Glädjande besked gällande insamlandet av avfall

Varje år tar Avfall Sverige fram nationell statistik över kommunalt avfall i Sverige. Statistiken för 2020 visar glädjande besked!

Man i soprum som slänger sopor
  • Mängden avfalsom går till materialåtervinning ökar. Totalt har mängden ökat med fem procent från 147 kg/person till 155 kg/ person. Ökningen syns på både förpacknings- och elavfall samt metallskrot.
  • Grovavfall ökade med 10 procent. Vi kan se en corona-effekt även på avfallsstatistiken, något många kommuner och återvinningscentraler vittnat om. Många rensar och bygger om hemma och det märks framförallt på grovavfallet.
  • Den biologiska återvinningen har ökat med 13 procent, medan restavfallet har minskat med 5 procent.
  • Energiåtervinningen har fluktuerat under senare år och minskade med 8 procent under 2020.

På rätt väg mot målet

På det stora hela så visar det att vi är på rätt väg att nå Avfall Sveriges och kommunernas mål om att minska mängden mat- och restavfall med 25 procent till 2025 jämfört med 2015.

Den behandlade mängden kommunalt avfall uppgick år 2020 till 4 839 430 ton.

Slår vi ut det på vår befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg kommunalt avfall 2020, vilket är ett kilo mindre per person än 2019.

Det är bra, men inte tillräckligt.

EU och Sverige

Hur ser det ut ibland länderna som är med i EU då? Hur ligger Sverige till då?

Det är svårt att jämföra statistiken inom EU eftersom länderna tillämpar olika begrepp och mätmetoder. Den senaste statistiken, som avser 2019, visar att mängden kommunalt avfall i EU då uppgick till 502 kg per person, utslaget på hela befolkningen.

För att få till en omställning och övergå till ett mer cirkulärt samhälle så måste vi arbeta mer proaktivt. Det krävs att vi återanvänder och lagar mer av det som är trasigt istället för att slänga och köpa nytt.

Månadens Hållbarhetsidé

På Mitt Riksbyggen kan du läsa om Månadens Hållbarhetsidé - Förbättra källsorteringsrummet för att hitta inspiration till hur ni kan förbättra just ert källsorteringsrum.

https://mitt.riksbyggen.se/styrelsearbete/hallbarhet/enkla-hallbarhetsideer/aterbruk-och-atervinning/forbattra-skyltningen-i-kallsorteringsrummet/

Förslag om slopat producentansvar

Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan och därmed landa på de boende, istället för som sig bör hos producenterna. Vi på Riksbyggen var med och deltar i remisshanteringen av detta nya förslag. Vi tycker det ska vara lätt att göra rätt för den boende och att kostnaderna inte ökar.

– Riksbyggen är starkt kritiska till avskaffande av producentansvaret för returpapper och avstyrkte förslaget i sin helhet. Skälen vi framförde var huvudsakligen miljömässiga samt att kostnaden riskerar att drabba de boende istället för producenterna, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Just nu är promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter ute på remiss. Riksbyggen deltar i remisshanteringen av detta nya förslag. Vi anser att det ska vara lätt att göra rätt för den boende och av största vikt att kostnaderna inte ökar.

I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för förpackningar. I korthet handlar det om:

  • Producenterna ska, genom godkända producentansvarsorganisationer som de anlitar, ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av förpackningsavfall. Det operativa ansvaret för förpackningsavfall fördelas mellan kommunen och producentansvarsorganisationer.
  • Kommunerna ska ta över det övergripande ansvaret för insamlingen från hushåll och verksamheter vars avfallshantering är vid hushållet.