Miljöpåverkan

Riksbyggen levererar en viktig samhällsnytta både när vi bygger nya bostäder, när vi bygger om och när vi förvaltar befintliga bostäder. I och med detta arbete är vi med och bygger upp samhällen samt skapar arbetstillfällen. Dessa värden, som vi skapar, medför också miljömässiga kostnader som vi måste hantera

Det är viktigt för oss att vi tar hänsyn till både den sociala dimensionen och miljön i allt vi gör, det är så vi når det hållbara samhället. Nedan beskriver vi lite närmare hur vi gör för att försäkra oss om att vi arbetar hållbart.

Bygg- och fastighetssektorn står för drygt 30 procent av all energi som används i Sverige vilket gör energianvändning till en prioriterad fråga inom Riksbyggens hållbarhetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med att minska användningen av energi  i våra egna fastigheter.

I detta arbete är det viktigt att se till att den energi som används är av förnyelsebara källor så som sol, vind och vatten. Riksbyggen säkrar detta genom att majoriteten av den energi vi köper in till våra egna fastigheter kommer från vindkraftsparken Fredriksdal utanför Nässjö som vi äger andelar i.

Våra kunders användning av energi är en viktig fråga som vi arbetar med bland annat genom Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer (läs mer om detta nedan). En uppskattning av våra bostadsrättsföreningars användning av energi till värme, som genomfördes 2016, visar att Riksbyggens egen energianvändning till värme utgör mindre än två procent av kundernas värmeförbrukning.

Därför ser vi det som extra viktigt att stötta våra kunder i att genomföra åtgärder för att minska energianvändning. I år har det inte varit möjligt för oss att rapportera våra kunders energianvändning då ett byte av IT-system har försvårat arbetet med att migrera statistik kopplat energianvändningen.

De stora mängder material som används för nyproduktion och ombyggnationer av bostäder ger upphov till stor miljöpåverkan kopplat till hur materialen framställs och transporteras.

Riksbyggen hade under 2017 som ambition att redovisa vår materialanvändning kopplat till vår nyproduktion. De ingående data och mätmetoder gav oss inte möjlighet att på ett tillförlitligt sätt mäta användningen av material.

Vi arbetar med att kunna uppfylla detta genom att vi 2018 börjar arbeta med Miljöbyggnad 3.0 där detta ingår som en indikator och alla projekt som certifieras kommer att omfattas av detta krav framöver.

Vi arbetar ständig med att utveckla metoder för ett mer hållbart byggande och genom vårt Hållbarhetsverktyg som implementerades i verksamheten under hösten 2017 tar vi ett helhetsgrepp kring de aspekter som har stor miljöpåverkan vid ny- och ombyggnation.

Hållbarhetsverktyget (GRI 304-2)

I syfte att få till en bra hållbarhetsstyrning tidigt i våra byggprojekt har Riksbyggen tagit fram ett hållbarhetsverktyg som introducerade hösten 2017.

Riksbyggen certifierar alltid enligt Miljöbyggnad när vi bygger flerbostadshus med minst tre våningar, men med hjälp av verktyget får vi in fler aspekter av hållbarhet. Förutom Miljöbyggnad (material, energi, innemiljö) innehåller verktyget även våra egna verktyg för ekosystemtjänster, social hållbarhet, mobilitet samt etableringens miljöpåverkan.

Inför varje nyproduktionsprojekt sitter någon av Riksbyggens hållbarhetsspecialister tillsammans med projektledare och går igenom verktyget för att skapa en hållbarhetsprofil för projektet. Resultatet summeras i ett spindeldiagram som visar tre nivåer:

  • Nivån bra
  • Nivån bättre
  • Nivån bäst

*Exempel Hållbarhetsprofil för ett nyproduktionsprojekt.

Bra nivån motsvarar lagkrav/Boverkets byggregler (BBR) där sådant finns. Bättre nivån är ett steg vassare och motsvarar Miljöbyggnad nivå Silver och åtgärder som många gånger är standard inom Riksbyggen t.ex. gemensamhetsutrymmen i bostadsrättsföreningar, energikrav enligt Miljöbyggnad Silver, Ekosystemtjänstanalys etc.

Alla Riksbyggens nybyggnadsprojekt ska ligga på minst bättre-nivå, som motsvarar våra baskrav. Sedan kan man sätta ytterligare hållbarhetsmål i sitt projekt, man kan exempelvis bestämma sig för att testa solceller och lagring i batterier, då finns det med som en valbar aktivitet på bäst-nivån inom området energi eller arbeta med dialog inför ett byggprojekt.

