Driftövervakning för bostadsrättsföreningar

Med Riksbyggens tjänst Driftövervakning får ni kontinuerlig tillsyn och kontroll av husets alla installationer.

Vi säkerställer att driften i fastighetens installationer ligger på optimal nivå med hänsyn taget till just er fastighets specifika egenskaper.

En fastighet har en mängd olika tekniska installationer som var för sig har behov av anpassad drift. När allt fungerar som det ska har bostadsrättsföreningen optimal funktionalitet i alla tekniska installationer. Det innebär att värmesystemet genererar rätt inomhustemperatur, att ventilationen tillför tillräckligt mycket frisk och ren luft till lägenheterna och att varmvattnet i kranarna håller rätt temperatur.

Riksbyggen kontrollerar driften

Låter ni Riksbyggen ta hand om driftövervakningen är ert hus i trygga händer. Vi lägger upp övervakningen tillsammans med er och anpassar den helt efter era behov. Förutom kontinuerlig tillsyn och kontroll av alla installationer ser vi också till att energiuttaget sker i enlighet med plan och att det finns en balans mellan alla aspekter: miljö-, ekonomi- och inte minst ur boendeperspektiv för att sätta den optimala nivån.

För varje fastighet Riksbyggen bevakar upprättas en energiprofil över dygnet som bygger på en uppmätt normalförbrukning över dygnet. Eventuella avvikelser från energiprofilen genererar först ett larm som analyseras för att se vad avvikelsen beror på. Därefter görs en bedömning och vid behov så åtgärdas den direkt genom Riksbyggens driftjour. På så sätt minskas risken för driftavbrott och akuta kostsamma reparationer.

Manuellt eller genom fjärrteknik

Tillsynen kan antingen utföras av ronderande personal som på plats gör nödvändiga korrigeringar eller genom avancerad fjärrteknik med uppkoppling mot Riksbyggens driftcentral. I tjänsten ingår alltid att besök i fastigheten med jämna intervall men inte lika ofta vid fjärrstyrningsalternativet. En stor fördel med fjärrstyrning är att det är kostnadsbesparande eftersom vi inte behöver skicka ut medarbetare vid varje behov av justering.

Löpande driftrapporter ger kontroll över förbrukning

Genom att låta oss sköta er driftövervakningen får ni löpande driftrapporter med verklig och klimatkorrigerad förbrukning av el, värme och vatten. Ni får även jämförelser med tidigare perioder för att kunna följa utvecklingen över tid. Driftrapporterna är utöver den rena informationen ett mycket bra verktyg att ha till hands inför upphandling av el och värme.

I en del föreningar har man gått ett steg längre och infört individuella mätningar i varje lägenhet. Då kan den exakta förbrukningen av el och vatten mätas och synliggöras i varje lägenhet.

Få reda på mer om våra energitjänster

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik