Social påverkan

Ända sedan Riksbyggens grundades har ett av våra syften varit att skapa sysselsättning och 2017 var 2608 personer anställda hos oss. Att vår personal ska må bra och ha de rätta förutsättningarna är en viktig fråga för Riksbyggen.

Vårt mål är att alla medarbetare ska ha stimulerande arbetsuppgifter och spännande möjligheter att utvecklas – som människor och medarbetare. Vill man göra karriär i företaget ska det vara möjligt, vill man utvecklas i det jobb man har går det lika bra.

Som arbetsgivare har vi också ett stort ansvar för att våra medarbetare ska må bra. Vi har ett tydligt mål när det gäller sjukfrånvaro hos vår personal och vi arbetar aktivt för att förebygga och minska detta.

En del av Riksbyggens arbetsuppgifter innehåller en del fysiska moment som kan utgöra risk för arbetsskador främst inom fastighetsservice. Frågan är viktig och vi följer den kontinuerligt.

Vi ser också att det finns risk för arbetsskador på de byggarbetsplatserna där Riksbyggen är byggherre. Med anledning av det, samt andra risker som bland annat handlar om arbetsvillkor i byggbranschen, arbetar vi just nu med stort projekt där vi ser över alla krav vi ställer på våra byggentreprenörer samt hur vi kan få en bättre kontroll på det som händer på våra byggarbetsplatser. Projektet ska vara klart 2018.

Hälsa och säkerhet i arbetet (GRI 403-2)

Riksbyggen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området. Vi följer också årligen upp hur det fungerar för att kunna identifiera eventuella utvecklingsbehov inom området.

Exempel på insatser som gjordes under året är olika utbildningar/föreläsningar såväl avseende fysiska liksom sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Andra exempel är översyner av arbetssätt/organisation/bemanning för att kunna förebygga och minska arbetsbelastning samt förbättringar kring strukturer/ implementeringen av olika rutiner inom området.

Sjukfrånvaron har historiskt sett varierat i Riksbyggen. Den har följt det generella utvecklingsmönstret i svenskt arbetsliv liksom då även legat högre bland kvinnorna. 2017 uppgick Riksbyggens totala sjukfrånvaro till 4,0 (3,8) procent. Vi har satt ett mål på att den ska vara lägre än 3,5 procent. För att nå dit arbetar vi aktivt med olika typer av insatser för att såväl kunna förebygga och minska sjukfrånvaro. Det innebär exempelvis täta uppföljningar och snabba insatser vid signaler på ohälsa. Ett annat exempel är att vi anlitar företagshälsovård i så tidigt skede som möjligt vid behov av sakkunnigt stöd.

Sjukfrånvaro

2017
Totalt Kvinnor Män
4,0 % 5,2 % 3,2 %
2016
Totalt Kvinnor Män
3,8 % 4,7 % 3,2 %
2015
Totalt Kvinnor Män
4,2 % 5,0 % 3,8 %

Anmälda arbetsskador

 
2017
2016
2015
Antal anmälda arbetsskador 15 15 18
Anmälda skador per 100 anställda 0,58 0,63 0,78

De arbetsskador som har skett har främst skett inom fastighetsservice och det handlar exempelvis om halkolyckor, mindre olyckor till och från arbetet och skärskador. I 80 procent av fallen kunde personalen återgå till arbetet direkt, i knappt 14 procent var frånvaron längre än 14 dagar.

Mångfald och jämställdhet (GRI 405 -1)

Antal anställda i varje personalkategori

            Totala antalet anställda i varje personalkategori
    Kön (antal)   Ålder (antal)    Kön %   Ålder %   
Personalkategorier Totalt Män Kvinnor  Under 30 30-50  Över 50  Män Kvinnor  Under 30 30-50  Över 50 
Chefer 265 166 99 4 169 92 63% 37% 2% 64% 35%
Specialister 135 55 80 7 87 41 41% 59% 5% 64% 30%
Administration och service 209 44  165 53  102 54 21% 79% 25% 49%  26% 
Ekonomer
255 65 190 48 131 76 25% 75% 19%  51% 30%
Ny- och ombyggnadsprojekt 131 92 39 15 82 34 70% 30% 11% 63% 26%
Försäljning 107 44 63 5 76 26 41% 59% 5% 71% 24%
Teknisk förvaltning 296 252 44 37 159 100 85% 15% 13% 54% 34%
Fastighetsservcie 993  751 242 127 422 444 76% 24% 13% 42% 45%
Timanställda/feriearbetare 217  155 62 107 60 50 71% 29% 49% 28% 23%
Totalt 2608  1624 984 403 1288 917 62% 38% 15% 49% 35%
Företagsledning 8 5 3 0 2 6 63% 38%   0 25% 75%
Styrelse 16 11 5 1 6 9 69%  31% 6% 38% 56%

