GRI-index 2017

I GRI-index här nedanför hittar du Riksbyggens väsentliga hållbarhetsaspekter, de indikatorer vi valt att redovisa, aspekternas påverkan i värdekedjan och hur de styrs.

Upplysningar

 • Toggle

  Organisationsprofil

  Upplysningar  Beskrivning  Läshänvisning i
  en hållbar berättelse
   GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 102-1 Organisationens namn Förvaltningsberättelsen s. 61  
  GRI 102-2 De viktigaste varumärkena, produkterna
  och/eller tjänsterna;
  s.10-14, 17-21, 22, 25,
  26-27, 35
   
  GRI 102-3 Lokalisering av organisationens 
  huvudkontor
   Baksidan  
  GRI 102-4 Antal länder som organisationen
  har verksamhet i
    Verksamheten är avgränsad till Sverige 
  GRI 102-5 Ägarstruktur och företagsform s.2-3  
  GRI 102-6 Marknader som organisationen
  är verksam på
  s.3  
  GRI 102-7 Den redovisade organsationens storlek  s.3  
  GRI 102-8 Total personalstyrka uppdelad på
  anställningsform, anställningsvillkor
  och kön
    riksbyggen.se/socialpaverkan 
  GRI 102-9 Organisationens leverantörskedja  s.29-30  
  GRI 102-10 Väsentliga förändringar under
  redovisningsperioden beträffande storlek,
  struktur, ägande eller leverantörskedja
    Inga större förändringar har
  skett under året
  GRI 102-11 Beskrivning av om och hur
  organisationen följer Försiktighetsprincipen
    riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse 
  GRI 102-12 Externt utvecklande ekonomiska,
  miljömässiga och sociala deklarationer,
  principer eller andra initiativ som 
  organisationen anslutit sig till eller stödjer
  s.45, 47  
  GRI 102-13 Medlemskap i organisationer s.33, 45  

 • Toggle

  Strategi och analys

  Upplysningar Beskrivning Läshänvisning i
  en hållbar berättelse
  GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 102-14 Uttalande från VD s.4-6  

 • Toggle

  Etik och integritet

  Upplysningar Beskrivning Läshänvisning i
  en hållbar berättelse
  GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 102-16 Redogörelse för grundläggande värderingar,
  principer, standarder och etiska riktlinjer
  samt hur väl dessa förts in i organisationen
  s.2-3, 9, Baksidan riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse
  riksbyggen.se/socialpaverkan

 • Toggle

  Bolagsstyrning

  Upplysningar Beskrivning Läshänvisning i
  en hållbar berättelse
  GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning s.56-57 riksbyggen.se/rapportforeningskod

 • Toggle

  Väsentliga aspekter och avgränsningar

  Upplysningar  Beskrivning  Läshänvisning i
  en hållbar berättelse
   GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 102-45 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden,
  dotterbolag och joint ventures
  s.2  
  GRI 102-46 Process för väsentlighetsanalys   riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse
  GRI 102-47  Identifierade väsentliga aspekter   riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse 
  GRI 102-48 Effekten av korrigeringar av information
  som lämnats i tidigare redovisningar,
  och skälen för sådana förändringar
    Inga ändringar att rapportera 
  GRI 102-49 Väsentliga förändringar som gjorts sedan
  föregående redovisningsperiod vad gäller
  avgränsning och omfattning
    riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse 
  GRI 102-50  Redovisningsperiod  2017  
  GRI 102-51 Datum för publicering av den senaste
  redovisningen
   Maj 2017  
  GRI 102-52  Redovisningscykel En gång per år  
  GRI 102-53 Kontaktperson för frågor angående
  redovisningen och dess innehåll
   s.58 riksbyggen.se/griindex 
  GRI 102-54 Tillämpningsnivå enligt GRI  s.58-60 riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse
  GRI 102-55 GRI-index  s.58-60 riksbyggen.se/griindex
  GRI 102-56 Policy för externt bestyrkande   riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse

