Förändrad lagstiftning för transport av farligt avfall

För att öka spårbarheten av farligt avfall inom Sverige har regeringen beslutat om ändringar i avfallsförordningen för avfallsproducenter. Vad innebär det för en bostadsrättförening?

Vad är en bostadsrättsförenings ansvar?

Ändringarna i avfallsförordningen för avfallsproducenter innebär en utökad anteckningsskyldighet (trädde i kraft 1 augusti 2020) samt att anteckningar ska rapporteras in till ett Avfallsregister (trädde i kraft 1 november 2020) som tillhandahålls av Naturvårdsverket. Tillsyn kommer att ske från och med 1 januari 2022.

Det här gäller för en bostadsrättförening

Eftersom bostadsrättsföreningen räknas som en avfallsproducent av verksamhetsavfall (gäller ej boendes farliga avfall, detta räknas som kommunalt ansvar) är föreningen, eller av denne utsett ombud, ansvarig att föra anteckningar om farligt avfall som transporteras och rapportera in det till Naturvårdsverket senast 2 dagar efter att transporten utförts.

Om man väljer att använda sig av ett ombud för transport, anteckning och inrapportering är det viktigt att kontrollera att avfallsentreprenören har tillstånd för transporten.

Om bostadsrättsföreningen hyr ut lokaler till verksamheter är verksamhetsutövaren ansvarig för sitt eget farliga avfall och måste föra anteckning över det farliga avfallet som denne producerar samt rapportera in till avfallsregistret.

Kommunalt avfall och verksamhetsavfall

Kommunalt avfall och verksamhetsavfall ska hållas skiljt åt. Som fastighetsägare ska man se till att det finns utrymme för olika verksamheter att sortera sitt verksamhetsavfall och farliga avfall.

Tips!

Naturvårdsverket har ett informationsblad som heter ”Så rapporterar du farligt avfall”. Ladda gärna ner den och dela ut till lokalhyresgästerna.

Kvarglömt farligt avfall från boende

Kvarglömt farligt avfall från boende kan till exempel hittas vid en vindsröjning, cykelrensning, eller vid rondering i allmänna utrymmen och på gårdar.

Farligt avfall som fastighetsskötaren hittar

Farligt avfall som fastighetsskötaren hittar i bostadsområdet som kommer från de boende klassas oftast som kommunalt avfall, vilket innebär att bara kommunen eller den kommunen anlitar får hämta avfallet.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att det farliga avfallet sorteras rätt och här behöver ni som fastighetsägare hitta ett arbetssätt tillsammans med er förvaltningsleverantör kring vem som till exempel beställer hämtning, var det ska förvaras till hämtning är möjlig osv.

Så kan vi på Riksbyggen hjälpa till

Riksbyggens medarbetare har fått utbildning i hur den nya lagstiftningen för transport av farligt avfall påverkar våra arbetssätt och arbetar därefter.

Riksbyggen kommer inte själva att transportera farligt avfall som uppstår i vår verksamhet till slutstation (Återvinningscentral) men till uppsamlingsplatser på lokalkontoren för vidare transport av avfallsentreprenör.

Riksbyggen får inte transportera våra kunders farliga avfall då det är kommunens ansvar eller den transportör kommunen eller kunden anlitat.

Riksbyggen har slutit ombudsavtal med Ragn-Sells och Prezero för att hantera transporterna av farligt avfall som uppstår i vår verksamhet, anteckningsskyldighet och inrapportering till Naturvårdsverket.

Riksbyggens kunder har även möjlighet att sluta ombudsavtal med Ragn-Sells och Prezero med samma avtalsvillkor som Riksbyggen.

Kontakta Ragn-Sells kundservice här eller per telefon 0771-88 88 88

Kontakta Prezeros kundservice här eller per telefon 0431-44 40 00 0431-44 40 00

Har ni fler frågor kring farligt avfall?

Har ni ytterligare frågor kring hur ni ska hantera transport av farligt avfall? Kontakta Mikael Berg eller hållbar utveckling på Riksbyggen

Farligt Avfall

Exempel på farligt avfall är ljuskällor, elektronik, kemiska produkter så som färg, drivmedel, lack, lim och fog m.m. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller andra slag av farligt avfall och ska förvaras så att obehöriga ej har tillträde till det.

Kommunalt avfall

Avfall från hushåll samt avfall från andra källor som liknar hushållsavfall. Kommunen ansvarar för att kommunalt avfall transporteras bort från den fastighet där avfallet uppkommer, vilket innebär att det bara är kommunen eller den som kommunen anlitar som får ta hand om hushållsavfallet (Miljöbalken kapitel 15 § 24).

Dispens kan i särskilda fall ges, till exempel finns undantag i vissa kommuner kring elektronik och batterier där även en privat aktör som är del av producentens insamlingssystem som till exempel El-Kretsen kan anlitas.

Verksamhetsavfall

Avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet kallas verksamhetsavfall. Det ska alltid hållas skiljt från kommunalt avfall.

Anteckningsskyldighet

Före transporten påbörjas ska den som producerar farligt avfall, för varje typ av farligt avfall, anteckna uppgifter om:

  • Datum för transporten
  • Transportsätt
  • Avfallets vikt i kilogram
  • Vem som ska transportera bort avfallet
  • Var avfallet producerats
  • Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Avfallsregister

Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats senast två arbetsdagar efter att anteckningen har gjorts. Uppgifterna lämnas elektroniskt till Naturvårdsverkets avfallsregister.