Riksbyggen ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna speglar befolkningen i stort. Riksbyggen arbetar med rekrytering utifrån mångfald och inkludering i bred bemärkelse. Genom att vara ett företag som aktivt tar tillvara medarbetare med olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter skapas bättre förutsättningar för kreativitet och utveckling av verksamheten. Andelen anställda med utländsk bakgrund (enligt definitionen personer som är utrikes födda eller som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) ska motsvara den i Sverige i stort, 27 procent, och på arbetsmarknaden i Sverige har 21 procent utländsk bakgrund.

Riksbyggens mål på vägen är att andelen med utländsk bakgrund hos vår personal ska ligga på 15 procent år 2020. I november 2017 hade Riksbyggen nått 12 (11) procent, det är en ökning med 1 procent från 2015 då vi började mäta detta.

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en samhällsutmaning där Riksbyggen är med och tar ansvar. Riksbyggen är ett av de företag som har åtagit sig att inom en treårsperiod rekrytera 100 nyanlända för praktik eller jobb.

Det finns också ett tydligt mål för representationen av kvinnor och män bland Riksbyggens anställda: År 2020 ska andelen chefer som är kvinnor i Riksbyggen vara 40 procent. För närvarande är andelen kvinnor 37 (36) procent, vilket kan jämföras med 23 procent 2007.

Leverantörer (GRI 308 -1, 414 - 1)

Riksbyggen har i dag cirka 4600 godkända leverantörer. Godkänd är en leverantör som har accepterat:

- Riksbyggens generella leverantörskrav.

  • Har accepterat att följa Riksbyggens uppförandekod.
  • Har kollektivavtal, alternativt har beviljats undantag från kollektivavtal av företags-ledning.
  • Har F-skatt.

  • Är registrerad som arbetsgivare (undantag enmansföretag).
  • Är registrerad för mervärdesskatt.
  • Har kreditvärdighet motsvarande minst riskklass 2 (UC).

  • Inte är försatt i konkurs eller har pågående konkursansökan.
  • Har kontrollerats mot Svensk Handels register för blufföretag.

De leverantörer som främst anlitas är entreprenader för ny- och ombyggnad, fastighetsunderhåll och fastighetsdrift, inredning och tekniska konsulter. Av Riksbyggens centralt upphandlande leverantörer under 2017 har alla godkänt Riksbyggens krav. Riksbyggen godkänner central även alla lokalt upphandlade leverantörer, med undantag av engångsinköp. Under 2017 gjordes 84 (90) procent av Riksbyggens inköp från godkända leverantörer. Antalet nya leverantörsbedömningar under året är cirka 640 stycken.

Under 2015 påbörjades ett arbete med att minska antalet fakturautställare. Målet är att långsiktigt halvera dessa jämfört med 2014. Hittills har Riksbyggen sänkt antalet med ca 30 procent. Inom fyra år har Riksbyggen en ambition att alla återkommande inköp skall ske från godkända leverantörer.

Under 2017 har Riksbyggen gjort två revisioner hos Bostads Syds entreprenörer där en långsiktig relation eftersträvas. Vi har upprättat handlingsplaner och förbättringsförslag som exempelvis handlar om att Riksbyggen vill veta hur leverantören säkerställer god arbetsmiljö hos underleverantörerna. Under året har vi dessutom avslutat ett samarbete med en leverantör som inte levde upp till vår uppförandekod.

För att ha tillräcklig kunskap för att ta ansvar genom hela leverantörskedjan genomför Riksbyggen kvalitativa livscykelanalyser med ett brett hållbarhetsperspektiv (HLCA) inför en upphandling. I Riksbyggens HLCA analyseras riskerna med en vara eller en tjänst utifrån hållbarhetsprinciperna på en rad områden: råvaruutvinning, tillverkning, lagerhantering, transport och försäljning, användning och återvinning och de mänskliga behoven.

Riksbyggen vill använda HLCA dels för att ge input till inköp i form av kravformulering och frågebatteri, och dels i form av kunskapsunderlag för revision, opinionsbildning och riskanalys. Riksbyggen har gjort en klassificering att byggentreprenader utgör största riskområdet och har påbörjat olika aktiviteter för att fördjupa utvärdering och uppföljning inom detta område.