LäshänvisningKommentar
GRI 103-1, 2, 3
Avgränsning, styrning och
uppföljning
  En hållbar berättelse
s. 51
Social påverkan
 
GRI 403
Hälsa och
säkerhet i
arbetet
     
GRI 403-2
Typ och omfattning
av skador,
yrkesrelaterad sjukdom,
frånvaro samt
olyckor uppdelat
på region och kön
Omfattar Riksbyggen
och kunder, MAD-
Hållbarhetsberättelse
Social påverkan I redovisningen
avgränsar
vi oss till de
fastigheter som
vi förvaltar.
När vi bygger
nya fastigheter
anlitar vi externa
byggentreprenörer
som gör detta.
Redovisas ej på
regionsnivå eller
kön.
GRI 405
Mångfald och
jämställdhet
     
GRI 405
Sammansättning
av styrelse,
ledning och
övriga medarbetare
utifrån ålder
och kön
Omfattar Riksbyggen,
MAD-
Hållbarhetsberättelse
En hållbar berättelse
s. 5,  29, 52-53
Social påverkan
 
GRI 414
Utvärdering av
leverantörer
avseende på
sociala frågor 
     
GRI 414-1
Andel nya leverantörer
som granskats med
avseende på
sociala faktorer 
Omfattar leverantörer, MAD -
Hållbarhetsberattelse
Social påverkan