 • Toggle

  Intressentdialog

  Upplysningar Beskrivning Läshänvisning i
  en hållbar berättelse
  GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 102-40 Intressentgrupper s.8 riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse
  GRI 102-41 Andel av personalstyrkan som
  omfattas av kollektivavtal
    riksbyggen.se/socialpaverkan
  GRI 102-42 Identifiering och urval av
  intressenter
   s.8
  GRI 102-43 Metoder för samarbete med
  intressenter
  s.8 riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse
  GRI 102-44

  Viktiga frågor/områden som
  framkommit i dialog med intressenter

  s.8 riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse

Väsentligt område

 • Toggle

  Ekonomisk påverkan

  GRI-standard och upplysning Läshänvisning i en
  hållbar berättelse
  GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 103-1, 2, 3,Avgränsning, styrning och uppföljning   riksbyggen.se/ekonomiskpaverkan
  GRI 201 Ekonomiskt resultat    
  GRI 201-1, Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde  s.3 riksbyggen.se/ekonomiskpaverkan
  GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan    
  GRI 203-2, Indirekt ekonomiskt värdeskapande  s.46-47 riksbyggen.se/ekonomiskpaverkan
  GRI 205 Antikorruption    
  GRI 205-2 Affärsetik   riksbyggen.se/ekonomiskpaverkan

 • Toggle

  Miljöpåverkan, energi och utsläpp

  GRI-standard och upplysning Läshänvisning i en
  hållbar berättelse
  GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 103-1, 2, 3, Avgränsning, styrning och uppföljning   riksbyggen.se/miljopaverkan
  GRI 302 Energi    
  GRI 302-1, Energiförbrukning inom organisationen   riksbyggen.se/miljopaverkan
  GRI 304 Biologisk mångfald    

  GRI 304-2, Påverkan på biologisk mångfald
  och skyddade områden

  s.32-34  riksbyggen.se/miljopaverkan
  GRI 305 Utsläpp till luft och vatten    
  GRI 305-1, Direkta utsläpp av växthusgas, Scope 1   riksbyggen.se/miljopaverkan
  GRI 305-2, Indirekta utsläpp av växthusgas, Scope 2   riksbyggen.se/miljopaverkan
  GRI 305-3, Övriga indirekta utsläpp av växthusgas, Scope 3   riksbyggen.se/miljopaverkan 
  GRI 305-5, Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser,
  och uppnådd minskning
  s.50-54 riksbyggen.se/miljopaverkan
  GRI 308 Utvärdering av leverantörer avseende miljö    
  GRI 308-1, Andel nya leverantörer som granskats
  avseende miljö
  s.28-30 

  riksbyggen.se/socialpaverkan
  Riksbyggen bytte affärssystem 2017 och
  på grund av det kan vi inte rapportera
  exakt antal nya leverantörer som har
  granskats under 2017. 

  G4 Bygg- och fastighetssupplement    
  CRE8, Märkning av produkter och tjänster s.33 riksbyggen.se/socialpaverkan

 • Toggle

  Social påverkan

  GRI-standard och upplysning Läshänvisning i en
  hållbar berättelse
  GRI-hänvisning/kommentar
  GRI 103-1, 2, 3, Avgränsning, styrning och uppföljning   riksbyggen.se/socialpaverkan
  GRI 403 Hälsa och säkerhet i arbetet    
  GRI 403-2, Typ och omfattning av skador, yrkesrelaterad
  sjukdom, frånvaro samt olyckor uppdelat på region och kön
   

  riksbyggen.se/socialpaverkan
  I vår redovisning avgränsar vi oss till de fastigheter
  som vi förvaltar. När vi bygger nya fastigheter anlitar
  vi externa byggentreprenörer som gör detta. Redovisas
  ej på regionnivå eller kön.

   
  GRI 405 Mångfald och jämställdhet    
  GRI 405-1, Sammansättning av styrelse, ledning
  och övriga medarbetare utifrån ålder och kön
  s.56-57 riksbyggen.se/socialpaverkan
  GRI 414 Utvärdering av leverantörer avseende
  på sociala frågor
     
  GRI 414-1, Andel ny leverantörer som granskats
  med avseende på sociala faktorer
  s.28-30

  riksbyggen.se/socialpaverkan
  Riksbyggen bytte affärssystem 2017 och
  på grund av det kan vi inte rapportera
  exakt antal nya leverantörer som
  har granskats under 2017.