Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Underhållsplan

Genom att ha en plan för underhållet får ni tidigt kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får föreningen en jämnare och mer rättvis boendekostnad över tiden.

Stor erfarenhet, specialistkompetens och möjlighet att få konkurrenskraftiga priser hos entreprenörer. Tre utmärkta skäl till att låta Riksbyggen sköta fastighetsunderhållet åt er bostadsrättsförening. Dessutom kan planen för underhållet enkelt integreras med våra övriga tjänster som fastighetsservice och ombyggnad.

Riksbyggens erfarenhet visar att en ordentlig underhållsplan minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tiden.

Här kan du läsa om vem som ansvarar för under hållet - bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen - om man har Riksbyggens version 2016:1 av 2014 normalstadgar.

Bättre ekonomi med underhållsplan

Riksbyggen har lång och gedigen erfarenhet av att både upprätta nya underhållsplaner och att följa befintliga. Fördelen med att använda Riksbyggen i stället för att göra arbetet själv är, bortsett från den stora tidsbesparingen för er i föreningens styrelse, att vi:

 • är en stor och återkommande beställare som kan förhandla fram konkurrenskraftiga priser med entreprenörer.
 • arbetar långsiktigt – både med våra bostadsrättföreningar och anlitade entreprenörer.
 • har bred kunskap och erfarenhet samt egen specialistkompetens inom fastighetsunderhåll.
 • kan integrera underhållsplanering med våra övriga tjänster: ekonomisk förvaltning, fastighetsservice och ombyggnad.

Att göra en underhållsplan

Innehållet i en underhållsplan varierar naturligtvis med ålder på fastigheten och vilken ambitionsnivå föreningen har för sin fastighet. Kort kan man säga att Riksbyggen besiktigar fastigheten och upprättar en underhållsplan på kort och en på lång sikt.

Så här går det till att lägga upp en underhållsplan

Vanligtvis påbörjas ett uppdrag med att göra en besiktning av fastigheten där Riksbyggen bedömer vilka underhållsåtgärder som är och kommer att bli nödvändiga för föreningen, kort sagt: vi upprättar en underhållsplan för både kort och lång sikt.

När ni i bostadsrättsstyrelsen är överens om vilka underhållsarbeten som ska göras över tiden kan Riksbyggen bistå i arbetet med att upprätta ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, ritningar och arbetsbeskrivningar.

I stort sett kan man bryta ner underhållsarbetet i tre faser:

 • upphandlingen
 • utförandet av underhållsarbetet
 • slutligen uppföljningen.

Förenklad eller fullständig upphandling

Den första fasen efter att underhållsplanen är klar är upphandlingen. Vid upphandling där entreprenadkostnaden understiger fyra basbelopp gör Riksbyggen en förenklad upphandling med offert från minst två entreprenörer. Överstiger entreprenadbeloppet fyra basbelopp gör vi en fullständig upphandling. Läs nedan vad som ingår i en fullständig upphandling.

Riksbyggen åtar sig att:

 • översända upprättat förfrågningsunderlag till respektive anbudsgivare. Att ta fram arbetsbeskrivningar kan ibland kräva experthjälp av speciella konsulter. Dessa kostnader betalas av Riksbyggen och ingår i arvodet.
 • ta in anbud och hålla kontakt med anbudsgivarna.
 • delta vid öppnandet av anbud och upprätta protokoll.
 • analysera och värdera inlämnade anbud med hänsyn till kvalitet vad gäller tekniska och ekonomiska konsekvenser.
 • upprätta en anbudssammanställning så att de går att jämföra med varandra, så kallad nollställning av lämnade anbud.
 • förhandla med anbudsgivare efter överenskommelse med er i föreningsstyrelsen. Vi fastställer ett tidsschema och på vilket sätt arbetet ska utföras så att bostadsrättsinnehavarna blir störda så lite som möjligt.
 • utarbeta en beställning till den valda entreprenören.
 • efter träffad överenskommelse med vald entreprenör underrätta anbudsgivare som ej antagits.
 • hanterar eventuella garantifrågor.

Utföra underhåll och sköta administration

När upphandlingen är genomförd inträder nästa fas: att administrera underhållsåtgärden och att utföra den. Det arbetet varierar naturligtvis med åtgärdens storlek men kan om det är ett större arbete innehålla följande:

 • utarbeta ekonomiska ramar för projektet.
 • ansöka om lån och bidrag, där så är möjligt.
 • söka och handlägga ansökan om bygglov. Och bevaka att bygglov erhålls.
 • upprätta en igångsättningskalkyl med beräknad slutlig produktionskostnad för avstämning mot respektive pantvärden.
 • med igångsättningskalkylen som underlag upprätta preliminära årsavgifts- och hyreskalkyler.
 • svara för att arbetsmiljölagens krav på arbetarskydd tillgodoses vid arbetets utförande.
 • handlägga lånebeslut och utbetalning av lån.
 • svara för anmälan till myndigheter av igångsättning, nödvändiga besiktningar med mera.

Sammanfattningsvis kan man se det som att Riksbyggen är bostadsrättsföreningens ombud under projektets gång med allt vad det innebär: övervakning och regelbunden tillsyn och kontroll av entreprenörens arbete. Vi finns naturligtvis också tillhands med expertiskunskap i entreprenadjuridiska frågor om det krävs. Bara denna del, att vara föreningens ombud under projektets gång, är mycket mer tidskrävande än de flesta föreställer sig. Vid till exempel fönsterbyte säkerställer Riksbyggen de dagliga kontakter och diskussioner med entreprenören och bostadsrättsinnehavare som ska synkronisera sina tidsscheman och komma överens om alltifrån nyckelöverlämning till städningen efteråt.

En besiktningsman kontrollerar arbetet

När underhållsarbetet väl är utfört kontrollerar Riksbyggen att det har skett enligt den arbetsbeskrivning som gjordes. Vi beställer även en opartisk besiktningsman som gör slut- och garantibesiktningen.

Riksbyggen har varit en medarrangör till BostadsrättsMässan i över tio år, har du idéer på vad du skulle vilja se eller höra på mässan så är du välkommen att mejla oss.

 

Ulf Halvarsson

Affärs- och försäljningschef, Fastighetsförvaltning

Vill du veta mer om våra tjänster för bostadsrättföreningar?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag föredrar att bli kontaktad via:

Jag vill veta mer om: