För styrelsen

Här hittar du som sitter i styrelsen nyttig information som blanketter, viktiga datum och vår ordlista för årsredovisningen.

Logga in i Ekonomiportalen

Handbok i ekonomisk förvaltning

 

Information och viktiga datum 

Stoppdatum hyror och avgifter

Uppgift om förändring ar av hyror och avgifter inför aviseringen för kvartal 3 2020, ska vara oss tillhanda senast den 25 maj. Kund som kommer in med uppgifter efter detta datum, men ändå önskar ha förändringen med, debiteras kostnad för tilläggsavisering.

Stoppdatum löner och arvoden

Senast den 7:e i månaden behöver underlagen vara oss tillhanda för att vi ska kunna garantera utbetalning samma månad. Ange föreningens namn samt personnummer och namn på den person som ska erhålla utbetalning på samtliga underlag. Adress anges när personen inte tidigare erhållit utbetalning. Samtliga underlag ska vara attesterade av attestberättigad person för att utbetalning ska ske. Attest av egen utbetalning godkänns inte.

Kom ihåg att registrera er som arbetsgivare

Registrerad som arbetsgivare

För att arvoden och löner ska kunna utbetalas måste du först som förening vara registrerad som arbetsgivare. Från och med januari 2019 gäller nya regler för redovisning i arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa ersättningar och skatteavdrag för varje anställda varje månad dvs. arbetsgivardeklaration på individnivå.

Registrering som arbetsgivare

 
Säsongsregistrerad arbetsgivare

Du som förening som bara betalar ut arvode eller lön någon gång per år kan få en så kallad säsongsregistrering som arbetsgivare. Det innebär att du bara ska lämna in en arbetsgivardeklaration för den eller de månader som du har gjort en löneutbetalning. Om du inte har betalat ut någon lön under året ska du lämna en nolldeklaration i januari året efter.

Säsongsregistrerad arbetsgivare

Viktig information vid utbetalning av arvoden och löner

Här kommer viktig information gällande arvodister och anställda, som ska få utbetalning via RB Fastighetsägare AB.

Från och med december 2018 kan vi på RB Fastighetsägare AB inte längre ny anmäla eller ändra privatpersoners bankkonto som de vill ha in arvode och lön på. Det spelar ingen roll i vilken bank personen har sitt bankkonto. Det måste man själv göra hos Swedbanks kontoregister med Bank ID.

Privatpersoner som saknar e-legitimation, eller vid anslutning av internationellt konto hänvisas till Swedbank och Sparbankernas bankkontor. Även kontoanmälan av omyndigs konto görs av den omyndiges förmyndare på Swedbank och Sparbankernas bankkontor.

Gå in på www.swedbank.se/kontoregister där det finns en ruta ”Gör kontoanmälan här” tryck på ”registrera ditt konto” och följ anvisningarna.

Gör du inte denna anmälan av ditt kontonummer kommer arvodet/lönen att utbetalas via en utbetalningsavi, som du får lösa in på din bank. Orsaken till denna förändring är den nya personuppgiftslagen GDPR.

Ordlista för årsredovisningen

Årsredovisningen är den redovisning som styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår. Den ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Vad innebär det, och vad betyder de andra begreppen som står i årsredovisningen? I vår ordlista får du en kortfattad förklaring till de olika begreppen.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inkom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med byggnader och mark.

Avskrivningar

Avskrivning av föreningens byggnader/inventarier/maskiner baseras på beräknad nyttjandeperiod (livslängd). Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den ackumulerade avskrivningen som gjorts sedan tillgångarna togs i bruk. Regleras i Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 respektive K3.

Balansräkning

Visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen visar föreningens tillgångar i form av till exempel likvida medel (kontanter), fordringar, fastigheter, inventarier med mera. Den andra sidan av balansräkningen visar finansieringen, det vill säga hur tillgångarna finansierats (genom upplåning och eget kapital).

Eget kapital

I det Egna kapitalet ingår en fri- och en bunden del. I bundet Eget kapital ingår inbetalda insatser och upplåtelseavgifter samt yttre reparationsfond. I Fritt Eget kapital ingår balanserat- (tidigare års ackumulerade resultat) och årets resultat.

Eventualförpliktelser

Om ett företag har garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser), ska det lämnas en upplysning om summan av dessa. Lag (2015:813).

Fond för yttre underhåll

Enligt föreningens stadgar skall en årlig reservering göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får nyttjas för underhållsarbeten. Beloppets storlek ska, med hjälp av en långsiktig underhållsplan, anpassas till vad som erfordras för att underhållet av föreningens hus ska tryggas.

Förvaltningsberättelse

Den del av årsredovisningen som i text förklarar och belyser ett avslutat verksamhetsår. I förvaltningsberättelsen redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i föreningen, en del fakta om fastighetens tillstånd och årets viktigaste händelser. Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i Bokföringsnämndens K-regelverk.

Interimsfordringar

Interimsfordringar är av två slag, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Om en förening betalar för t.ex. en försäkring i förväg så är det en förutbetald kostnad. Man kan säga att man har en fordran på försäkringsbolaget, denna sjunker för varje månad försäkringen gäller.
Upplupna intäkter är intäkter som föreningen ännu inte erhållit i pengar, t.ex. ränta på ett bankkonto, försäkringsersättning m.m.

Interimsskulder

Interimsskulder är av två slag, förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Om föreningen får betalning i förskott för en tjänst kan man se detta som en skuld. En vanlig förutbetald intäkt är hyra/avgift som vanligtvis betalas en månad i förskott.
Upplupna kostnader är kostnader för tjänster som föreningen har erhållit men ännu inte fått faktura på. En vanlig upplupen kostnad är el, vatten och värme som faktureras i efterskott.

Kortfristiga skulder

Skulder som föreningen betalar inom ett år. Nästkommande års amortering redovisas som kortfristig skuld. Om en fond för inre underhåll finns räknas även denna till de kortfristiga skulderna även om det inte är troligt att samtliga medlemmar under samma år använder sina fonder.

Likviditet

Föreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, löner och bränsle). Ett mått på likviditeten erhålls genom att jämföra omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna. När omsättningstillgångarna är större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande.

Långfristiga skulder

Skulder som föreningen betalar först efter ett eller flera år. I regel sker betalning löpande över åren enligt en amorteringsplan.

Noter

Nothänvisningar finns i både resultat och balansräkningen. Här anges mer ingående vad de olika posterna består av.

Omsättningstillgångar

Andra tillgångar än anläggningstillgångar, kan i allmänhet omvandlas till rena pengar inom ett år.

Resultaträkning

Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om kostnaderna är större än intäkterna blir resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet en vinst. Bland kostnaderna finns poster som inte motsvarats av utbetalningar under året t.ex. avskrivningar på inventarier och byggnader. Kostnaderna är i huvudsak underhåll-, drift-, personal- och kapitalkostnader. Efter reservering/ianspråktagande av yttre reparationsfond balanseras resultatet i ny räkning i enlighet med föreningsstämmans beslut, d.v.s. överförs till nästa räkenskapsår.

Revisionsberättelse

Där uttalar sig revisorerna om årsredovisningen, förvaltningen och styrelsens förslag till användande av överskott eller täckande av underskott, samt om de till- eller avstyrker om föreningsstämman bör bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Skatter och avgifter

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En bostadsrättsförenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22%.

Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande det lägsta av ett indexbundet takbelopp per lägenhet alternativt 0,3% av taxerat värde för fastigheten. För småhus gäller istället ett indexbundet takbelopp per småhus alternativt 0,75% av taxerat värde för fastigheten.

Nyligen uppförda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 år eller vara helt befriade från fastighetsavgift i upp till 15 år.

För lokaler betalar föreningen en statlig fastighetsskatt som uppgår till 1% av taxeringsvärdet på lokaler.

Soliditet

Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital i förhållande till summa tillgångar. Motsatt innebär att om en förening har låg soliditet är det egna kapitalet litet i förhållande till summa tillgångar, d.v.s. att verksamheten till stor del är finansierad med lån.

Ställda säkerheter

Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

Årsavgift

Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till den löpande driften och de stadgeenliga reserveringarna. Bland kostnaderna finns poster som inte motsvaras av utbetalningar under året, t.ex. avskrivningar på inventarier och byggnader. Det finns också utbetalningar som inte motsvaras av kostnader, t.ex. amorteringar av lån. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste och största inkomstkälla. Ett tillräckligt kassaflöde krävs för att möjliggöra underhåll och återinvestering i fastigheten.