Sju nya lagar – och en som tillfälligt upphör

Vi har sammanställt de viktigaste lagändringarna från årsskiftet 2021/2022 och som kan vara relevanta för en bostadsrättsförening eller för dig som hyresvärd.

Vid varje årsskifte – och halvårsskifte – brukar det hända en del i Sverige. Nya lagar och förordningar träder i kraft och andra upphör att gälla. Här nedan har vi listat de viktigaste lagarna, som kan vara relevanta för er i er bostadsrättsförening, eller för dig som hyresvärd.

Vissa av lagändringarna trädde i kraft redan i slutet av föregående år. Texten är hämtad från Regeringens hemsida och längst ner finns en länk för dig som vill läsa mer.

1. Krav på klimatdeklaration för nybyggnation (SFS 2021:787–789)

Krav på klimatdeklaration för byggnader införs. Det innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad uppförs, annars får man inget slutbesked för bygget. Klimatdeklaration ska spegla den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad.

2. Ny befogenhet att göra husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (SFS: 2021:1013)

Lagändringen innebär att polisen får en ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (till exempel explosiva varor) i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Befogenheten får användas i situationer där risken framstår som stor att sådana föremål ska användas vid våldsbrott.

3. Stärkt skydd för hyresgäster i utsatta situationer (SFS 2021:1097 och 2021:1099)

Ändringarna innebär bland annat att det införs en möjlighet i bostadsförvaltningslagen för hyresnämnden att förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen.

Dessutom ska en hyresgäst vars hyreslägenhet förstörs genom till exempel brand erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt. Erbjudandet ska gälla den förstörda lägenheten i återställt skick eller en annan likvärdig lägenhet som är tillgänglig för upplåtelse. Hyresnämnden ska kunna förelägga hyresvärden att erbjuda hyresgästen ett hyresavtal.

4. Straffansvar införs för ringa nedskräpningsförseelse m.m. (SFS 2021:881)

Ändringarna innebär att undantaget för ringa nedskräpningsförseelse tas bort från den 1 januari 2022. Det blir straffbart med böter på 800 kronor att kasta bort en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande.

Det införs dessutom bland annat ett bemyndigande som gör det möjligt att avgiftsbelägga producenter för att täcka det allmännas kostnader för hantering av nedskräpat avfall. Även ett bemyndigande för att tydliggöra att föreskrifter får meddelas om hantering av bränslen införs.

5. Bostadstillägget till pensionärer höjs (SFS 2021:1244)

Taket i bostadstillägget höjs till 7 500 kronor per månad för den som är ogift och till 3 750 kronor för den som är gift. Dessutom höjs konsumtionsstödet med 200 kronor för den som är ogift och med 100 kronor för den som är gift. Vidare höjs beloppstaken för skälig bostadskostnad och för skälig levnadsnivå i övrigt vid beräkning av särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

6. Höjt bostadstillägg till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (SFS 2021:1244)

Ändringen innebär att bostadskostnadstaket i bostadstillägget höjs till 7 500 kronor per månad för den som är ogift och till 3 750 kronor för den som är gift.

7. Covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängs (SFS 2021:861 och 2021:864) och lagen respektive förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs (SFS 2021:860 och 2021:865)

Genom förlängningen möjliggörs att smittskyddsåtgärder på serveringsställen till exempel i form av begränsningar av storleken på sällskap och avstånd mellan sällskapen kan beslutas. Det möjliggörs också att smittskyddsåtgärder kan beslutas om på till exempel allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Lag som tillfälligt upphört

Förutom de lagar som införs vill vi också uppmärksamma er en extra gång på att den tillfälliga lagstiftning som funnits för att underlätta bostadsrättsföreningars årsstämmor – Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor – har upphört att gälla vid årsskiftet, men ser ut att återinföras från och med 1 mars.

Det innebär att bostadsrättsföreningar i detta nu inte längre får lov att använda sig av poströstning. Vidare begränsas möjligheten till fullmaktinsamling och ombud. En bostadsrättsförening får heller inte lov att använda sig av enbart digitala årsstämmor, det måste finnas en möjlighet att samlas rent fysiskt. Detta rimmar naturligtvis inte med folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om att undvika folksamlingar, och krockar även i vissa fall med begränsningarna om max antal personer som får samlas. I föreningens egna lokaler gäller ingen max begränsning på antalet deltagare men föreningen ska naturligtvis försöka undvika folksamlingar och hålla sig till rådande rekommendationer.

Riksbyggen har dock tillsammans med våra branschorganisationer uppvaktat regeringen med önskemål om att lagen skulle förlängas och glädjande nog fått gehör för våra åsikter. Den tillfälliga lagen återkommer från och med den 1 mars, och då går det åter att använda sig av poströstning och enbart digitala stämmor, samt att vara ombud för flera om styrelsen så beslutar. I dagsläget får vi rekommendera föreningarna att hålla hybridstämmor så långt det är möjligt, d.v.s. en kombinerad fysisk och digital stämma.

Läs mer om lagändringarna på regeringen.se