Ekonomisk påverkan

Riksbyggens verksamhet spänner över både nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter. Under 2017 hade vi planerade samt pågående nyproduktionsprojekt i över 60 kommuner över hela landet, från Ystad till Kiruna. Sammanlagt hade Riksbyggen 4988 bostäder i produktion under 2017. Riksbyggen är också en av Sveriges största förvaltare av bostäder och lokaler.

Vid utgången av 2017 förvaltade Riksbyggen 3 629 bostadsrättsföreningar. Av dessa är 1 645 andelsägande bostadsrättsföreningar. Riksbyggen förvaltar fastigheter på 430 orter i Sverige och tillsammans med våra kunder har vi en enorm möjlighet att påverka.

Ett av Riksbyggens mål handlar om hållbar och lönsam tillväxt. I vår strategiska plan som sträcker sig fram till 2019 siktade vi på en omsättning på åtta miljarder kronor, dit har vi nått 2017. Vår lönsamhet har också utvecklats men det krävs fortsatta marginalförbättringar.

Omsättning och resultatförbättringen är dels ett resultat av en gynnsam period på bostadsmarknaden, där vi har sett en hög efterfrågan på bostäder över stora delar av landet. Under slutet av 2017 har vi dock märkt av en viss avmattning i efterfrågan på bostäder. Hur utvecklingen blir under de närmaste åren är svåra att förutse, men Riksbyggen startade redan våren 2016 ett arbete med en omfattande riskplanering.

I och med att vår verksamhet är bred, nyproduktion, ombyggnad och förvaltning, har vi en verktygslåda med åtgärder som vi kan använda vid olika framtida scenarier och det ger både oss och våra kunder en stor trygghet.

Trots en viss avmattning i efterfrågan på bostäder så finns fortfarande en underliggande bostadsbristen i Sverige, 255 av Sveriges 290 kommuner uppger att de har underskott på bostäder, men efterfrågan börjar vika något eftersom alla inte har råd att köpa en bostad i dag.

Under lång tid har Riksbyggen efterlyst en bred politisk uppgörelse som ger långsiktiga och stabila förutsättningar för bostadsmarknaden. Riksbyggen är en tydlig röst i den bostadspolitiska debatten. Vi vill fördjupa kunskapen om frågorna och komma med förslag till konkreta lösningar. Läs mer om hur vi gör det under avsnittet Indirekt ekonomisk påverkan.

Ekonomiskt resultat (GRI 201-1)

Fakta koncernen 2017

Nettoomsättning 8 377 mkr 
Rörelseresultat 364 mkr 
Eget kapital 5636 mkr
Soliditet 45 %
Utdelning 83 mkr
Antal anställda 2728 st
Återbäring 10 mkr

Fakta koncernen 2016

Nettoomsättning 7155 mkr
Rörelseresultat 332 mkr
Eget kapital 5475 mkr
Soliditet 42 %
Utdelning 79 mkr
Antal anställda 2389 st
Återbäring 10 mkr

Skapat ekonomiskt värde, tk

Direkt skapat ekonomiskt värde 2017 2016
Intäkter 8 665 134 8 021 745
Fördelat ekonomiskt värde på intressenter    
Leverantörer: inköp av varor och tjänster -6 550 194 -5 395 275
Anställda: Löner, sociala kostnader och övriga ersättningar -1 376 853 -1 273 627
Andelsägare: Beslutad utdelning -78 931 -76 699
Kunder: Återbäring -10 026 -10 011
Långivare: Inbetalda räntor -33 499 -38 257
Staten: Skatter -65 402 -50 431
Samhället: Frivilliga bidrag och gåvor -4113 -4083
  -8 119 018 -6 848 383
Behållet ekonomiskt värde 546 116  1 173 362

Riksbyggens påverkansarbete (GRI 203- 2)

När människor inte kommer in på bostadsmarknaden uppstår stora personliga och samhällsekonomiska förluster. Riksbyggen är en tydlig röst i den bostadspolitiska debatten och vill öka kunskapen om frågorna och komma med förslag till lösningar.

Vi ser att de bostadspolitiska instrument som finns i dag inte klarar att hantera situationen på bostadsmarknaden. Riksbyggen utvecklar bostäder i nästan hela landet, vi arbetar mitt i verkligheten i både små orter och snabbt växande storstäder och vi tror att den kunskap vi genererar i vår dagliga verksamhet är viktig för att lösa de problem som finns. Därför har vi samlat den i ett nytt bostadspolitiskt program. Vi arbetar också med att ta fram en påverkansstrategi.