En bedömning görs av vilken nivå som är relevant för respektive område för det aktuella projektet och vad som redan är styrt av Riksbyggenbostaden/Bonumbostaden samt Miljöbyggnad.

Informationen som lagras i Hållbarhetsverktyget följer med i hela projektet, från markanvisningar till beslutsunderlag för ledningen och vidare som krav i upphandling mot entreprenörer. Verktyget är även viktigt i samband med erfarenhetsåterföring mellan våra projekt inom Riksbyggen och kan fungera som en åtgärdsdatabas.

Ekosystemtjänster (GRI 304-2)

Vårt verktyg för ekosystemtjänstanalys är en av delarna i vårt hållbarhetsverktyg. Ekosystemtjänster är de positiva effekter som ekosystemen bidrar med till oss människor.

När vi bygger nytt och exploaterar markområden påverkar vi de ekosystemtjänster som naturen ger oss kopplat till marken som tas i anspråk men även i det större perspektivet. För att säkra att vi inte skadar denna balans arbetar Riksbyggen sedan 2013 med att göra ekosystemtjänstanalyser kopplat till nyproduktion av bostäder.

Vi gör det genom att alltid analysera vilka tjänster som marken, vattnet och naturen bidrar med på platser där vi planerar att förvärva mark. Genom vårt verktyg planerar vi sedan in så att marken med bidrar lika mycket ekosystemtjänster, eller mer, när projektet är färdigt. Konkret kan det handla om att skapa grönytor och växtlighet, gröna tak, sätta upp fågelholkar och att skapa innergård med lekyta och sociala mötesplatser.

Ekosystemtjänstanalysen ska göras vid två tillfällen i samtliga projekt, både innan markköp och under projektets gång som en uppföljning på att vi genomför det som beslutades inledningsvis.
I år har vi genomfört 59 (83) stycken analyser och totalt har vi genomfört 256 stycken sedan starten 2013.

Energi och utsläpp till luft (GRI - 302-1, 305-1, 2, 3)

Riksbyggen omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag vilket innebär att vi vart fjärde år ska rapportera till Energimyndigheten och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen i våra egna fastigheter. Sedan tidigare redovisar vi även vår energianvändning och dess klimatpåverkan i vår hållbarhetsredovisning.

En första övergripande inrapportering har gjorts till Energimyndigheten och vi fortsätter de kommande åren med fördjupade energikartläggningar av våra hyresfastigheter i samband med att vi också uppdaterar energideklarationerna.

Fördelning av energianvändning inom organisationen, angivet i MWh

*Sifforna avser direkt och indirekt användning, föregående års användning inom parantes.

Direkta och indirekta utsläpp av CO2 från hela livscykeln av bränslen (produktion, distribution och användning), angivet i ton

Produktion och distribution, 832 ton (820) Användning Scope 1, 1 683 ton (1711) Användning Scope2, 3 866 ton (4012) Användning Scpoe 3, 634 ton (618)
*Siffrorna i parantes visar föregående års utsläpp

Den totala energianvändningen har ökat jämfört med 2016 och det har sin förklaring i att vi förvärvat fastigheter under senare delen av 2016 samt under 2017. Genomförda energiåtgärder har dock minskat elförbrukningen i våra egna fastigheter (exklusive nyförvärv och sålda fastigheter under 2016 och 2017) med ca 13 procent jämfört med föregående år. Förbränning av drivmedel har ökat och kan förklaras med att vi utökat antalet fordon som ingår i vår fordonsflotta. Däremot har antalet körda mil i egen bil i tjänst minskat med ca 6 procent.

Totalt har vi minskat våra koldioxidutsläpp med ca 2 procent från föregående år. En förklaring till minskningen av koldioxidutsläppen trots den ökade energianvändningen är bättre bränslemixer hos fjärrvärmeleverantörerna.

Vi redovisar sedan 3 år tillbaks koldioxidutsläpp för hela livscykeln, vilket betyder att vi inkluderar produktion och distribution av bränslen. Skillnaden blir bland annat att förnybara bränslen för el och fordon belastas med koldioxidutsläpp som tidigare räknats som noll.

Beräkningar för våra egna fastigheter är baserade på faktiska data, när det gäller beräkningar för våra kontor så är de baserade på ekonomisk uppföljning och medelvärden för el och värme. Beräkningar för drivmedel baseras på faktiska data över inköpt kvantitet drivmedel.