Riksbyggen arbetar även brett med opinionsbildning i frågor som påverkar verksamheten. Varje år deltar Riksbyggen på ett antal branschevenemang och politikerveckan i Almedalen. Vi deltar också i flera nätverk, både nationella och internationella, där vi tillsammans med branschkollegor försöker påverka i aktuella frågor. Bland annat är vi aktiva i Svensk Kooperation, Housing Europe och International Cooperative Alliance.

Frågorna kan handla om allt från fördelarna med kooperativt företagande till hur nya direktiv från EU påverkar den svenska bostadsmarknaden. Vår egen föreningsverksamhet är väldigt viktig i sammanhanget och tillsammans med ägarorganisationen försöker vi fortbilda i opinionsbildning och förena engagemang.

Riksbyggens mål med påverkansarbetet är att ett engagemang i frågor som är viktiga för verksamheten och för våra ägare. Vi vill också bidra till de mål som är utpekade i Riksbyggens strategiska plan.

Två frågor som varit i fokus under 2017

Två grupper som har svårt att röra sig på bostadsmarknaden är äldre och yngre. Många äldre är fast i bostäder anpassade för andra faser i livet, familjebildning till exempel. De vill, men kan av olika anledningar inte flytta. Samtidigt har vi en stor grupp yngre som överhuvudtaget inte tar sig in på bostadsmarknaden. Vi förväntas flytta hemifrån i 20-årsåldern, men etableringsåldern på bostadsmarknaden ligger runt 30. I glappet däremellan befinner sig många i limbo.

En konsekvens av detta är att människor hämmas i sina livsval. Möjligheten att hitta bostad avgör om man kan ta del av utbildningar på universitet och högskolor. När man är färdig med sin utbildning kan man inte söka de jobb man vill, eftersom man inte hittar bostad på orten. Och det drabbar inte bara yngre. Det är till exempel svårt att flytta isär från en partner eftersom man inte hittar en ny bostad.

Vi behöver bli bättre på att matcha de bostäder som byggs med människors vardag och människors möjlighet att efterfråga bostäderna. Testa nya idéer, men också följa upp resultaten genom forskning. Två idéer som Riksbyggens arbetat med under 2017 är brf Vivas ungdomsettor och hyrköp.

Affärsetik (GRI 205-2)

För Riksbyggen är det viktigt att alltid agera ansvarsfullt i alla våra affärsrelationer. Det handlar i grunden om att man ska ha förtroende för oss som företag. Vi vill stå för etik, moral och schysta villkor.

Ett flertal av Riksbyggens medarbetare har många externa kontakter i sitt dagliga arbete, till exempel med kunder och leverantörer, varför det är viktigt att alla är klara över vad som är lämpligt och inte. Därför har vi en policy för affärsetik som alla nya medarbetare ska ta del av. Den fungerar som vår uppförandekod.

Våra interna rutiner och arbetssätt är utformade så att riskerna för ekonomisk brottslighet ska minimeras: Alla utbetalningar går genom vårt servicecenter, och betalningsrutiner granskas av revisorerna och deras årliga förvaltningsgranskning. Inga handkassor ska finnas.

Eventuella andra risker eller avvikelser fångas upp av samtal mellan ledning och chefer. Dessutom finns alltid möjligheten som medarbetare att vända sig till HR om man misstänker att något inte står rätt till på den egna arbetsplatsen. Från och med 2017 kan vi också följa upp att nyanställda tagit del av vår policy för affärsetik genom introduktionsutbildningen i vårt e-learningssystem.

I vår uppförandekod som skickas ut samtliga leverantörer tydliggör vi dessutom hur samarbetet mellan parterna ska hanteras. I den framkommer bland annat att allt som kan härröras till korruption, bedrägeri mm. i vid bemärkelse inte får förekomma och att upptäckter om detta direkt ska rapporteras så att åtgärder kan sättas in.

Under 2017 har inga avvikelser bland Riksbyggens egna medarbetare kommit till Riksbyggens kännedom. Däremot har Riksbyggen sagt upp samarbetet med en entreprenör som inte uppfyllde det som står i uppförandekoden.

Riksbyggen har inte haft någon utbildning för personal eller företagsledning inom området korruption under 2017.