Fordon och resor

En stor del av Riksbyggens förbrukning av bränsle är kopplat till transporter i den dagliga verksamheten.
Vi har en resepolicy som i första hand går ut på att i första läget värdera om det finns alternativ till att resa.

När resor ändå är nödvändiga ska tåg väljas framför flyg vid resor mellan Stockholm och Göteborg samt vid övriga resor när det är möjligt. Ibland är det trots dessa åtgärder så att vi behöver flyga och under 2017 genererade våra flygresor ca 622 (609) ton koldioxid vilket är en ökning sedan tidigare år med ca 2 procent. För de flygresor som bokas genom vår affärsresebyrå klimatkompenserar Riksbyggen genom Vi-skogen som hjälper bönder att plantera träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. 2017 bokades 78 procent av flygresorna genom vår affärsresebyrå.

Fossilfritt Sverige

Riksbyggen har under 2018 antagit 3 utmaningar enligt regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. De utmaningar som Riksbyggen antar är: transportutmaningen, solutmaningen och klimatväxlingsutmaningen.

Egen el från vindkraftspark

Sedan 2013 äger Riksbyggen andelar i vindkraftsparken Fredriksdal utanför Nässjö. Målet är att vi ska producerar lika mycket el som används i våra egna fastigheter. Under 2017 producerade vindkraftsparken för vår del 8 549 974 (8 144 618) kilowattimmar el och vi använder 9 628 815 (8 299 853) kilowattimmar till våra egna fastigheter och kontor.

Miljöbyggnad (CRE 8)

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med 15 olika indikatorer för energi, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön. Systemet är det mest använda i Sverige med över 1000 certifierade byggnader. Sedan 2012 ska 100 procent av Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad och då uppnå minst nivå silver.

Under 2017 certifierades 27 (29) byggnader. Riksbyggen hade 7 (4) byggnader som avvek under året. Det innebär att 79 (88) procent av all aktuell nyproduktion certifierades under 2017. Totalt har Riksbyggen 123 certifierade projekt sedan starten 2012.

Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer (GRI 305 – 5)

Riksbyggen stöttar bostadsrättsföreningarna i sitt arbete för en mer hållbar vardag. Ett av verktygen som vi arbetat med under flera år är Riksbyggens enkla miljöidéer. Under året har vi dock breddat våra idéer och lagt till fler idéer som exempelvis handlar om den sociala hållbarheten. Men anledning av det har vi också gjort ett namnbyte till Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer.

Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer är indelade i enkelt, enklare och enklast och gör det lätt för bostadsrättsföreningarna att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. En start kan till exempel vara att inventera ljuskällorna i trapphuset eller gå en nattvandring för att se vad som står på och tickar när alla sover.

Nytt för i år är också att det finns en tydligare koppling mellan Riksbyggens tävling Årets hållbarhetsförening och Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer. För varje åtgärd föreningen genomför samlar den poäng och på så vis kvalar den även in till tävlingen Årets hållbarhetsförening 2018. Internt på Riksbyggen finns dessutom ett mål som säger att vi varje år ska hjälpa våra föreningar att samla in minst 1000 hållbarhetspoäng genom de enkla hållbarhetsidéerna. Under 2017 samlade vi in 2378 (1893)poäng.

En av Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer är att installera solceller och mellan åren 2013- 2017 har våra kunder i form av bostadsrättsföreningar installerat solceller med en sammanlagd toppeffekt om 1612 kilowatt vilka producerar ungefär 1 612 000 kilowattimmar el/år. Omräknat till koldioxid sparar detta med nordisk residualmix ca 566 ton koldioxid.

*Diagrammet visar ackumulerade siffror för installerad toppeffekt i kW

Miljöskolan

Under 2017 har vi uppdaterat och tagit fram en ny version av Miljöskolan. Genom Riksbyggens Miljöskola får deltagarna många konkreta och effektiva tips på åtgärder i vardagen som gör det enklare att ta ansvar för miljön samtidigt som man sparar pengar genom att minska energianvändningen i bostadsrättsföreningen. Den ligger öppen på Riksbyggens hemsida och är tillgänglig för alla. Miljöskolan är fylld med information, inspiration och matnyttiga tips där vi steg för steg går igenom hur vi tillsammans kan göra vardagen lite mer hållbar.